Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0378-C0001
Номер на проект: ESF-2302-01-07002
Наименование: овишаване качеството на труда и гарантиране на здравословни и безопасни условия на труд в Дружба Стъкларски заводи АД
Бенефициент: Дружба Стъкларски заводи АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 22.06.2012
Дата на приключване: 01.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Целта на Проекта е качествено подобряване на условията на труд на работниците и служителите, намаляване заболяемостта и създаване на работна среда, отговаряща на европейските критерии и стандарти в областта на производството на изделия от стъкло.
Дейности: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Дейността включва идентифициране на състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност за целия управленски цикъл (планиране, организация, изпълнение и контрол) на основните дейности на предприятието по разработване, производство и декориране на стъклени опаковки, в т.ч. изпълнението на изискванията на КТ, КСО, Закона за ЗБУТ и свързаните с тях наредби. Ще бъдат анализирани и оценени елементите на организацията на трудовата дейност, в т.ч.:  осъществяване на дейността (вид и тип на работните дейности, организационно – управленческа структура (бази, звена, външни обекти), конкурентна среда, основни и спомагателни работни дейности, използвани технологии, използвани суровини и материали и произвеждани продукти, работни помещения и работни места, работно оборудване – основно и спомагателно и др.);  условия на труд (рискови фактори, резултати от измервания, оценки на риска, средства за колективна защита и лични предпазни средства, специално работно облекло, работно облекло, санитарно-битови условия и др.);  организация на труда и трудовите стандарти (правилници, правила, инструкции, планови задания, трудови норми и нормативи, система за управление на качеството, система за управление на ЗБУТ, система за оценяване на работните места и длъжностите, система за оценяване на риска, режими на труд и почивка, организационни форми за вътрешни комуникации, организация на храненето, транспортно обслужване на персонала и др.);  персонал (численост, пол, възраст, образование и квалификация, работещи лица с ЕР на ТЕЛК и с професионални заболявания, трудоустроени лица, групи персонал, на които е определен допълнителен отпуск за работа при вредни и специфични условия на труд, лица подлежащи на задължително застраховане от риск „трудова злополука” и др.)  трудово-медицинско обслужване на персонала (анализи на временната неработоспособност, анализи на резултатите от профилактични прегледи, годишни обобщени анализи за здравното състояние на работещите във връзка с условията на труд, рискови групи работещи, заключения за пригодността на новопостъпили и на работещите да изпълняват възложената работа, здравни досиета и др.)  организация и управление (управленчески технологии, управленчески функции, управление на основните дейности, в т. ч. управление на човешките ресурси, иновации и др.)  организация на дейностите по осигуряване на ЗБУТ (политика и цели, планиране, изпълнение, контрол, отчитане и документиране). При изпълнение на дейността ще се проучва мнението на персонала относно състоянието на условията на труд и осигуряването на здравето и безопасността на работещите. В резултат на анализа ще бъдат определени силните и слабите страни (SWOT–анализ) на елементите на организацията на трудовата дейност и работната среда и ще бъдат идентифицирани проблемите. Въз основа на анализа на силните и слабите страни и идентифицираните проблеми и несъответствия ще бъдат направени конкретни препоръки за поддържане и развитие на добрите практики и постижения, както и за необходимостта от мерки за усъвършенстване на организацията на трудовата дейност.
Реконструкция на отоплителни тела в Цех 1 - Палетизиращи машини Дейността включва реконструкция с лъчисто газово отопление, използващо природен газ – отоплители и топлинни завеси – на двата входа на производствени цех „Палетизиращи машини” в гр. Пловдив. Съществуващата отоплителна инсталация (топловъздушен газов отоплител) е недостатъчно ефективна и измерените стойности на микроклимата през студения период на годината в цех 1 в зоната на палетизирищи машини е под допустими граници. 32 служители, работещи на длъжност мотокорист и оператор на опаковаща машина са изложени на въздействие на преохлаждащ микроклимат през студения период. С цел подобряване на параметрите на работната среда, опазване на здравето на работещите и намаляване обема на изгорелите газове, изхвърляни в атмосферата, в доклада за оценка на риска в предприятието се препоръчва: 1. Реконструкция на отоплителна инсталация, вкл. топловъздушни завеси и инфрачервени газови отоплители с цел подобряване на микроклимата в цеха 2. Осигуряване при възможност на помещение за почивка с оптимален микроклимат или обособяване на кът за почивка 3. Здравен мониторинг на работещите при преохлаждащ микроклимат (мотокористи, оператор на опаковаща мащина и др.) с обхват интернист и невролог с ЕКГ и изследване на урина. Дейността е част от инвестиционната програма, подготвена в съответствие с изискванията и препоръките от доклада за оценката на риска във фирмата (приложен). Поготовката за нея е завършила - изготвен е проект, получени са всички необходими разрешителни за изпълнение на дейността. Направени са замервания на помещенията преди реконструкцията като ще бъдат сравнени с резултатите след реконструкция на отоплителната инсталация.
Закупуване на ЛПС (лични предпазни средства) за производство – гр.София и гр.Пловдив Доставка на лични предпазни средства и предпазно облекло от най-ново технологично ниво с цел подобряване на здравословните и безопасни условия на труд в производствените помещения и намаляване на степента на риска при работа с работното оборудване оценено в картите на съответните длъжности и работни места. Ще бъдат закупени лични предпазни средства за нуждите на работещите в производствените цехове на предприятието в гр. София и гр. Пловдив. Дейността е част от инвестиционната програма, подготвена в съответствие с изискванията и препоръките от доклада за оценката на риска във фирмата (приложен) Основен неблагоприятен фактор в стъклопроизводството са високите нива на шум и затруднената комуникация между работещите на тези работни места. Възможността за комуникация е важна не само за извършване на служебните задължения, тя е важна както за ежедневния комфорт на работника, така и в рискови ситуации – авария, пожар, инцидент. Предлаганите технически средства (активни антифони) подобряват комуникацията, без да намаляват степента на защита на слуха на работника. Предлаганите предпазни работни обувки са със степен на защита S3 по-висока от досега използваните SP1, които се оказват с недобра маслоустойчивост и висока водопропускливост и не са подходящи за особеностите на дейността на Дружба СЗ. Предлаганите заваръчни маски с фотосоларен елемен са с по-добра визуалност за работника и с по-добра защита на очите при извършване на огневи работи. Осигуряването на защита на окото, като едновременно в това се постигне добра видимост, която да запази адекватното възприемане на околната среда от работника, е една от важните задачи при осигуряване на безопасността на работното място. Същото се отнася и за защитните костюми, обувки и ръкавици предназначени за тази дейност. Както следва: Маска срещу прах до 0.5mm и аерозоли с клапан P2 Предпазване на работещите в «Материален цех» и «РМЦ», при наличие на концентрации на аерозоли от алкален характер, където наличните маски предпазват само от прах. Очила с атермални стъкла 4-6 - 5 бр./кутия по-добра визуалност за работника и с по-добра защита на очите при извършванена огневи работи. Защитни очила със зелени стъкла/повдигащ екран по-добра визуалност за работника и с по-добра защита на очите при извършванена огневи работи. Външен антифон за каска Подобрява комуникацията, без да намалява степента на защита на слуха на работника. Активен антифон Подобрява комуникацията, без да намалява степента на защита на слуха на работника. Позлатен РС лицев щит Алуминиева рамка за монтаж на Позлатен РС лицев щит По-добра визуалност за работника и с по-добра защита на очите при извършванена огневи работи. Заваръчна маска с фотосоларен филтър 5/8/9-1 По-добра визуалност за работника и с по-добра защита на очите при извършванена огневи работи Качулка трудногорима от Номекс, 3 отвора по-добра защита на работника при извършванена огневи работи Защитни обувки S3 По-добра маслоустойчивост и по-ниска водопропускливост Работна куртка от трудногорим плат по-добра защита на работника при извършванена огневи работи Работен панталон трудногорим плат по-добра защита на работника при извършванена огневи работи Ръкавици за зарчици , с кевларени конци по-добра защита на работника при извършванена огневи работи Ръкавици , длани и пръсти топени в PU, черни по-добра защита на работника при извършванена огневи работи 380mm, Ръкавици химически устойчиви по-добра защита на работника при извършванена огневи работи ръкавици високотемпературоустойчиви Kevlar по-добра защита на работника при извършванена огневи работи Защитен работен костюм Kevlar по-добра защита на работника при извършванена огневи работи
Организация и управление Управлението е дейност, съпътстваща всички останали дейности и по своята същност е подготвителната и заключителната част на всяка една задача. Управлението има за цел да следи за изпълнение на дейностите и спазване на заложените в проекта срокове, да контролира паричния поток и целевото изразходване на предвидените в бюджета средства, както и да осъществява контрол за постигане на резултатите. В подготвителния етап ще актуализиран проектния график с точно фиксиране на датите на стартиране/начало на проектните дейности. Създаденият проектен екип ще работи за ефективно организиране, управление и изпълнение на дейностите по проекта, ще следи за точното спазване на графика и ще изпълнява задачите си, описани в настоящия формуляр. Задача 1. Осъществяване на отчетност по проекта Дейността по отчетност се извършва текущо по време на цялостното изпълнение на проекта. Екипът ще изготвя междинни технически доклади и окончателен технически доклад, придружени от съответните финансови отчети. Те ще дават пълна информация за степента на изпълнение на проектните дейности за съответния период, съгласно изискванията на Общите условия към Договора за предоставяне на безвъзмездна помощ по ОПРЧР. Задача 2. Разработване на документация за провеждане на процедури за избор на доставчици и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки според ПМС 55 Всички тръжни процедури ще бъдат проведени в съответствие с правилата и условията на ПМС 55 и настоящата процедура за безвъзмездна помощ Дейността включва:  Разработване на актуализиран график за провеждане на тръжни процедури.  Подготовката на документация за провеждане на 5 бр. тръжни процедури по реда на ПМС 55  Провеждане на процедурите за избор на доставчици  Сключване на договори с изпълнители. Пряко отговорен за управлението на проекта е Ръководителя на проекта, който е подпомогнат от останалите членове на екипа: Счетоводител, Технически сътрудник – ЗБУТ, Технически сътрудник- ремонтни дейности и Експерт Тръжни процедури.
Визуализация на проекта Дейността се извършва съгласно изискванията на „Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР и Регламент (ЕО) № 1828/2006 г. на Комисията с цел постигане на широка публичност относно резултатите от проекта и информиране на обществеността относно ролята на ЕСФ, ЕФРР чрез ОП РЧР в неговата успешната реализация. Предвид факта, че проектът предвижда осъществяване на инвестиция в ДМА на мястото на изпълнението му, на видима площ, ще бъдат поставени временно информационно табло и 1 постоянна обозначителна табела, указващи вида, името на дейността, логото на ОП РЧР, емблемата на ЕС и името на финансиращия орган. При изработването на табелите ще бъдат спазени графичните стандарти, включени в Анекс 1 към Регламент (ЕО) № 1828/2006 г. на Комисията. Предвижда се в рамките на проекта да бъдат проведени две публични събития за оповестяване на резултатите по проекта пред заинтересовани страни и медии. Информация за проекта ще бъде отразена и в уеб сайта на предприятието, до която ще имат достъп всички настоящи и потенциални клиенти и партньори на компанията. За публикуването на информация на Интернет страницата на предприятието не се предвиждат допълнителни разходи по проекта.
Одит на проекта Дейността се извършва съгласно изискването на настоящата схема за безвъзмездно финансиране за извършване на одит на проекти на стойност над 200 000 лв и се налага от необходимостта за независима външна преценка на допустимостта и правилността на направените по проекта разходи. В рамките на тази дейност ще бъде извършен независим финансов одит в съответствие с международните одиторски стандарти. В обхвата на дейността ще бъдат включени следните задачи:  проследяване на ефективното прилагане на националното законодателство и правото на ЕС при изпълнение и отчитане на проекта от страна на Дружба СЗ АД .  проследяване на ефективното прилагане от страна на Дружба СЗ АД на правилата, разписани от органите, отговорни за управление, наблюдение и контрол на ОПРЧР;  независима преценка относно постижимо резултатното и ефективно потвърждаване на разходите във връзка с Финансовия отчет;  докладване за важни изключения и слабости по отношение на изискванията за водене на счетоводството, регистри и документация, така че да могат да бъдат предприети последващи мерки с оглед да се коригира и подобри работата в оставащото време за изпълнение на проекта;  осигуряване на потвърждение, че поисканата от кандидата обща сума за плащане не надхвърля максималния размер на безвъзмездна финансова помощ.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 207 737 BGN
Общ бюджет: 202 504 BGN
БФП: 161 944 BGN
Общо изплатени средства: 161 944 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 161 944 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 33 226 BGN
2013 0 BGN
2014 128 718 BGN
2015 0 BGN
161 944 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 137 652 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 28 242 BGN
2013 0 BGN
2014 109 410 BGN
2015 0 BGN
137 652 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 292 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 984 BGN
2013 0 BGN
2014 19 308 BGN
2015 0 BGN
24 292 BGN
Финансиране от бенефициента 41 609 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз