Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0520-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на производствения капацитет на „Хелфи Пластикс“ ООД
Бенефициент: "ХЕЛФИ ПЛАСТИКС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: „Повишаване на производствения капацитет на „Хелфи Пластикс“ ООД“
Дейности: Дейност 1 „Сформиране на екип за организация и управление на проекта”
Дейност 2 „Подготовка и провеждане на процедура за избор на доставчик на Автоматизирана едностъпкова раздувна машина за производство на флакони и бутилки от РЕТ материал”
Дейност 3 „Закупуване, доставка и монтаж на Автоматизирана едностъпкова раздувна машина за производство на флакони и бутилки от РЕТ материал”
Дейност 4 „Дейности за визуализация”
Дейност 5 „Одит”
Дейност 6 „Вътрешен мониторинг и контрол”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 325 449 BGN
Общ бюджет: 464 770 BGN
БФП: 325 339 BGN
Общо изплатени средства: 325 339 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 325 339 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 325 339 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
325 339 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 276 538 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 276 538 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
276 538 BGN
В т.ч. Национално финансиране 48 801 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 48 801 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
48 801 BGN
Финансиране от бенефициента 139 478 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 5 Сформиран екип за организация и управление на проекта
Индикатор 6 Сключен договор с избрания доставчик на планираното за закупуване оборудване
Индикатор 7 Доставена, монтирана и тествана Автоматизирана едностъпкова раздувна машина за производство на флакони и бутилки от РЕТ материал;
Индикатор 8 Визуализационна табела; Визуализационни стикери; Информация в Internet
Индикатор 9 Договор със сертифициран одитор; Доклад от проведен одит;
Индикатор 10 Протоколи от срещи за оценка на напредъка в хода на дейностите; Протоколи от срещи за анализ на риска;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз