Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0166-C0001
Номер на проект: ESF-2302-01-11007
Наименование: Подобряване на здравословните и безопасни условия на труд в сервизен комплекс на фирма АЛКОМ ЕСС
Бенефициент: АЛКОМ-ЕСС ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 25.07.2012
Дата на приключване: 31.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване на условията на труд в АЛКОМ ЕСС ООД и повишаване на ефективността на производството при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип на проекта. Добро управление. 1.1. Сформиране на екип на проекта. Екипът на проекта включва: Ръководител на проекта, Координатор и Счетоводител. Ръководителят на проекта, заедно с останалите членове на екипа, ще изготви подробен план за реализиране на дейностите. Планът ще включва подробно разписване на ангажиментите на всеки член, в зависимост от неговите проектни задължения; актуализиране на план за действие, ако е необходимо и прецизиране на отделните етапи за реализиране на дейностите. 1.2. Добро управление на проекта. В рамките на дейността ще бъде разработена Процедура за вътрешен мониторинг и контрол. Процедурата ще отчита в максимална степен задълженията на АЛКОМ ЕСС ООД като бенефициент на безвъзмездна помощ и свързаните с това: отговорности, свързани с подготовката и одобрението на документация за избор на изпълнител/и по ПМС 55/12.03.2007 г.; съхраняване на проектното досие и финансовата документация и др. Управлението на проекта ще се извършва съгласно изискванията на ДО и Оперативното ръководство за управление на проекти по настоящата схема.
Дейност 2: Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители В рамките на настоящата дейност ще бъдат подготвени тръжните документи за всички дейности, които ще бъдат възложени на изпълнители. При избора на изпълнители АЛКОМ ЕСС ООД ще се ръководи от следните принципи: безпристрастност, равнопоставеност и недискриминация по отношение на всички кандидати. При провеждането на процедурите по ПМС 55/12.03.2007 г. ще бъдат спазени всички изисквания към бенефициентите на безвъзмездна помощ по отношение на подготовката на документацията, сроковете, съгласуването с договарящия орган и подписването на договори с избраните изпълнители.
Дейност 3: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в АЛКОМ ЕСС ООД Описание: Чрез настоящата дейност ще бъде установено състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност за целия управленски цикъл (планиране, организация, изпълнение и контрол), в т.ч. изпълнението на изискванията на КТ, Закона за ЗБУТ и подзаконовата нормативна база. Ще бъдат анализирани и оценени всички елементи на организацията на трудовата дейност, в т. ч.: - осъществяване на трудовите процеси; - условия на труд; - организация на труда и трудовите стандарти - мотивация на персонала за безопасен труд; - трудово-медицинско обслужване на персонала; - организация и управление; - оценка на компетентностите на персонала по БЗУТ - организация на дейностите по осигуряване на ЗБУТ. Обосновка: Извършването на анализа е необходимо, с цел установяване на моментното състояние на организацията на трудовата дейност, при необходимост проектиране на нова, за да може да се създадат необходимите предпоставки за рационално използване и организация на трудовите, материалните и финансови ресурси във фирмата. Анализът ще бъде структуриран, съгласно предвиденото в Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова BG051PO001-2.3.02 „Безопасен труд“, а именно: I. Въведение; II. Изложение и анализ; III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност; IV. Заключение
Дейност 4: Разработване и внедряване на система за управление на здравето и безопасност при работа - BS OHSAS 18001:2007 Дейността включва: - да извърши първичен преглед на състоянието и нивото на съответствие на действащата система във фирмата със стандарта BS OHSAS 18001:2007; - да разработи документи, присъщи на системата за управление – процедури, наръчник, оперативни документи и други; - да проведе обучение по внедряване и да извърши вътрешен одит, с цел констатиране на степента на готовност на дружеството за същинска сертификация; - при необходимост – извършване на промени в документацията при констатация от предварителните одити; - подготовка и обучение на отговорни служители от фирмата, които да изпълняват функция на вътрешни одитори.
Дейност 5. Сертифициране по стандарт BS OHSAS 18001:2007 Дейността включва избран изпълнител, различен от изпълнителя по дейност 4. да извърши сертификация по BS OHSAS 18001:2007 Дейността ще се реализира в две фази: А/ Фаза 1 – извършва се одит от сертифициращите одитори на подготвения комплект документи на Системата и се предоставят от тях забележки – отстраняват се направените забележки /извършват се коригиращи действия/ Б/ Фаза 2 – извършва се одит от сертифициращите одитори относно внедряването на Системата и нейното нормално функциониране, като предоставят съответните забележки – отстраняват се направените забележки /извършват се коригиращи действия/ Обосновка: Реализирането на настоящата дейност ще спомогне за минимизиране на рисковете за персонала на дружеството по отношение на рискове за здравето и безопасността, ще утвърди прилагането на добри практики и ще осигури по-качествена работна среда.
Дейност 6: Закупване на лични предпазни средства При извършване на дейности, с риск за здравето и безопасността, който не може да се отстрани по друг начин, работодателят утвърждава на основание Чл.288 и Чл.296 от КТ списък на полагащато се безплатно и специално работно облекло и ЛПС. Преди избора на работното облекло и ЛПС е извършена оценка и подбор за закупуване на същите и това, дали задоволяват изискванията на Чл.4, 5, 6, 7 и 8 от Наредба №3. Експлоатационните и техническите им характеристики са дадени към оценката, които са неразделна част от нея. Подбраните ЛПС и работно облекло осигуряват: 1. Минимизират рисковете, за които се прилагат 2. Отговарят за условията за съответното работно място и са съобразени с оценката на риска 3. Съобразени са с ергономичните изисквания със Закона за здравословни и безопасни условия на труд / обн. ДВ бр.124/97г/ 4. Осигурена е съвместимост при носене на две и повече ЛПС ЛПС са в пълно съответствие с изискванията на утвърдените мерки от работодателя за овладяване на риска които са резултат от идентифицираните опасности при работа и оценката на професионалния риск. С оглед на спецификата на производството във фирма АЛКОМ ЕСС ООД, работодателят е утвърдил съответния списък, които е приложен към настоящото проектно предложение. В рамките на дейност 6 ще бъдат закупени ЛПС за следните видове защита: - Защита на тялото и горните крайници - работно облекло - Защита на долните крайници – обувки - Защита на слуха – външни антифони - Защита на очите – противопрахови предпазни очила - Защита на горните крайници – ръкавици - Защита за торса (трупа) и корема – предна престилка - Защита на главата от студ – поларна шапка Защитните средства са описани подробно в приложение 3.1 към бюджета.
Дейност 7: Ремонт и подобряване на наличната климатична система В рамките на тази дейност ще бъде извършен Ремонт и подобряване на наличната климатична система и постигане на нормативно съответствия с физическите фактори (микроклимат и запрашеност) на условията на труд , съгласно Оценката на риска. Ремонтът ще бъде извършен и ще бъде закупен водоохлаждащ агрегат (чилър) с въздушно охлаждане, комплект с монтажна рама, виброгасители и датчик за поток и 2 броя вентилатори със следните параметри. Реализирането на дейността е необходимо за да се постигнат съответните норми и физически фактори по отношение на условията на труд във фирмата.
Дейност 8: Публичност и информация В рамките на реализиране на дейностите по настоящия проект, АЛКОМ ЕСС ООД ще спази всички изисквания за публичност и информация, съгласно Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОПРЧР. За целта ще бъде разгласен факта, че проектът се финансира или съфинансира от Европейския социален фонд в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, посочени в чл. 2 – 10 и Приложение 1 на Регламент No 1828/2006. Чрез проекта се предвиждат следните мерки за публичност и информираност за популяризиране постигнатите резултати: • Изработване на 350 броя информационни листовки - отразяващи целите и резултатите от проекта и разгласяване на факта, че проектът се съфинансира от ЕСФ и Република България; • Разгласяване на дейностите от проекта и неговите резултати във фирмени документи, материали, отчети и доклади; • 2 бр. обозначителни табела; • 1 публикация в пресата; • Осигуряване на информация за проекта на всички заинтересовани страни.
Дейност 9 : Техническо и финансово отчитане на проекта Финалните технически и финансови и доклади ще се изготвят в съответствие с изискванията на договарящия орган и указанията, разписани в ръководството за управление. През последния проектен месец екипът по проекта ще изготви окончателните технически доклад и финансов отчет. Двата документа ще бъдат изготвени на базата на реално реализираните дейности и изразходвани разходи.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 97 200 BGN
Общ бюджет: 94 852 BGN
БФП: 94 852 BGN
Общо изплатени средства: 94 852 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 94 852 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 19 440 BGN
2013 58 320 BGN
2014 17 092 BGN
2015 0 BGN
94 852 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 80 624 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 16 524 BGN
2013 49 572 BGN
2014 14 528 BGN
2015 0 BGN
80 624 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 228 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 916 BGN
2013 8 748 BGN
2014 2 564 BGN
2015 0 BGN
14 228 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз