Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0057-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Инвестиции в устойчивост и растеж на „Бъдещност” АД
Бенефициент: "Бъдещност" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Чирпан
Описание
Описание на проекта: Инвестиции в устойчивост и растеж на „Бъдещност” АД
Дейности: Дейност 1: Доставка и монтаж на производствено оборудване (избор на изпълнител/и и сключване на договор/и)
Дейност 2: Доставка и монтаж на производствено оборудване
Дейност 3 Независим финансов одит (избор на одитор и сключване на договор)
Дейност 4 Независим финансов одит (извършване на одита и представяне на одиторски доклад)
Дейност 5 Осигуряване на публичност и визуализация (избор на изпълнител и сключване на договор)
Дейност 6 Осигуряване на публичност и визуализация (изпълнение на мерки за публичност и визуализация)
Дейност 7 Консултантски услуги за подготовка на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 895 880 BGN
Общ бюджет: 3 125 592 BGN
БФП: 1 875 355 BGN
Общо изплатени средства: 1 875 355 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 875 355 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 875 355 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 875 355 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 594 052 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 594 052 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 594 052 BGN
В т.ч. Национално финансиране 281 303 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 281 303 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
281 303 BGN
Финансиране от бенефициента 1 263 920 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти (общ брой)
Индикатор 8 Въведена в експлоатация Линия за производство на черупкови форми
Индикатор 9 Въведен в експлоатация Конвейер със система за механично и термично регенериране на формите
Индикатор 10 Публикувани съобщения за проекта
Индикатор 11 Монтирана информационна табела
Индикатор 12 Информационни стикери
Индикатор 13 Изготвен одиторски доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз