Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0173-C0001
Номер на проект: ESF-2302-08-01002
Наименование: Повишаване ефективността на производството в Мериам 90 АД чрез подобряване условията на труд и оптимизация на трудовите процеси
Бенефициент: "МЕРИАМ-90" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 24.07.2012
Дата на приключване: 24.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Сандански
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е Повишаване ефективността на производството в Мериам 90АД чрез подобряване условията на труд и оптимизация на трудовите процеси
Дейности: Дейност 1: Определяне на екип по проекта и дейности по управление и администриране на проекта Дейността ще се реализира на 3 етапа: - Сформиране екип по проекта- Месец 1 - Оперативно изпълнение на проекта и текущ мониторинг и отчетност- Месеци1-12 - Подготовка на финален отчет на проекта – Месец 11-12 След одобряване на проекта и подписване на договор с финансиращата институция, бенефициентът ще подпише договори / допълнение към трудовите договори или граждански договори/ с ръководителя на проекта, счетоводител и координатора с конкретно описание на задълженията и отговорностите. Ще бъдат извършени всички подготвителни дейности за стартиране на дейностите по проекта- актуализиране и конкретизиране на графика на проекта и др. Ръководителят на проекта ще отговаря за цялостното управление и отчет на проекта, изпълнението на всички дейности и управлението на екипа и подизпълнителите. Квалификацията и професионалният опит на избрания за ръководител на проекта експерт напълно отговарят на необходимите за реализиране на проекта. Основните му задачи включват: организиране и координиране на дейностите още по подготовка на проекта и проектната документация; организира и координира дейностите по изпълнение на проекта и организира дейността на екипа; организира и контролира процедурите за избор на подизпълнители по проекта; отчита изпълнението на дейностите по всеки етап на проекта; наблюдава дейностите по отношение на целите на проекта, поддържа връзката с АЗ, подписва договори, поддържа контакт със заинтересованите страни. Ръководителят ще бъде отговорен за техническото, финансово и административно изпълнение на проекта и за спазване на правилата и процедурите при изпълнение на проекти, финансирани по програма РЧР; законосъобразно изпълнение на процедурите за избор на подизпълнители; наблюдение и контрол на подписаните в рамките на проекта договори; контролира спазването на графика на проекта; подготовка на доклади и отчети по проекта. Подробно описание на задълженията и отговорностите на Ръководителя ще бъде включено в договора за възлагане управлението на проекта. Счетоводителят ще отговаря за счетоводството, финансовото управление, съхраняването на финансовата документация, подготовка на искания за плащания и т.н.; подготовка на финансови справки за разходване на средствата и финансови отчети. Координаторът – ще извършва административната и секретарска работа по проекта; ще събира и поддържа в изряден вид проектната документация; ще води комуникацията по проекта; ще подпомага останалите членове на екипа в тяхната работа. Ръководителят на проекта, със съдействието на счетоводителя ще подготвя подробни текущи технически и финансови отчети за изпълнение на дейностите по проекта, за спазване на графика, постигане на индикаторите за успех на всеки етап и за постигнатите резултати след приключване на планираните дейности. Ръководителят ще води точна и редовна документация и ще следи за изрядни счетоводни отчети, съгласно изискваните форми, отразяващи изпълнението на проекта, използвайки подходяща система за документация и счетоводно отчитане; ще води прецизни и редовни доклади и прозрачни сметки за изпълнението на проекта. Проектът ще бъде управляван и администриран според изискванията и насоките за изпълнение на проекти финансирани по програмата, както и според вътрешните правила и процедури на Мериам 90 АД и държавните нормативни изисквания за счетоводна отчетност. След приключване на дейностите по проекта ще бъде изготвен и представен окончателен доклад, попълнен по образец на Договарящия орган, относно изпълнението и постигнатите резултати. В доклада ще се посочва постигането на резултатите и целите на съответния проект чрез предварително зададените индикатори, както и се отчита реалното изпълнение на заложените стойности на индикаторите. Докладът ще описва и основните проблеми, възникнали по време на изпълнението на съответния проект, как тези проблеми са били решени, както и какви са били причините те да не бъдат преодолени. Освен техническия доклад и копия от съпътстващи документи, ще бъде подготвен и финансов отчет.
Дейност 2 Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Независимо от закупеното съвременно технологично оборудване, основните проблеми във фирмата са свързани със сравнително ниската производителност на труда, произтичаща от два основни фактора: неусъвършенствана организация на трудовата дейност и като цяло недобри условия на труд. Въвеждането на системи за управление на безопасността и здравето при работа и управление на трудовия процес - осигуряване на ефективна организация на работа и работни места и работно оборудване, отчитайки промените в света на труда, техническия прогрес и появата на нови рискове е от изключителна важност в настоящия момент на рецесия и влошен икономически климат. В тази връзка ръководството на предприятието ясно идентифицира потребността от извършване на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност с цел оптимизация на трудовите процеси. За извършване на дейността ще бъда избран изпълнител по реда на ПМС № 55. Разработеният анализ ще включва няколко раздела Въведение – описание на настоящото състояние на предприятието и организацията на работния процес. Описанието ще включва състояние на работните процеси; работното оборудване; помещенията; работните места; организацията на труда; използването на суровини и материали; други странични фактори, които могат да породят риск Изложение и анализ –тази част ще съдържа анализ на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в съответното предприятие; Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност. Избраната външна организация на базата на направените анализи и проучвания ще даде насоки за прилагане и усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в предприятието,включващи: - Разработване на мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск и оптимизиране на трудовия процес. - Степенуване по приоритети мерките и извършване на оценка на ефикасността на предприетите от работодателя мерки. - Разработване на препоръки за работодателя относно преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила. - Разработване на програми за обучение на ръководния персонал, на работещите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на изискванията за безопасна работна практика. - Подпомагане на работодателя при разработването на правила, норми и инструкции в предприятията за осигуряване на здраве и безопасност при работа и указания към работещите за правилното им прилагане. Заключение В тази част ще се извърши обобщение на постигнатите резултати от реализацията на останалите дейности и отчитане на индикатора за резултат – намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания в Мериам 90 АД, чрез сравнителен анализ на данните от състоянието на здравословните и безопасни условия на труд преди въвеждане на мерките за подобряване условията на труд и резултатите след внедряването им и анализ на .трудовите злополуки и професионалните заболявания в дружеството. Заключителният анализ ще бъде извършен след приключването на останалите дейности по проекта При публикуването на разработените материали ще бъдат спазени всички изисквания на ОП РЧР за визуализация на разработените по проекта документи.
Дейност 3 Подобряване условията на труд чрез смяна на дограма и врати в производствените помещения Към този момент производствената база, собственост на дружеството не е добро състояние и не отговаря напълно на добрите практики за цехове за производство на минерална вода. В средносрочната си инвестиционна програма компанията е заложила ремонт на производствените помещения, като първия етап на изпълнение на процеса вече е в ход. Мериам 90 АД извършва текущ ремонт със собствени средства, Следващия етап е свързан с подмяната на дограми и врати, преди третия, финален етап, планиран за извършване през 2014 г. със собствени средства и свързан с климатизация на производствените помещенията. Подмяната на старите дограми, предвидено за извършване на настоящия проект, ще осигури здравословни условия на труд за работниците, като ще се намали влиянието на атмосферните условия в помещението – студено през зимата и изключително високи температури през лятото, както и ще понижи шума в помещенията. За постигане на изискванията за безопасност е наложително закупуването на специализирано оборудване – 3 бр. ролетни врати, способстващи за безопасното транспортиране от страна на работниците на суровините и готовата продукция и осигуряване на защитена среда в производствените помещения. Подобряването на състоянието на работните помещения след смяната на дограмите и повишаването на безопасността за работниците след монтирането на ролетни врати значително ще подобри производителността на труда на работниците и условията на труд. Смяната на дограма и врати ще допринесе за подобряване на енергийната ефективност на работните помещения, намаляване на консумацията на ел. и топлоенергия, водещо до ефективното използване на ресурсите и опазване на околната среда. Важен фактор за успешното развитие на всяка фирма в областта на хранително-вкусовата промишленост е сигурността и качеството на произведената продукция. В сектора на безалкохолните напитки е изключително важно бутилирането на минерална вода в чиста и защитена стерилна среда. Независимо от въведените системи за качество фирмата все още не може да изпълни критериите на концепията за „нулев риск” в съответствие с добрите производствени практики в бранша (GMP) и с международния стандарт за качество на питейната вода GDWQ (Guidelines for Drinking-Water Quality) на Световната Здравна Организация. (СЗО). Подмяната на старите дограми и врати ще доведе до намаляване на запрашеността и шума в помещенията и ще допринесе за създаване на чиста работна среда. Според Националното изследване на условията на труд, направено по проект, финансиран по ОП РЧР с бенефициент ИА” Главна инспекция по труда” Физическите рискове, засягащи по-големи групи от наетите, са основно пет. Първо, през цялото време или почти през цялото време 9,7% от респондентите са изложени на силен шум; второ 8,5 % на „вибрации от ръчни инструменти, машини и други”; 7,8% на високи температури, a 6,3% на цигарен дим от други хора; 5% са изложени на въздействието на дим от отработени газове и от дейности като заваряване, както и на прах от дървесина и руда. От посочените резултати не правят изключение и работниците на Мериам 90 АД, които са изложени на високи и респективно на ниски температури при изпълнение на трудовите си задължения вследствие на старата дограма и неподходящи в производствените халета, като и на шум, идващ отвън на помещенията. Дейността включва монтиране на 3 бр. врати, както следва: Изолирани секционни врати: _ Панели тип “сандвич” с дебелина 40мм, състоящ се от два външни слоя от стоманена, дълбокогалванизирана, профилирана ламарина с дебелина 0,5 мм и вътрешен слой от пенополиуретан с прекъснат термичен мост. Защита против притискане на пръсти между панелите. Вратата е четиристранно уплътнена и е напълно изолирана от навлизане на дъжд, прах, пясък, насекоми и др. _ Метални части изработени от висококачествена, дълбокогалванизирана стомана и гарантиращи дълъг срок на безпроблемна експлоатация. Технически характеристики: Стандарт на производство CE (EN 13241-1) Панел 40мм Релси и профили Поцинковани; Алуминиеви Ветроустойчивост Клас 3 при макс. налягане 700 Pa Въздухопропускливост Клас 3 Устойчивост на водопроникване Клас 3 при макс. налягане 70 Pa Коефициент на топлопроводимост 1,3 W/m2.оK Коефициент на шумоизолация 24 dB Захранване 230/400V Защитен клас на мотора IP 54 Цвят RAL 9002 или RAL 9006 4.1. Изолирана секционна врата: _ Размер на светлия отвор (ШхВ) 5660 х 2500мм; _ Отваряне по нисък контур на височина 250мм над светлия отвор; _ Обезопасителни устройства при скъсване на въжета и пружини;. 4.2. Изолирана секционна врата: _ Размер на светлия отвор (ШхВ) 1700 х 2500мм; _ Отваряне по нисък контур на височина 250мм над светлия отвор; 4.3. Изолирана секционна врата: _ Размер на светлия отвор (ШхВ) 1620 х 2500мм; _ Отваряне по нисък контур на височина 250мм над светлия отвор; Дейността включва и подмяна на дограма, както следва: Алуминиева дограма, стъклопакет, двукамерен – 50 кв.м.
Дейност 4 - Закупуване на предпазни средства От изключителна важност за здравето и сигурността на работниците е използването на лични предпазни средства при извършването на определен вид дейности. В Мериам 90 АД съгласно вътрешна заповед е определено използването на следните лични предпазни средства в производствените помещения: - защитна престилка – 11 служители . защитни ръкавици – 11 служители - предпазни очила – 11 служители - противопрахови маски при дезинфекция на галони –4 раб.места - противогазови маски при дезинфекция на системата – 4 раб. места
Дейност 5 Въвеждане на Система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001 Човешките ресурси са най-ценното в една организация – те са двигателят за развитие и просперитет. Благоприятните условия за труд са предпоставка за сформиране на творческа среда и иновационни решения. Едно от най-важните задължения на работодателите е да осигурят условия за безопасен труд на своите служители, стремейки се към минимален толеранс на рисковете за здравето и безопасността на хората. Безопасните условия на труд са регламентирани в редица национални нормативни актове, които в настоящия момент се хармонизират с изискванията на Европейския Съюз. Сертификацията по стандарта OHSAS 18001 е безспорно доказателство за ангажимента на ръководството при осигуряване на безопасни условия за труд, нещо повече, тя е начин да покажем на служителите и контролните органи усилията и инвестициите на ръководството за подобряване на работната среда и стремежа към минимизиране на трудовите злополуки и поради тази причина дружеството идентифицира необходимостта от въвеждане и сертификация по OHSAS 18001. Стандартът за безопасни условия на труд дава насока на организацията как да интегрира управлението на системата за безопасни условия на труд с другите функциониращи управленски системи. Целта е да се намали риска за служителите и за евентуални други засегнати лица, да се подобрят финансовите резултати, да се подобри имиджа на организацията на пазара, на който тя оперира. Все повече организации имат интерес да постигнат и да докажат изпълнение на дейностите си, свързани със здравето и безопасността при работа, чрез управление на рисковете за здравето и безопасността при работа в съответствие със своята политика и цели по здраве и безопасност. Организацията трябва да създаде, документира, внедри, поддържа и непрекъснато да подобрява системата за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с изискванията на стандарт за здраве и безопасност при работа. Предимства на сертификацията • Подпомага и подобрява управлението и контрола на здравето и безопасността по време на работа. • Подпомага спазването на законовите задължения за безопасност на труда. • Подобрява културата на безопасен труд в организацията. • Намалява разходите по злополуки и подобрява ефикасността на труда. • Подобрява репутацията на организацията за безопасен труд. Дейността включва два етапа: - Подготовка на дружеството за въвеждане на OHSAS 18001 - Сертификация по BS OHSAS 18001 Първият етап на дейността включва следните подетапи: ПОДГОТВИТЕЛЕН ЕТАП • Диагностика на състоянието - Диагностиката се извършва чрез диагностичен одит спрямо изискванията на BS OHSAS 18001 • Документиране на състоянието - Изготвяне на Доклад спрямо изискванията на BS OHSAS 18001 • Планиране на промени в инфраструктурата (при необходимост) – изготвяне на „План за действие Инфраструктурни промени”; • Планиране на промени в системата по ЗБУТ РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМАТА • Разработване на система от превантивни мерки за контрол на качеството и безопасността – създаване на документирани процедури и инструкции, регламентиращи процесите и допълване на съществуващите, съгласно изискванията на BS OHSAS 18001 • Пробно въвеждане на процедурите по ЗБУТ ВНЕДРЯВАНЕ НА РАЗРАБОТЕНАТА СИСТЕМА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА СТАНДАРТА, ВЪТРЕШЕН ОДИТ. • Изпълнение на инфраструктурните промени - Извършва се съобразно "План за действие инфраструктурни промени"/в случай, че се налагат такива/. • Изпълнение на системните изисквания - Извършва се съобразно "План за действие Управленска система". Забележка: Горепосочените дейности се извършват паралелно.  Подготовка за изпълнение на изискванията към управленската система.  Внедряване на система от превантивни мерки за контрол на качеството и безопасността – създаване на документирани процедури и инструкции, регламентиращи процесите и допълване на съществуващите, съгласно изискванията на BS OHSAS 18001  Верификация на превантивните мерки за контрол - извършва се документално и аналитично. Извършва се след окончателното изпълнение на „Плана за действие инфраструктурни промени”.  Провеждане на вторичен BS OHSAS 18001 анализ като се имат предвид резултатите от верификацията. Коригиране на плановете, процедурите и инструкциите при необходимост. • Верификация на системата от контролни мерки - извършва се документално и аналитично. Резултатите от верификацията служат като основа за проверка на управленската система за качеството и безопасност. • Подпомагане при провеждане на анализ на резултатите и преглед от ръководството. • Извършване на вътрешен одит спрямо изискванията на BS OHSAS 18001 След получаването на консултантската помощ дружеството ще бъде готово за сертификация от съответната оправомощена организация спрямо изискванията на BS OHSAS 18001 Втори етап включва сертифициране по BS OHSAS 18001 и придобиване на сертификат Подейността се извършва от независима сертификационна организация Сертифициращата фирма винаги е трета независима страна. Консултантската и сертификационната дейност не могат да бъдат извършвани от една и съща организация или от свързани организации.
Дейност 6 Обучения на служителите по прилагане на въведената система за ЗБУТ OHSAS 18001 Във връзка с въведената система за управление на безопасни и здравословни условия на труд се предвижда провеждането на обучения на всички служители относно въведената система Предвижда се четири модулно обучение Модул 1 – за всички служители във фирмата относно изискванията на стандарта OHSAS 18001 и прилагане на изискванията Обучението включва прилагане на изискванията на OHSAS 18001. В този модул ще бъде включено и обучение по екологична устойчивост и управление на околната среда, като хоризонтален принцип. Обучението включва борба с изменението на климата, устойчиво производство и потребление, ефективно използване на ресурсите, опазване на природата и околната среда и ще доведе до по -отговорно поведение на служителите,намаляване на разходите за производство, вследствие на по-ефективното използване на ресурсите, което от своя страна е предпоставка за подобряване на финансовите резултати на предприятието и респективно на доходите на работниците. Обучението по модул 1 ще е с минимум 90 часа. Модул 2 - обучение на експерти по здравословни и безопасни условия на труд Ще бъдат обучени петима служители на фирмата. Обучението е свързвано с основните изисквания на българското законодателство за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и специфични изисквания за избор на безопасно работно оборудване и лични предпазни средства и за обозначаване на съществуващите опасности във фирмата. Модул 3 - обучение на вътрешен одитор на системи за управление на здравето и безопасността при работа (BS OHSAS 18001:2007) Преминалите втори модул експерти се запознават подробно с изискванията на OHSAS 18001 и ISO 19011. Дават се подробни указания относно изискванията за квалификацията и подбора на вътрешните одитори, както и за подготовката, организацията, провеждането и документирането на вътрешните одити по здраве и безопасност при работа. Модул 4 – обучение на представител ина ръководството на СУЗБР Ще бъдат обучени двама представители на ръководството За обученията ще бъде избрана външна организация, притежаваща необходимия опит в провеждането на такъв вид обучения
Дейност 7: Визуализация и публичност Информация за проекта ще бъде активно предоставяна от бенефициента , според изискванията на програмата и по следните начини: -Отразяване финансирането на проекта на всички отпечатани документи и закупени по проекта активи. -Поставяне на табели относно финансирането на входа на сградата, съобразно изискванията на програмата и насоките за визуализация. -Създаване на интернет страница на Мериам 90 АД за публикуване резултатите от проекта - Издаване на брошура с информация за проекта -Поместване на информация за проекта и неговия прогрес на информационни табла на видно място в централните сгради на бенефициента Бенефициентът ще упоменава финансовия принос на Европейския съюз в информацията, предоставяна на крайните получатели на проекта, във вътрешни и годишни доклади и при всякакви контакти със средствата за осведомяване и когато е възможно ще използва логото на ЕС. Във всички обяви или публикации на Бенефициента, свързани с проекта, ще се уточнява, че проектът е получил финансиране от Европейския съюз. Фирмата подизпълнител на печатните материали ще бъде избрана съгласно съответната процедура по ПМС 55/2007г. за поръчки на стойност до 15 000лв.
Дейност 8 - Външен одит на проекта След изпълнение на всички дейности по проекта, Бенефициентът ще изготви окончателен технически доклад, придружен от финансов отчет изготвен съгласно образеца по приложение от договора за финансиране. Докладът ще съдържа пълна информация за всички аспекти на изпълнението за описвания период. Към доклада се прилага опис на разходооправдателните документи, придружен с копия на всички разходи, направени през периода, за който се отнася докладът, с информация за наименованието, размера, съответното перо в бюджета на проекта и посочване на разходооправдателния документ. След подготовка на финалния технически доклад и финансов отчет, Ръководителят на проекта ще предостави на външен сертифициран одитор документацията за удостоверяване на направените разходи и тяхната целесъобразност спрямо договорения бюджет, както и за изрядността на разходооправдателните документи. Одиторът верифицира направените разходи, извършени от изпълнителите въз основа на фактури и/или други документи с еквивалентна доказателствена стойност, за доставка на оборудване, извършване на строителни работи и/или предоставяне на услуги по проекта. Докладът от одита по проекта, заедно с останалите отчетни документи ще бъде предоставен на управляващи орган на програмата.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 113 441 BGN
Общ бюджет: 106 813 BGN
БФП: 106 813 BGN
Общо изплатени средства: 106 813 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 106 813 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 22 688 BGN
2013 66 220 BGN
2014 17 905 BGN
2015 0 BGN
106 813 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 90 791 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 19 285 BGN
2013 56 287 BGN
2014 15 219 BGN
2015 0 BGN
90 791 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 022 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 403 BGN
2013 9 933 BGN
2014 2 686 BGN
2015 0 BGN
16 022 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз