Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0227-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентноспособността на "Биомашиностроене" АД чрез прилагане на иновативни производствени технологии
Бенефициент: Биомашиностроене АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на Биомашиностроене АД чрез прилагане на иновативни производствени технологии
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1. Предварителни дейности
Дейност 1.1 Съставяне на екип по проекта и разпределяне на задълженията
Подготовка и изпълнение на Дейност 2. Провеждане на тръжна процедура
Дейност 2.1. Разработване на тръжната документация по проекта
Дейност 2.2. Провеждане на тръжна процедура
Дейност 2.3. Сключване на договори с избраните доставчици
Подготовка и изпълнение на Дейност 3. Доставка на оборудване
Дейност 3.1 Доставка на оборудване
Дейност 3.2 Монтаж и пускане в употреба на оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 4. Информационни дейности
Дейност 4.1 Отпечатване и разпространение на листовки
Дейност 4.2 Изработване и поставяне на стикери върху новозакупеното оборудване
Дейност 4.3 Изработване и поставяне на информационна табела
Подготовка и изпълнение на Дейност 5. Отчитане
Дейност 5.1 Изготвяне на междинен технически и финансов отчет
Дейност 5.2 Изготвяне на финален технически и финансов отчет
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Ингмар БГ" ООД
БДО България ООД
„Бордмаш Инс” ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 448 698 BGN
Общ бюджет: 2 406 320 BGN
БФП: 1 443 792 BGN
Общо изплатени средства: 1 443 624 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 443 792 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 289 740 BGN
2013 1 153 884 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 443 624 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 227 223 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 246 279 BGN
2013 980 801 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 227 080 BGN
В т.ч. Национално финансиране 216 569 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 43 461 BGN
2013 173 083 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
216 544 BGN
Финансиране от бенефициента 965 799 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти (общ брой)
Индикатор 8 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 9 Повишаване на производителността
Индикатор 10 Повишаване на производствения капацитет
Индикатор 11 Намаляване на количеството на брака
Индикатор 12 Съкращаване времето за изпълнение на поръчки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз