Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-2.0.08-0010-C0001
Номер на проект: DIR-5112122-10-78
Наименование: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна"
Бенефициент: Община Аксаково
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 29.06.2012
Начална дата: 17.07.2012
Дата на приключване: 31.03.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна, с бенефициент община Аксаково в партньорство с общини Варна и Белослав и тяхното регионално сдружение.
Дейности: ДЕЙНОСТ 7: НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО
ДЕЙНОСТ 4: ДОСТАВКА НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 4.1. Доставка на мобилно оборудване за Регионалния център 4.2. Доставка на оборудване за разделно събиране и транспортиране на отпадъци
ДЕЙНОСТ 1: ПОДГОТОВКА, ПРОУЧВАНИЯ И ПРОЕКТИРАНЕ Дейност 1.1 Подготвителни дейности за въвеждане на регионална система за управление на отпадъци. Дейност 1.2 Проучвания и проектиране преди кандидатстване, изпълнени по проект EuropeAid/124485/D/SV/BG Проектно-проучвателни и подготвителни дейности на Бенефициента, извършени преди кандидатстването за финансиране по ОПОС 2007- 2013г.
ДЕЙНОСТ 6: ОДИТ
ДЕЙНОСТ 3: СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ Подобект „Депо за неопасни отпадъци - 1-ви етап” 3.1.1. Поставяне на изолационния пласт 3.1.2.Система за събиране на инфилтрат 3.1.3. Третиране на инфилтрата 3.1.4. Система за събиране и изгаряне на биогаз 3.2. Подобект „Инсталация за компостиране на отпадъците” 3.3. Подобект „Инсталация за рециклиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаването на сгради” 3.4. Строителство на инфраструктурата на площадката 3.5. Строителство на довеждащата инфраструктура
ДЕЙНОСТ 5: ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА 5.1. Управление на проекта – организационна структура 5.2. Публичност
ДЕЙНОСТ 2: ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМИ/НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Партньори
Партньори:
ОБЩИНА ВАРНА
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
Изпълнители:
ДЗЗД "Обединение "СПК-ППМ""
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 26 972 583 BGN
Общ бюджет: 24 993 977 BGN
БФП: 22 587 057 BGN
Общо изплатени средства: 20 799 184 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 22 587 057 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 855 368 BGN
2015 11 943 815 BGN
20 799 184 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 19 198 998 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 527 063 BGN
2015 10 152 243 BGN
17 679 306 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 388 059 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 328 305 BGN
2015 1 791 572 BGN
3 119 878 BGN
Финансиране от бенефициента 5 128 040 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградена регионална система за регион Варна
Индикатор 2 Изградено и въведено в експлоатация регионално депо
Индикатор 3 Изградено и въведено в експлоатация регионално компостиране
Индикатор 4 Изградени и въведени в експлоатация съоръжения за рециклиране на строителни отпадъци
Индикатор 5 Изграждане и въвеждане в експлоатация на претоварни станции
Индикатор 6 Изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръжение за сепариране
Индикатор 7 Изграждане и въвеждане в експлоатация на центрове за рециклиране
Индикатор 8 Обслужвано население от регионалната система в Регион Варна
Индикатор 9 Новосъздадени работни места (мъже).
Индикатор 10 Новосъздадени работни места (жени).
Индикатор 11 Количества на неопасните отпадъци третирани в регионалната система в Регион Варна* Количества на строителните отпадъци, подлежащи на третиране в регионалната система
Индикатор 12 Процент на рециклираните и оползотворени отпадъци в регионалната система на Регион Варна: -Битови отпадъци
Индикатор 13 Процент на рециклираните и оползотворени отпадъци в регионалната система на Регион Варна: -Строителни отпадъци и отпадъци от разрушаването на сгради


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз