Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.15-0045-C0001
Номер на проект: ESF-2115-03-02001
Наименование: Социални иновации в "Орион-94"ООД
Бенефициент: "ОРИОН - 94" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.05.2012
Начална дата: 18.07.2012
Дата на приключване: 18.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е повишаване производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост чрез прилагане на иновативна стратегия за развитие на човешките ресурси в „Орион – 94” ООД, включваща въвеждането на различни гъвкави форми на заетост и предоставяне на вътрешнофирмени обучения на служителите.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екипа и провеждане на пресконференция. В рамките на настоящата дейност ще бъде сформиран екипа за управление на проекта, ще се проведе първата среща, на която ще бъде разгледан графика за изпълнение на проекта и ще се разпределят ролите и отговорностите. Ще бъде подготвена и проведена пресконференция за оповестяване стартирането на проекта, дейностите по него, заложените цели и очаквани резултати.
Дейност 2: Подготовка и провеждане на планираните по проекта процедури за избор на изпълнител. Процедурите за избор на изпълнители ще бъдат изцяло съобразени с ПМС 55 и изискванията на Управляващия орган. За всяка от петте процедури за избор на изпълнители ще бъде публикувана покана, съобразно изискванията на ПМС 55 и Ръководството на бенефициента. Към провеждане на процедурите ще се пристъпи едва след получаване на одобрение от Управляващия орган. Проведената процедура, заедно с всички оферти и документите по оценяване на кандидатите ще бъдат изпратени на Управляващия орган.
Дейност 3: Провеждане на анкета и избор на служители за включване в гъвкави форми на заетост. Ще бъде проведена анкета сред служителите на кандидата, за да бъдат определени желаещите за включване в гъвкави форми на заетост – 18 служители на „Орион - 94” ООД. На всички служители ще бъде даден равен достъп както до информация за предстоящите събития по проекта, така и за възможностите за включване в него. С желаещите служители ще бъдат проведени срещи и с тях ще бъдат сключени анекси към трудовите им договори, съобразно заявените от тях желания.
Дейност 4: Сключване на договори, провеждане на срещи с избраните изпълнители и изготвяне на информационни материали. Към сключване на договори с избраните изпълнители ще се пристъпи след получаване на одобрение за проведените тръжни процедури от страна на Управляващия орган. След подписване на договорите ще бъдат организирани срещи с избраните изпълнители и ще бъдат изготвени и разпространени информационните материали по проекта.
Дейност 5: Извършване на ремонтните работи по стаята за отдих на служителите. В периода между пети и седми проектен месец ще бъде извършен ремонт на стаята за отдих на персонала от избрания за целта изпълнител. Ще се ремонтира едно помещение за почивка на персонала. Процесът ще бъде стриктно мониториран от кандидата, за да се гарантира спазване на заложените срокове и постигане на максимално качество.
Дейност 6: Провеждане на обучение по презентационни умения на избрания обучител. През пети проектен месец ще бъде проведено обучение по презентационни умения на избрания обучител. Обучението ще бъде е продължителност 45 учебни часа.
Дейност 7: Сформиране на групи за вътрешнофирмено обучение и изготвяне на графици. В рамките на пети проектен месец, екипа за работа по проекта ще разпредели желаещите да се включат във вътрешнофирмените обучения по групи и ще определи детайлен план – график за всяко обучение и всяка група, съдържащ конкретните дни и часове.
Дейност 8: Провеждане на вътрешнофирмените обучения. В рамките на настоящата дейност ще се проведат двете вътрешнофирмени обучения, заложени по проекта. Всяко едно от тях ще бъде проведено на работното място с откъсване от работния процес.
Дейност 9 „Приемане на ремонтираните обекти и закупуване и доставка на заложеното по проекта оборудване” Дейността включва приемане работата на изпълнителя на ремонтните дейности и доставка на следното оборудване: маса – 1 бр., столове – 8 бр., портманто – 1 бр., шкаф – 1 бр. и климатик – 1 бр.
Дейност 10 „Приключване на вътрешнофирмените обучения и събиране на обратна връзка” Лицата завършили успешно обучението си да получат сертификат за съответното. Осъществяване на обратна връзка с обучаемите чрез въпросник за установяване степента на удовлетвореност от проведеното обучение.
Дейност 11 „Мониторинг, кантрол и отчетност на цялостната дейност по проекта” Провеждане на работни срещи на екипа за управление и организация на проекта. Изготвяне на годишни технически доклади по договора. Извършване на промени по договора.
Дейност 12 Оценка на изпълнението, анализ на ефективността и провеждане на пресконференция за оповестяване на резултатите от проведените дейности Извършване на оценка на изпълнението и изготвяне на анализ на ефективността. Провеждане на заключителна пресконференция.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 57 754 BGN
Общ бюджет: 48 157 BGN
БФП: 48 157 BGN
Общо изплатени средства: 46 709 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 48 157 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 23 419 BGN
2014 23 290 BGN
2015 0 BGN
46 709 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 40 933 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 19 906 BGN
2014 19 797 BGN
2015 0 BGN
39 702 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 224 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 513 BGN
2014 3 494 BGN
2015 0 BGN
7 006 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой обучения на работното място
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение
Индикатор 3 Брой лица, ползвали преференции за включване в гъвкави форми на заетост (работа на непълно работно време, ротация на работното място, работа на плаващо работно време)
Индикатор 4 Дял на лицата, преминали на друго ниво на заплащане в резултат на ползваната насърчителна мярка
Индикатор 5 Дял на лицата, запазили гъвкавата си заетост след приключване на насърчителните мерки
Индикатор 6 Брой лица обучени за обучители


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз