Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0272-C0001
Номер на проект: ESF-2302-03-02012
Наименование: "Създаване на по-добри условия на труд в "СВЕМАР" ООД"
Бенефициент: "СВЕМАР" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 03.08.2012
Дата на приключване: 01.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: - Подобряване условията на труд в предприятието чрез изграждане на съвременна система от трудови стандарти. - Повишаване на производителността на заетите лица. - Внедряване на модерни европейски подходи за управление на безопасните и здравословни условия на труд
Дейности: Дейност 1 Стартиране на проекта Начало на проекта
Дейност 2 Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнители съгласно ПМС 55/12.03.2007 год. За долуописаните дейности ще бъдат избрани изпълнители с цел постигане на максимален ефект и осигуряване на високо качество и експертиза при тяхната реализация. Съгласно изискванията на ПМС 55/12.03.2007 год. ще бъдат избрани изпълнители на следните дейности: 1. Провеждане на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност; 2. Доставка на работно облекло и специфични лични предпазни средства; 3. Обучение на служители;
Дейност 3 Провеждане на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Дейността включва следните етапи: I. Въведение – анализ на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес, включващо: 1. Оценка на риска и всички свързани с нея документи; 2. Вид производство и използвани технологии и характерни производствени вредности; 3. Проблемите за здравето и безопасността, и предприетите мерки в тази връзка; 4. Характеристиките на работещите във фирмата – общ брой и разпределение по възраст, пол, трудов стаж, професия, етническа принадлежност, данни за здравни проблеми във връзка с работата; 5. Данните за професионалните заболявания, трудов травматизъм и отсъствията поради болест; 6. Запознаване с прилаганите работни методи и практики, с вещества с които се работи, измерване на експозицията и определяне броя на експонираните на конкретните опасности работещи; 7. Нивото на знанията на работещите за възможните проблеми за здравето и безопасността; 8. Планове за промени в производството, въвеждане на нови технологии, машини и съоръжения, промени в организацията на труда; 9. Организацията на работния процес. II. Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в предприятието, включващо: 1. изследване, анализиране и оценяване състоянието на организацията на труда и избиране на обектите и насоките на усъвършенстването й; 2. описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес; 3. разработване на план за усъвършенстване на основата на разкритите чрез анализа резерви, планиране на мероприятия с конкретни срокове за внедряване, отговорници за изпълнението им и определяне на икономическия ефект от всяко мероприятие. III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – препоръки и необходима обосновка за прилагане и усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в предприятието. Описание на методи и средства за повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието; IV. Заключение – общи препоръки и изводи за бъдещо развитие и подобряване на организацията на работа, използваните технологии и практики и тенденции за развитие.
Дейност 4 Доставка на работно облекло и специфични лични предпазни средства. С цел подобряване на трудовите условия в предприятието и инвестирането в човешкия капитал ще се закупи работно облекло и специфични предпазни средства на всички работници. Анализ и обосновка за необходимостта от закупуване на бюджетираното работно облекло и специфични предпазни средства е подробно описано в т.4.4 от апликационната форма.
Дейност 5 Обучение на служители Дейността ще включва: Обучение на служители за безопасна работа с: - ХРАСТОРЕЗ 343 FR - СКАРИФИКАТОР JOHN DEERE D38R - прикачен инвентар към мултифункционална машина – почвен култиватор Обучението ще съдържа хоризонтални принципи като ще бъдат включени и задължителните - Информационно-обучителни модули за спецификите на отделните хоризонтални принципи.
Дейност 6 Дейности по популяризиране на резултати на проекта СВЕМАР ООД ще прилага подходящи мерки за информиране и публичност, съгласно правилата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 на Европейската комисия от 8 декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие. Ще бъдат извършени следните мерки за информиране и публичност: • една информационна табела, която ще бъде поставена на видно място в производствената база СВЕМАР ООД; • визуализация на всички документални резултати от проекта във връзка с изпълнение на дейности 2, 3, 5 и 6. • поставяне на стикери на доставеното и монтирано отоплително оборудване в бояджийното хале.
Дейност 7 Финализиране на проекта Отчитането на дейностите по проекта ще се случи след неговото приключване и ще включва изготвянето на технически и финансов отчет за реализираните дейности, постигнатите резултати и изразходваните средства.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 74 501 BGN
Общ бюджет: 72 013 BGN
БФП: 72 013 BGN
Общо изплатени средства: 71 993 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 72 013 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 14 900 BGN
2013 44 700 BGN
2014 12 393 BGN
2015 0 BGN
71 993 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 61 211 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 12 665 BGN
2013 37 995 BGN
2014 10 534 BGN
2015 0 BGN
61 194 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 802 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 235 BGN
2013 6 705 BGN
2014 1 859 BGN
2015 0 BGN
10 799 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз