Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0226-C0001
Номер на проект: ESF-2302-09-12007
Наименование: „Подобряване на условията на труд за служителите в БРБ Инженеринг ООД”
Бенефициент: "БРБ-Инженеринг" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 24.07.2012
Дата на приключване: 01.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: 1. Подобряване на условията на труда и повишаване на производителността на заетите в „БРБ Инженеринг” ЕООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа. 2. Адаптиране на управленските процеси в „БРБ Инженеринг” ЕООД и внедряване и сертифициране на съвременна система за безопасен труд.
Дейности: Дейност 1: Окончателно сформиране на управленския екип (ръководител, координатори и т. н.) на Проекта и ясно разпределение на задачите и отговорностите в този екип В съответствие с Плана за действие по Проекта Управленският екип изработва детайлната разбивка на задачите по изпълнението на дейностите по Проекта в тяхната логическа последователност и утвърждава график за тяхното изпълнение. В съответствие с направената детайлна разбивка по задачи се утвърждават окончателно отговорниците за тяхното изпълнение и отчитане.
Дейност 2: Организация и осъществяване на дейностите по информиране и публичност Подготовка и провеждане на PR-кампания за популяризиране на Проекта и неговите цели, включваща провеждането на две презентации, на които ще бъдат поканени представители на ДРСЗ и ДБТ, както и на местните и централни медии. По време на първата презентация ще бъде представен Проектът, основните идеи и предвидените дейности, както и очакваните резултати. Втората презентация ще се проведе при приключването на Проекта и ще има характер на своеобразен обществен отчет за направеното по него и постигнатите резултати, както и за проблемите. При необходимост ще бъдат организирани и други брифинги, изпращането на съобщения и даване на интервюта от Ръководителя на Проекта и/или оторизирани представители на Водещата организация. Изготвяне на презентационни брошури с цел популяризирането на Проекта и ползата от него за „БРБ Инженеринг”ООД и заетите лица. Изработване и поставяне на подходящо място пред официалния вход на Водещата организация информационна табела за Проекта.
Дейност 3: Подготовка и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки Провеждане на процедури за възлагане с предмет: 1. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност 2. Внедряване на система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001 3. Сертифициране на система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001 4. Закупуване на работно облекло и ЛПС 5. Доставка ДМА 6. Дейности по визуализация
Дейност 4: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Описание: Анализизът на условията на труд и организацията на трудовата дейност в производствена база в гр.Стара Загора ще се извърши въз основа на нормативните изисквания за състоянието на сгради, работни помещения, работни места, работно оборудване, организация на трудовата дейност, режим на труд и почивка, структура и численост на персонала и т. н. Ще се оценят извършените до момента дейности за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, в т. ч. вътрешни нормативни документи по ЗБУТ, инструктаж и обучение на работещите, фактори на работната среда, които подлежат на контрол, мониторинг на условията на труд, оценка на риска, програма с мерки за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете при работа, анализ на състоянието на ЛПС, осигурени и ползвани до момента, ефективност на употребата, анализ на здравното състояние и трудов травматизъм до момента и др. Въз основа на резултатите от прегледа ще са определени положителните практики в дейността на предприятието до момента и несъответствията в условията на труд, както и предложения за необходимите мерки за усъвършенстване на дейността по осигуряване на ЗБУТ, отстраняване на констатираните несъответствия в приоритетен ред и подобряване на условията на труд. Създаването на програми за предотвратяване, намаляване и ограничаване на идентифицираните рискове за здравето и безопасността на работещите ще цели изпълнението на планираните мерки, периодична оценка на ефективността им, проверка и предприемането на последващи корегиращи действия. Обосновка: Необходимостта от непрекъснатото прилагане на фирмената политика по ЗБУТ /система от методи и средства/ за подобряване на условията на работа в предприятието, оптимизиране на организацията на труда, работните места и трудовата задача, обучение на работещите за идентифицираните рискове при работа, използването на ЛПС, осъществяването на непрекъснат здравен мониторинг за запазване на висока и трайна работоспособност, качество на извършваната дейност и опазване здравето и работоспособността на работещите
Дейност 5: Внедряване на система OHSAS18001:2007 Внедряването на системата OHSAS18001:2007 включва следните етапи: Първи етап 1 Провеждане на предварителна среща с Ръководството на Организацията. 2. Провеждане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на одит за оценка на съществуващото състояние на Системата за управление на Организацията в съответствие с изискванията на OHSAS 18001:2007 3. Анкетиране на Ръководителите на структурни единици за определяне на управляваните от тях процеси и документи. 4. Извършване на консултации по въпроси повдигнати като несъответствия по време на одита. 5. Внасяне на необходимите корекции и предоставяне на окончателен вариант на документи липсващи в системата за управление. Втори етап: 1. Методическа помощ при пробно внедряване, в т.ч.тестване на документите. 2. Провеждане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на Вътрешен одит за оценка степента на съответствие на СУК спрямо определените в документите изисквания. 3. Консултиране по изпълнение на изискванията на OHSAS 18001:2007 за провеждане на Преглед от ръководството. 4. Отстраняване на несъответствията, констатирани в резултат на проведения вътрешен одит. 5 Предоставяне на клиента материали, улесняващи провеждането на бъдещи вътрешни одити към системата
Дейност 6: Сертифициране на система OHSAS18001:2007 Първоначалната оценка на системата за управление се извършва на два етапа: Първи етап: Преглед на документите на системата за управление за оценка на съответствието с избрания стандарт за сертификация, Втори етап: Последван от оценка на място на системата за управление. Всички записи, които са част от системата за управление, трябва да бъдат на разположение за прегледа.
Дейност 7: Закупуване на работно облекло и ЛПС Описание: Обект на процедурата за избор на изпълнител ще бъдат дейностите по проекта, свързани с доставката на ЛПС, отговарящи на основните изисквания за безопасност, залегнали в & 10 и 11 на Европейската директива 89/686 ЕЕС, с минимално негативно въздействие върху хората, работната и околната среда. Обосновка: С оценката на риска за здравето и безопасността на работещите са определени работните места и работните дейности, на които съществуват рискове за безопасността и здравето на работещите, които не могат да бъдат избегнати чрез колективни средства за защита или други мерки. Изготвен е изчерпателен списък на личните предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло по работни места/видове работа и длъжности. Поради наличие на множество рискови фактори с комбинирано въздействие е необходимо осигуряване на оптимален баланс между защита и комфорт при работа, водещ до повишена продуктивност и безопасност. Избор на ЛПС ще се основава на спазени принципи на ергономия - ЛПС трябва да бъдат разработени и произведени така, че при предвидимите условия на употреба, за които са предназначени, потребителят да може нормално да изпълнява свързаната с риск дейност при подходяща защита на възможно най-високо ниво в специфичната работна среда в предприятието и според заеманите длъжности на лицата.
Дейност 8: Извършване на доставка и монтаж на оборудване Дейността предвижда доставка и монтаж на допълнителен агрегат към съществуващата в момента газово-климатична инсталация включваща: климатична камера , въздоховоди, вертикална решетка за кръгли въздоховод номинална топлинна мощност 69,7 kW и хладилна мощност - 34,8 kW; въздоховоди; вертикална решетка за кръгли въздоховоди; хоризонтална с двойно направление и регулираща секция. Предвидените по проекта дейности ще подобрят работната среда чрез повишаване на температурата, намаляване на влагата и понижаване на запрашеността и пречистването на въздуха в производствените помещения. Освен подобрените условия на труд, инвестицията ще повиши производителността на заетите лица във фирмата и ще позволи рационално използване на трудовите, материални и финансови ресурси, постигайки значителни икономии в разходите за осветление и отпление
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 80 963 BGN
Общ бюджет: 78 357 BGN
БФП: 78 357 BGN
Общо изплатени средства: 78 342 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 78 357 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 16 193 BGN
2013 0 BGN
2014 62 149 BGN
2015 0 BGN
78 342 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 66 603 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 13 764 BGN
2013 0 BGN
2014 52 827 BGN
2015 0 BGN
66 590 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 754 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 429 BGN
2013 0 BGN
2014 9 322 BGN
2015 0 BGN
11 751 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз