Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0103-C0001
Номер на проект: 26-П-225/01.07.2013 г.
Наименование: Разширяване на дейността на „Полигруп” ООД чрез внедряване на ново производствено оборудване
Бенефициент: "ПОЛИГРУП" - ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Асеновград
Описание
Описание на проекта: Разширяване на дейността на „Полигруп” ООД чрез внедряване на ново производствено оборудване
Дейности: Подготовка на Дейност 1: Доставка, монтаж и въвеждане в в експолатация на ново производствено оборудване - избор на изпълнител/и и сключване на договор/и
Изпълнение на Дейност 1: Доставка, монтаж и въвеждане в в експолатация на ново производствено оборудване: 1. Инсталация за почистване на фолио преди рециклиране
Изпълнение на Дейност 1: Доставка, монтаж и въвеждане в в експолатация на ново производствено оборудване 2. Инсталация за рециклиране на фолио
Подготовка на Дейност 2 - Независим финансов одит - избор на одитор и сключване на договор
Изпълнение на Дейност 2 - Независим финансов одит - извършване на одита и представяне на одиторски доклад
Подготовка на Дейност 3 - Осигуряване на публичност и визуализация – подготовка на материали и избор на изпълнители
Изпълнение на Дейност 3 - Осигуряване на публичност и визуализация - изпълнение на мерки за публичност и визуализация
Консултантски услуги
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 944 500 BGN
Общ бюджет: 3 239 809 BGN
БФП: 1 943 785 BGN
Общо изплатени средства: 1 943 785 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 943 785 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 943 785 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 943 785 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 652 218 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 652 218 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 652 218 BGN
В т.ч. Национално финансиране 291 568 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 291 568 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
291 568 BGN
Финансиране от бенефициента 1 296 500 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 8 Въведенa в експлоатация инсталация за почистване на фолио преди рециклиране
Индикатор 9 Въведенa в експлоатация инсталация за рециклиране на фолио
Индикатор 10 Публикувани съобщения за проекта
Индикатор 11 Информационнa табелa
Индикатор 12 Информационни стикери
Индикатор 13 Одитен доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз