Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0259-C0001
Номер на проект: ESF-2302-01-07007
Наименование: "Подобряване условията на труд на работното място в "ДЕСИ 92" ЕООД"
Бенефициент: "ДЕСИ 92" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 25.07.2012
Дата на приключване: 01.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Ботевград
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд в „Деси – 92” ЕООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа и усъвършенстването на организацията на трудовата дейност; 2. Повишаване производителността на труда и намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания; 3. Популяризиране на приложения нов подход при регламентирането на трудовата дейност на фирмата, както и на изградената съвременна система от трудови стандарти;
Дейности: Дейност 1: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в „Деси – 92” ЕООД За изпълнение на дейността ще се наеме правоспособна фирма в опит при прилагането на мерки за здравословни и безопасни условия на труд. Изпълнението на дейността включва няколко етапа: -Ще се направи анализ на трудовата структура на организацията, ще се опише сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес; -Анализ на оценките на риска, които са разработени и внедрени в предприятието; -Изготвяне на оценка на необходимостта от оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност. В нея подробно ще се разпишат методи и средства, които ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите. -Метод превантивност – целта на метода е рисковете да се премах¬ват изпреварващо, превантивно още преди да са причинили увреждания на рабо-тещите. Постига се висо¬ко ниво на безопасност и здраве на работните места, като се прилагат такива мерки или методи, че да се избегнат или отстранят всич¬ки опасности, пораждащи рискове. -Метод интегриране – целта е повишаване ефективността на мерките за безопас¬ност и здраве и обединяване на дейнос¬тите за предотвратяване на промишлени аварии, за опазване на околната среда и за повишаване качеството на продукцията.
Дейност 2: Модернизация на технологичните процеси, свързани с подобряване на условията на труд При извършване на измервания на факторите на работната среда и последваща оценка на риска бе констатирано, че условията на труд се характеризират като неблагоприятни по отношение на конкретен фактор на работната среда – контролираните параметри на микроклимата.Това е отразено в Сертификати за контрол №11527/23.06.2011г.и 13081/09.12.2011г., издадени от акредитиран орган за контрол- приложение към настоящето проектно предложение. Необходимо е да се промени настоящото положение: в цеха за производство на закуски отоплението през зимата е само от работещите пещи и малки по мощност ел.уреди,които създават опасност и не осигуряват необходимата температура През летните месеци в същото помещение,в резултат от непрекъснато работещите пещи температурата достига критично високи стойности и се създават рискови стоиности За да се подобрят параметрите на микроклимата – температурата в производственото помещения цех за закуски ще се закупи и монтира мощен стоящ климатик. .
Дейност 3: Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло за представителите на целевата група Във връзка с изпълнение изискванията на контролните органи, както и регламентите на националното и европейско законодателство е необходимо закупуването на следните артикули за 25-те работници в трите сектора на фирмата:  Термични (за защита от студ) облекла гащеризони и яке.  Гумени ботуши  Ръкавици, осигуряващи защита срещу механични въздействия (пробождане, порязване)  Обувки с протвохлзгаши се подметки  ЛПС за дихателните органи - маски - противопрахови  Устойчиви на химични вешества ръкавици – PVC ръкавици Специалното работно облекло и предпазни средства са описани от контролните органи по ЗБУТ в утвърден списък на работниците и служителите и полагащото им се работно облекло и надлежно приложени към настоящето проектно предложение.С оглед на кратките срокове за износване и повишените изисквания за по високо ефективни лични предпазни средства и специалното работно облекло се налага в рамките на настоящият проект работодателя да подмени и закупи нови,по-модерни и по-качествени и ефикасни такива.
Дейност 4: Разработване на стандарти за безопасни условия на труд във връзка с въвеждане на ново работно оборудване В рамките на изпълнение на дейността се предвижда възлагане на дейността на изпълнител съгласно разпоредите на ПМС 55. Към настоящия момент Кандидатът има постигнати стандарти по следните показатели, свързани със здравословните и безопасни условия на труд: - активен мониторинг по изпълнението на конкретните планове по ЗБУТ, на установените критерии за ефективност и на поставените цели; -периодични медицински прегледи за служителите от Служба по трудова медицина; В рамките на настоящата дейност ще се изготвят нови надграждащи стандарти за безопасни условия на труд, които да осигурят: -високо качество на труда и организация на работа; -високо качество на управление на човешките ресурси; -висока надеждност на мерките, осигуряващи живота и здравето на работещите; Съответно нововъведените стандарти ще допълнят досега изготвената документация по безопастни и здравословни условия на труд в предприятието и ще са неразделна част от стратегията на дружеството за безопасен труд.
Дейност 5: Дейности за информация и публичност В рамките на дейността ще бъдат изработени, отпечатани и разпространени 500 брошури, съдържащи информация относно провежданите дейности и резултатите от тях. Брошурите ще съдържат информация за проекта, дейноститe, както и информация относно полученото финансиране по ОП „РЧР”. В допълнение, брошурите ще съдържат информация относно постигнатите резултати. В рамките на дейността се предвижда изработката на 2 броя информационни табели. В началото и в края на проекта ще се публикуват два материала в медиите. Всички дейности, свързани с информиране и публичност изцяло отговарят на изискванията за публичност и визуализация по настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 56 112 BGN
Общ бюджет: 47 271 BGN
БФП: 47 271 BGN
Общо изплатени средства: 47 251 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 47 271 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 222 BGN
2013 36 028 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
47 251 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 40 180 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 9 539 BGN
2013 30 624 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
40 163 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 091 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 683 BGN
2013 5 404 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 088 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз