Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.01-0039-C0001
Номер на проект: 26-Е-250/25.03.2014 г.
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на ''Е.МИРОЛИО'' ЕАД чрез утилизация на отпадаците и въвеждане на енергоефективни мерки
Бенефициент: Е.Миролио EАД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.06.2012
Начална дата: 12.07.2012
Дата на приключване: 12.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
Описание
Описание на проекта: Проектът предвижда инвестиции по Компонент 1 б) в инсталация с технология за компостиране на отпадъците от пречиствателна станция за отпадни води и по Компонент 2 на инвертори за регулиране оборотите на електрически двигатели, утилизатори, климатични камери и система за контрол и определяне на електро-потреблението
Дейности: Дейност 1 Сформиране на екип за управление на проекта
Дейност 2 Управление, мониторинг и отчитане на проекта
Дейност 3 Подготовка на тръжна документация за избор на доставчик на оборудване
Дейност 4 Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнители за доставка на оборудване
Дейност 5 Доставка и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване
Дейност 6 Визуализация на проекта
Дейност 7 Финализиране на проекта
Дейност 8 Одит на проекта
дейност 9 Консултантски услуги
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 520 000 BGN
Общ бюджет: 3 369 968 BGN
БФП: 1 684 984 BGN
Общо изплатени средства: 2 499 497 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 684 984 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 206 694 BGN
2015 1 292 803 BGN
2 499 497 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 432 236 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 025 690 BGN
2015 1 098 882 BGN
2 124 572 BGN
В т.ч. Национално финансиране 252 748 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 181 004 BGN
2015 193 920 BGN
374 924 BGN
Финансиране от бенефициента 2 520 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Индикатор 1: Сформиран екип за управление и изпълнение на проекта
Индикатор 6 Индикатор 2: Изготвена тръжна документация
Индикатор 7 Индикатор 3: Проведена тръжна процедура
Индикатор 8 Индикатор 4: Доставено оборудване
Индикатор 9 Индикатор 6: Постоянни обяснителни табели
Индикатор 10 Индикатор 7: Изготвен финален отчет
Индикатор 11 Индикатор 8: Изготвен одит
Индикатор 12 Индикатор 2: Въведени нови технологии / продукти / услуги (общ брой): 5.1. нови технологии (брой) 5.2. нови пр одукти (брой) 5.3. нови услуги (брой)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз