Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0443-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Въвеждане на иновативни технологии и продукти в „Раломекс” АД
Бенефициент: "РАЛОМЕКС" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Завет
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на иновативни технологии и продукти в „Раломекс” АД
Дейности: Дейност 1 Иницииране и мобилизиране на проекта
Дейност 2 Подготовка и предоставяне на тръжни документи
Дейност 3 Оценка на оферти и сключване на договор(и) за доставка
Дейност 4 Доставка на оборудване и провеждане на първоначално изпитване
Дейност 5 Откриване на работни места
Дейност 6 Включване на новото оборудване в производствения процес
Дейност 7 Разпространение на информация и визуализация
Дейност 8 Одит и приключване на проекта
Дейност 9 Подготовка на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 588 336 BGN
Общ бюджет: 972 314 BGN
БФП: 583 388 BGN
Общо изплатени средства: 583 388 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 583 388 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 583 388 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
583 388 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 495 880 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 495 880 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
495 880 BGN
В т.ч. Национално финансиране 87 508 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 87 508 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
87 508 BGN
Финансиране от бенефициента 392 224 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 8 Сформиран екип
Индикатор 9 Подготвени и предоставени тръжни документи на потенциални доставчици
Индикатор 10 Сключени договори за доставка
Индикатор 11 Увеличена производителност на труда на производствения персонал
Индикатор 12 Намалено потребление на суровини, материали и енергия – намалени преки разходи за производство
Индикатор 13 Подобрено качество – намаление на разходите за рекламация
Индикатор 14 Увеличен дял на износа от общия обем продажби
Индикатор 15 Публикации в медии
Индикатор 16 Информационни табели
Индикатор 17 Реализирани инвестиционни проекти „Раломекс” АД


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз