Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.03-0048-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-03/2010/025
Наименование: Развитие на културно-историческите атракции на територията на община Хисаря
Бенефициент: Община Хисаря
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.07.2011
Начална дата: 19.07.2012
Дата на приключване: 06.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Хисаря
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за подобряване, обновяване и доразвиване на съществуващите туристически атракции в градския ареал на град Хисаря и популяризиране на града като място на древна култура, балнеология и спа туризъм.
Дейности: дейност 1: Сформиране на проектния екип. Изпълнение и управление на проекта
дейност 2: Подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка
Дейност 3: Подобряване, обновяване и доразвиване на съществуващите туристически атракции в градския ареал на град Хисаря и популяризиране на града като място на древна култура и спа туризъм
Дейност 4: Строителен надзор при извършването на строително-монтажните, консервационните работи и дейностите по експониране върху туристическите атракции. Авторски надзор
Дейност 5: Провеждане на специализирани обучения в областта на туризма и анимацията
Дейност 6: Дейности за осигуряване на информация и публичност
Дейност 7: Независим финансов одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 803 377 BGN
Общ бюджет: 3 437 566 BGN
БФП: 3 335 470 BGN
Общо изплатени средства: 3 350 404 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 335 470 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 143 245 BGN
2014 2 240 617 BGN
2015 966 543 BGN
3 350 404 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 835 150 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 121 758 BGN
2014 1 904 524 BGN
2015 821 561 BGN
2 847 844 BGN
В т.ч. Национално финансиране 500 321 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 487 BGN
2014 336 093 BGN
2015 144 981 BGN
502 561 BGN
Финансиране от бенефициента 116 418 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 брой развити туристически атракции/обекти
Индикатор 4 Брой нощувки в съответната територия
Индикатор 5 Брой обучен персонал на подкрепените атракции
Индикатор 6 Работни места създадени във връзка с изпълнението на проекта
Индикатор 7 Работни места създадени като резултат от проекта - които ще бъдат осигурени и след приключването на финансовата подкрепа по ОПРР


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз