Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0010-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкорентоспособността на "Център за лазерни технологии" ООД чрез технологична модернизация
Бенефициент: "Център за лазерни технологии" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: „Повишаване конкурентноспособността на „ЦЕНТЪР ЗА ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ” ООД чрез технологична модернизация”
Дейности: Дейност 1: Подготовка за провеждане на процедура за избор на изпълнител/и
Дейност 2: Провеждане на процедура по “Открит избор” за определяне на изпълнител/и
Дейност 3: Доставка, монтаж и пускане в редовна експлоатация на специализираното оборудване
Дейност 4: Визуализация и популяризиране на проекта
Дейност 5: Отчетна дейност
Дейност 6: Консултантски услуги за написването на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 431 410 BGN
Общ бюджет: 614 412 BGN
БФП: 430 088 BGN
Общо изплатени средства: 430 088 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 430 088 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 430 088 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
430 088 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 365 575 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 365 575 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
365 575 BGN
В т.ч. Национално финансиране 64 513 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 64 513 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
64 513 BGN
Финансиране от бенефициента 184 890 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 6 Закупено ново оборудване
Индикатор 7 Въведено иновативно оборудване
Индикатор 8 Дял на експортноориентираната продукция
Индикатор 9 Средногодишно нарастване на приходите от продажба на произведената продукция
Индикатор 10 Намаление на себестойността на продукцията


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз