Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0258-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Създаване на конкурентно предимство и формиране на стратегии на успеха на "Българска роза" АД
Бенефициент: "БЪЛГАРСКА РОЗА" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Карлово
Описание
Описание на проекта: Създаване на конкурентно предимство и формиране на стратегия на успеха на „Българска роза” АД
Дейности: Дейност: Управление и отчитане на проекта. Процес на постоянна комуникация и взаимодействие с Договарящия орган. Наблюдение и контрол. Вътрешна оценка
Сформиране на екип по проекта
Дейност Информираност и публичност по проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Провеждане на процедура за избор на доставчик
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Закупуване и въвеждане в експлоатация на ДМА И ДНА
Консултантски услуги за написването на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 306 353 BGN
Общ бюджет: 476 190 BGN
БФП: 285 714 BGN
Общо изплатени средства: 285 714 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 285 714 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 285 714 BGN
2015 0 BGN
285 714 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 242 857 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 242 857 BGN
2015 0 BGN
242 857 BGN
В т.ч. Национално финансиране 42 857 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 42 857 BGN
2015 0 BGN
42 857 BGN
Финансиране от бенефициента 204 235 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Нови технологии .
Индикатор 8 Нови продукти.
Индикатор 9 Проведена процедура за избор на доставчик/ци с 8 обособени позиции
Индикатор 10 Нововъведено технологично оборудване
Индикатор 11 Реализиран финансов резултат
Индикатор 12 Въведена интегрирана система за управление


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз