Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0338-C0001
Номер на проект: ESF-2302-01-04002
Наименование: Осигуряване на безопасни условия на труд в производителните процеси в Пападопулос и син ООД
Бенефициент: "ПАПАДОПУЛОС И СИН" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 31.07.2012
Дата на приключване: 31.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Пападопулос и син ООД има като основна цел да подобри условията на труд при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа. Изпълнението на дейностите по проекта ще допринесат за повишаване на производителността на заетите в подкрепените предприятия.
Дейности: Организация и управление на проекта За да бъдат изпълнени поставените цели и да бъде изпълнена дейността проектът предвижда: Сформиране на екип, като този екип ще се състои от ръководител на проекта, както и от координатор и отговорник. За всяка позиция ще се изготви детайлна длъжностна характеристика, която всеки ангажиран с позицията си ще се запознае и подпише. Ръководителят ще отговаря за цялостното изпълнение на проекта, съгласно съставения график на дейностите, поставените цели и изискванията на настоящата програма. Координаторът и отговорник по проекта ще осъществява координацията с фирмите – изпълнители след провеждане на тръжните процедури за избора им, ще следи за финансово - счетоводната отчетност по проекта съгласно изискванията на българското законодателство и настоящата процедура. При избора на изпълнители по дейности ще бъдат проведени съответните процедури, съгласно изискванията на настоящата процедура и ПМС № 55 от 12.03.2007г. Със заповед на управителя ще бъде сформирана комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти. За успешна реализация на планираните дейности, включени в обхвата на проекта е необходимо да се извърши подбор чрез оценка по определени критерии. С избраните икономически най-изгодни оферти ще се сключат договори за изпълнение.
Анализ на текущото състояние и проектиране на организацията на трудовата дейност от външна организация Ще бъде направен подробен анализ на състоянието на работната среда и организирането на трудовата дейност към текущия момент. Квалифицирани специалисти ще направят необходимите измервания на средата и условията на работа. Цели на тези анализи са: - да се изведат основните несъответствия в работният процес; - да се дадат препоръки за тяхното отстраняване; - да се извърши мониторинг и контролинг на последващите действия от страна на ръководството за отстраняване на въпросните несъответствия; - да се отчете изолирането на установените отклонения, да се направят съответните изводи и заключения, за да не се позволи повторната им поява; - да се създадат правила и норми за работа, които да гарантират изграждането на установена безопасна и систематизирана работа на служителите; - да се осъществи контрол за предотвратяване появата на отклонения от заложените и утвърдени норми и правила за безопасен труд.
Закупуване на специализирано облекло За да се гарантират безопасните условия на труд, фирмата трябва да осигури на работниците необходимите защитни облекла за безпроблемна и безопасна работа. Поради високорисковите условия на работа, при които работниците ежедневно осъществяват дейността си е необходимо фирмата да положи всички усилия от своя страна, за да гарантира възможно най - безопасните условия на труд. Със закупуването на специалните предпазни костюми, фирмата ще осигури благоприятна и професионална среда за работа, дори и при рисковата среда, в която работят служителите на фирмата.
Закупуване на лични предпазни средства За да се гарантират безопасните условия на труд фирмата трябва да осигури на работниците не само необходимите защитни облекла за безпроблемна и безопасна работа, но и необходимите за окончателното им обезопасяване лични предпазни средства. Поради високорисковите условия на работа, при които работниците ежедневно осъществяват дейността си е необходимо фирмата да положи всички усилия от своя страна, за да гарантира възможно най - безопасните условия на труд. Със закупуването на личните предпазни средства, фирмата ще осигури окончателното обезпечаване на работниците с всичко необходимо за безопасна работа.
Разработване и внедряване на OHSAS 18001 OHSAS 18001 представлява международно признат стандарт, който съдържа изисквания към система за безопасни условия на труд. Въвеждането на система за безопасни условия на труд в организацията цели свеждането до минимум на трудовите злополуки и инциденти. Стандартът за безопасни условия на труд дава насока на организацията как да интегрира управлението на системата за безопасни условия на труд с другите функциониращи управленски практики. Целта е да се намали риска за служителите и за евентуални други засегнати лица, да се подобрят финансовите резултати, да се подобри имиджа на организацията на пазара, на който тя оперира. Стремежът към постоянно подобрение на условията за труд и концентрацията на усилията по посока превенция на инцидентите на работното място са основен приоритет на Пападополус и син ООД, като организация стремяща се към повишаване на производителността на труда, чрез грижа за работоспособността и здравето на работниците. Освен това, Пападополус и син желае да демонстрира ангажираност по отношение безопасността на труда, да управлява и минимизира рисковете за здравето на своите служители и тези, към които е насочена дейността й. Основните предимства и ползи, до които ще доведе внедряването на Система за управление на здравето и безопасността при работа в организацията са: - Подобрява управлението и контрола на здравето и безопасността по време на работа; - Здравословните и безопасни условия на труд се управляват като процес, така че ефективността на СУЗБР да може да бъде измервана и подобрявана; - Позволява на ръководството да насочи ресурси и усилия към дейности с висок риск; - Създава механизъм за контрол над подизпълнители и доставчици за осигуряване на по-здравословни и по-безопасни условия на труд; - Осигурява механизъм за самоконтрол по познаването и спазването на приложимите законови и други външни изисквания за здравословни и безопасни условия на труд; - Повишава доверието в организацията както от страна на служителите, така и от гледна точка на нейните бизнес партньори, клиенти, акционери и др.
Сертифициране по стандарт OHSAS 18001 Сертификацията на разработената и внедрена Система за управление на здравето и безопасността при работа ще позволи получаването на независима оценка на функционирането на системата и получаването на международно валиден сертификат за съответствие със стандарт OHSAS 18001. Дейността се състои от следните етапи: 1. Подготовка за сертификация Дейността се състои в подготовка и подаване на заявление за сертификация към сертификационна организация, акредитирана от орган, който е член на Международния акредитационен форум (International Accreditation Forum - Multilateral Recognition Agreement (IAF MLA) съгласно ISO/IEC 17021:2006 (EN 45012/ISO/IEC Guide 62). Сертификационната организация избира подходящ одиторски екип и планира извършването на сертификациония одит. Сертификационният одит се състои в провеждане и изготвяне на първоначална оценка, която включва два етапа: 2. Одит Етап 1 - ще се проведе на място в Пападополус и син ООД, като одитът включва следните дейности: - Обиколка на офисите, за да се запознае одиторския екип с дейностите и процесите в Пападополус и син ООД; - Обсъждане и потвърждаване на предложения от Пападополус и син ООД, обхват на сертификация и предмет на дейност; - Преглед на документираната СУЗБР, за да се провери дали цялата документация, която се изисква от стандарта и се отнася до организацията е разработена, внедрена и контролирано документирана; - Потвърждение, че СУЗБР е ефективно внедрена и има категорични предпоставки за преминаването към Одит Етап 2 и определяне заедно с екипа на Пападополус и син ООД на дата за одит Етап 2. - Доклад от одитора за Етап 1 с крайно становище за готовност за преминаване към Етап 2, установени несъответствия (ако има такива), констатации и препоръки. При открити несъответствия се изготвя план за прилагане на адекватни коригиращи действия. 3. Одит Етап 2 - ще се проведе на място в Пападополус и син ООД и включва следните дейности: - Обсъждане на ефективното внедряване на коригиращи действия за несъответствията, повдигнати по време на Одит Етап 1 (ако има такива); - Оценка на степента на ефективно внедряване на СУЗБР и потвърждение, че тя съответства на изискванията на стандарт OHSAS 18001 и предмета на дейност; - Преглед на основните процеси и дейности на фирмата – одиторският екип извършва оглед на технологични, производствени, управленски и спомагателни процеси и дейности, интервюта с ключови служители и работници и преглед на документи и записи. Оценява се тяхното съответствие спрямо стандарта, СУЗБР и нормативните изисквания; - Преглед на Програми, Доклади и протоколи за Вътрешен одит и Преглед от Ръководството, за да се потвърди, че са съставени и проведени така, че да гарантират ефективността на внедрената СУЗБР. - Доклад от Етап 2 и резюме от водещия одитор, относно несъответствията (ако има такива) и препоръките за подобряване - Крайното решение на водещия одитор за препоръка към сертифициращата организация за издаване на сертификат ще бъде основано върху доказателствата, събрани по време на одит Етап 1 и Етап 2. - След преглед на препоръките на водещия одитор и след приемането на предложените коригиращи действия спрямо евентуално повдигнатите несъответствия, сертифициращата организация следва да одобри сертификация спрямо OHSAS 18001 и да издаде сертификат на Пападополус и син ООД.
Закупуване на специализирано оборудване Чрез закупуването, доставката и въвеждането на аспирационна маса за улавяне на прах при обработка на изделията ще се намали запрашеността на въздуха в работните помещения, което ще окаже пряк ефект за опазване здравето на работниците и ще намали вредните влияния върху околната среда. Аспирационната маса ще подобри качеството на труда на служителите, както и безопасността на здравето им при ежедневната им работа. Закупуването, доставянето и въвеждането в експлоатация на описаната аспирационна маса ще премине през следните етапи: Подготовка: Избор на изпълнител в съответствие с ПМС 55 и сключване на договор. Ще бъдат изпълнени всички изискуеми действия по процедурата, в т.ч.: - подготовка на тръжна документация; - обявяване на процедурата в централен ежедневник; - избор на доставчик от определена за целта комисия на база на представените оферти; - сключване на договор с избрания доставчик. Изборът ще бъде направен въз основа на критерии „икономически най-изгодна оферта”. Изпълнение: този етап ще премине през доставката на аспирационната маса, пускането й в експлоатация и започване на работа с нея.
Обучение на служители за безопасна работа Ще бъде проведено обучение на работа с аспирационна маса за улавяне на прах. Целта на обучението е: - да се изясни и обоснове необходимостта от въвеждането на специализираното оборудване; - да се дадат указания за работа с нововъведеното специализирано оборудване; - да се посочат техническите характеристики и се уточни подхода за работа; - да се презентират евентуалните рискове, които биха могли да възникнат в резултат на неправилната употреба на специализираното оборудване; - да се извърши обучение за оказване на спешна медицинска помощ на пострадал след неправилна употреба на специализираното оборудване.
Визуализация на проекта Съгласно правилата на настоящата схема за подбор на проекти и в съответствие с Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” се предвижда: - Публикация в национален ежедневник /1 бр./ - ще бъде направена при започване изпълнението на дейностите по проекта. Целта на публикацията е да се разпространи информация за проекта и да се обявят тръжните процедури. - Поставяне на информационни табели /2 бр./ - ще съдържат цялата необходима информация за източници и сума на финансирането, период на изпълнение на проекта. Табелите ще бъде поставена на комуникативно място в близост до офиса и работния цех на Пападопулос и син ООД. - Брошури - каталози /150бр./ - ще бъдат направени и разпространени с цел популяризиране изпълнението на дейностите и реализиране на поставените основна и специфични цели по проекта, реализирани чрез безвъзмездно финансиране от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” - Периодични публикации относно изпълнението на проекта ще бъдат оповестявани на интернет страницата на Пападопулос и син ООД, http://www.papadopulos-bg.com/.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 99 492 BGN
Общ бюджет: 51 338 BGN
БФП: 51 338 BGN
Общо изплатени средства: 48 073 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 51 338 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 19 898 BGN
2014 28 175 BGN
2015 0 BGN
48 073 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 43 637 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 914 BGN
2014 23 948 BGN
2015 0 BGN
40 862 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 701 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 985 BGN
2014 4 226 BGN
2015 0 BGN
7 211 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз