Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0186-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентноспособността на фирма „Емас” ООД гр. Велико Търново чрез технологична модернизация
Бенефициент: ЕМАС ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентноспособността на фирма „Емас” ООД гр. Велико Търново чрез технологична модернизация
Дейности: Дейност 1. Подготвителни дейности за изпълнениена проекта;
Дейност 2. Подготовка на документите по процедурата „Открит избор” за определяне на изпълнител по настоящия проект;
Дейност 3. Подготовка и провеждане процедурата „Открит избор” за доставка на необходимото оборудване;
Дейност 4: Доставка и инсталиране на оборудването.
Дейност 5: Обучение на персонала и разкриване на 4 нови работни места;
Дейност 6: Внедряване на нови изделия в производството;
Дейност 7: Визуализация и популяризиране на проекта
Дейност 8: Одит на проекта.
Разходи за конскултантски услуги за изготвяне на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 238 765 BGN
Общ бюджет: 303 860 BGN
БФП: 212 702 BGN
Общо изплатени средства: 212 702 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 212 702 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 212 702 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
212 702 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 180 797 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 180 797 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
180 797 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 905 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 31 905 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
31 905 BGN
Финансиране от бенефициента 102 328 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 8 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 9 Разпределение на отговорностите и задълженията на проекта между членовете на утвърдения екип
Индикатор 10 Разработена техническа спецификация за доставка на машината, предмет на настоящият проект
Индикатор 11 Разработване на цялостана документация по провеждане на процедурата „Открит избор” с критерии за оценка и методиката за оценяване на офертите
Индикатор 12 Получени оферти за участие в процедурата „Открит избор” и проведена процедура
Индикатор 13 Сключване на договор за доставка
Индикатор 14 Извършени плащания съгласно изискванията на договора
Индикатор 15 Завършени дейности по проекта – доставена машина, извършени проби, обучен персонал
Индикатор 16 Степен на постигане целита на проекта
Индикатор 17 Верифициране на допустимите разходи по
Индикатор 18 Визуализация,,


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз