Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0236-C0001
Номер на проект: ESF-2302-07-13002
Наименование: Подкрепа за безопасен труд
Бенефициент: "Креди - БГ" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 03.07.2012
Дата на приключване: 20.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място при спазване на законодателството по безопасност и здраве при работа, чрез привеждането им в съответствие с нормите и изискванията на европейският пазар.
Дейности: Дейност 1. Управление на проекта Дейността се изпълнява от Кандидата чрез сформиран екип за управление на проекта. Установява системи за управление и мониторинг на проекта. Координира и съгласува дейностите по изпълнение на проекта. Наблюдава и контролира изпълнението на проекта. Кандидатът подготвя тръжни документи и избира изпълнители по ПМС 55. Анализира информацията и изготвя междинни отчети (на тримесечие) и финален отчет за изпълнение на проекта. Осъществява непрекъснат финансов мониторинг и контрол на разходваните средства. Представя проекта пред медиите
Дейност 2.Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност . Избран изпълнител, чрез експеретен екип има за задача да проучи състоянието на трудовата дейност и организацията на работния процес в „Креди –Бг”ООД. Изработва методология и прави SWOT анализ на структурата в организацията на трудовия процес, на разработените оценки на риска , както и последващите планирани и извършени мероприятия , с цел намаляване на риска. Той обосновава необходимостта от оптимизиране на работния процес с цел недопускане на трудов травматизъм . В заключение обобщава постигнатите резултати, чрез метода MAWA, от реализацията на проектните дейности , като отчете индикатора за резултат– намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания, чрез сравнителен анализ на данните от състоянието на здравословните и безопасни условия на труд преди въвеждане на мерките за подобряване условията на труд и резултатите след внедряването им и анализа на трудовия травматизъм.
Дейност 3. Разработване и внедряване на BS OHSAS 18001:2007 В стремежа си да осигури на заетите в „Креди-Бг” ООД безопасна работна среда и да развие култура на безопасност при работа Кандидатът планира въвеж-дането на международно признатата система за Здравословни и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007. Дейността ще се изпълни в следната последователност: Етап “Подготовка и планиране”-Диагностика на съществуващата управленска практика в Дружеството и изготвяне на план за изграждане, въвеждане и подготовка за сертифициране; Идентификация на опасностите, оценка и управление на риска за заетите в „Креди-Бг”ООД и идентификация на нормативната рамка свързана със ЗБУТ приложима за дейността на Дружеството; Определяне на отговорности и работен екип за изпълнение на програмата за въвеждане на СУЗБУТ; Подготовка и обучение на персонала за активно и мотивирано участие в изграждането, въвеждането, поддръжката и надграждането на СУЗБУТ в съответствие с изискванията на стандарт BS OHSAS 18001:2007. Етап 1.“Изграждане и въвеждане на СУЗБУТ”- Извършване на идентификация на опасностите,оценка и класификация на рисковете, поетапно създаване на документация на СУЗБУТ в съответствие с BS OHSAS 18001:2007 процедури, работни инструкции, наръчник по ЗБУТ; Определяне на политики по ЗБУТ – цели и функции на дружеството , количествени индикатори за отчитане на напредъка по осигуряване на ЗБУТ в Дружеството; Разработване на програми на СУЗБУТ за постигане на целите и механизъм за мониторинг и оценка на изпълнението им; Обучение на персонала по прилагане на документацията по СУЗБУТ; Подпомагане и консултиране при въвеждането на създадената документация на СУЗБУТ; Създаване и събиране на записи по ЗБУТ, свързани с функционирането на системата. Етап 2. “Проверка” - измерване и мониторинг на постиженията по отношение на ЗБУТ; разследване на злополуки и инциденти, проверка на ефективността и прилагането на предприетите коригиращи и превантивни мерки и действия; поддържане на записи, доказващи функционираща СУЗБУТ; управление на записите; провеждане на вътрешни одити. Етап 3.“Самооценка и подобряване на СУЗБУТ” - Етапът обхваща горните елементи по отношение на действия, които се предприемат за тяхното непрекъснато подобрение, а оттам и за цялостното подобряване на СУЗБУТ; Обучение на вътрешни одитори и оказване експертна помощ при провеждане на първият им одит; Планиране и провеждане на вътрешни одити, обхващащи цялата СУЗБУТ, определяне и въвеждане на коригиращи действия за отстраняване на несъответствия идентифицирани по време на одита; Провеждане на Преглед от ръководството на Дружеството.
Дейност 4.Закупуване на Лични предпазни средства . Характерните опасности в «Креди - Бг» се обуславят основно от следните фактори: 1. Механично въздействие от: 1.1. Режещ елемент на кроялните машини (електромеханична ножица-гатер, кроялен банциг). ЛПС утвърдено в списъка за ЛПС е метална мрежеста ръкавица, съгласно Приложение 2 към чл.17 от НАРЕДБА № 3/2001 г. За кроячи и техник-механик . 1.2. Движещи се части - игла, конецоопъвач, навивач на калера, ремъкът с ремъчното колело на шевната машина, движещите се части на кроячна техника – банцинг и гатер. ЛПС утвърдено в списъка за ЛПС е шапка - боне, съгласно Приложение 2 към чл.17 от НАРЕДБА № 3/2001 г. За кроячи и шивачи . 1.3. Хвърчащи предмети - при счупване на игла, копче. ЛПС утвърдено в списъка за ЛПС е предпазни очила «открит тип», съгласно Приложение 2 към чл.17 от НАРЕДБА № 3/2001 г. За шивачи 1.4. Разрушаване на съдове работещи под налягане (при неработеща предпазна арматура) - парогенератори за ютии, гладачни преси. ЛПС утвърдено в списъка за ЛПС са ръкавици осигуряващи защита от електричество и топлина , съгласно Приложение 2 към чл.17 от НАРЕДБА № 3/2001 г. За техник 1.5. Работни части преси за подлепване и гладене. ЛПС утвърдено в списъка за ЛПС са ръкавици осигуряващи защита от топлина , съгласно Приложение 2 към чл.17 от НАРЕДБА № 3/2001 г. За работник подлепваща преса 2. Опасност от поражения от електрически ток. 2.1. Активни части, т.е. части, които нормално са под напрежение (директен допир). ЛПС утвърдено в списъка за ЛПС са антистатични обувки с подвижни ортопедични стелки, съгласно Приложение 2 към чл.17 от НАРЕДБА № 3/2001 г. За шивачки и гладачки 2.2. Токопроводими части на оборудването, които нормално не се намират под напрежение, но вследствие неизправност или повреди на изолацията могат да попаднат под опасно напрежение (индиректен допир). ЛПС утвърдено в списъка за ЛПС са обувки топлоустойчиви до 300° противохлъгащо гумено ходило, съгласно Приложение 2 към чл.17 от НАРЕДБА № 3/2001 г. За техник 3.Опасности, създавани от шум. В предприятието източници на шум са машините за кроене, шевните машини ( в мого малка степен) Във връзка с това ЛПС утвърдено в списъка за ЛПС са външни антифони, съгласно Приложение 2 към чл.17 от НАРЕДБА № 3/2001 г. За кроячи 4. Опасности от пробождане при ръчни дейности в производствения процес . ЛПС утвърдено в списъка за ЛПС е напръстник, съгласно Приложение 2 към чл.17 от НАРЕДБА № 3/2001 г. За спомагателен работник/ръчник 5. Опасности създавани от материали и вещества. 5.1.При влаго-топлинна и термична обработка , във въздушната среда на производствените помещения могат да се отделят токсични вещества.За работещите на тези работни места ЛПС утвърдено в списъка за ЛПС са филтърни маски, съгласно Приложение 2 към чл.17 от НАРЕДБА № 3/2001 г. За гладачи / работници подлепваща преса 5.2. При разкрояване във въздушната среда се отделя прах от растителен, животински и синтетичен произход. За работещите на тези работни места ЛПС утвърдено в списъка за ЛПС са филтърни маски, съгласно Приложение 2 към чл.17 от НАРЕДБА № 3/2001 г. За всички работници намиращи се в производствените помещения- кроячи, работник подлепваща преса, шивачи, спомагателни работници 6. Опасности създавани от ергономията на работното място, монотонността и наложеният ритъм на работа . При работа в наложена работна поза и ритъм на работа с времето се развиват Мускулно-скелятни смущения /МСС/, които засягат гърба ,врата, раменете горните и долните крайници на работника, което е предпоставка за трайно увреждане на мускулно-скелятната система и от там професионално заболяване и загуба на работата. За работещите в наложена работна поза и ритъм на работа е необходимо да се подсигурят ергономични столове с регулируема височина на стола и регулируем ъгъл на седалката, тапицирани, с цел подобряване ергономията на работното място, така че да се избегне при извършването на дейностите прилагането на голяма сила в непривични статични пози.
Дейност 5. Информиране и публичност Разработва се План за информиране и публичност, съгласно изискванията посочени в чл.2-10 и Приложение 1 на Регламент № 1828/2006 за комуникация, визуализация и информиране на обществото за целите на проекта и резултатите от реализацията му. В предварителният план за информиране и публичност са заложени – пресконференции за откриване и закриване на проекта, публикации в местната преса –2 броя, изработка и разпространение на плакати и брошури, рекламни материали, информационни табели и др. рекламни материали.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 58 768 BGN
Общ бюджет: 56 954 BGN
БФП: 56 954 BGN
Общо изплатени средства: 56 951 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 56 954 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 754 BGN
2013 45 198 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
56 951 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 48 411 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 9 990 BGN
2013 38 418 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
48 408 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 543 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 763 BGN
2013 6 780 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 543 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз