Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0356-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подкрепа за технологична модернизация в Боряна АД
Бенефициент: "Боряна" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Червен бряг
Описание
Описание на проекта: Подкрепа за технологична модернизация в Боряна АД
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 - Провеждане на процедури за избор на доставчик/ци за ДМА и ДНА, съгласно ПМС 55/2007
1.1. Подготовка на процедурата за избор на доставчик/ци за ДМА и ДНА
1.2 Предварителен контрол върху документацията за избор на доставчик/ци за ДМА и ДНА
1.3 Обявяване на процедурата за избор на доставчик/ци за ДМА и ДНА
1.4. Разглеждане, оценка и класиране на офертите за избор на доставчик/ци за ДМА и ДНА
1.5 Предварителен контрол на изготвения протокол от оценка на офертите и издаденото решение за избор на изпълнител/и за дейност
1.6 Сключване на договори с избраните доставчик/ци за ДМА и ДНА
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Закупуване и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Публичност и визуализация на проекта
3.1. Подготовка на процедурата за избор на изпълнител
3.2. Обявяване на процедурата за избор на изпълнител чрез събиране на оферти
3.3. Разглеждане, оценка и класиране на офертите
3.4. Сключване на договор с избрания изпълнител
3.5 Изпълнение на дейност публичност и визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Извършване на одит на проекта
4.1. Подготовка на процедурата за избор на изпълнител
4.2. Обявяване на процедурата за избор на изпълнител чрез събиране на оферти
4.3. Разглеждане, оценка и класиране на офертите
4.6. Сключване на договор с избрания изпълнител
4.7. Изпълнение на дейности по одит на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 - Управление, мониторинг и отчетност на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 465 241 BGN
Общ бюджет: 740 828 BGN
БФП: 444 497 BGN
Общо изплатени средства: 444 497 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 444 497 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 444 497 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
444 497 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 377 822 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 377 822 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
377 822 BGN
В т.ч. Национално финансиране 66 675 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 66 675 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
66 675 BGN
Финансиране от бенефициента 310 161 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 8 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 9 Проведени тръжни процедури за избор на изпълнители по ПМС 55/2007
Индикатор 10 Сключени договори с изпълнители след проведени процедури за избор
Индикатор 11 Закупено производствено оборудване (ДМА) линейно-плетачни машини
Индикатор 12 Монтирани, тествани и пуснати в експлоатация 4 бр. ДМА - линейно-плетачни машини
Индикатор 13 Закупени софтуерни приложения за управление на технологичния процес (ДНА)
Индикатор 14 Инсталирани софтуерни приложения за управление на технологичния процес (ДНА)
Индикатор 15 Изпълнени дейности по публичност
Индикатор 16 Извършен одит на проекта
Индикатор 17 Извършено управление, мониторинг и отчетност на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз