Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0200-C0001
Номер на проект: ESF-2302-09-12002
Наименование: "Работниците от "Джела-Н.Д." ЕООД с по-добри условия на труд и повишена производителност на труда"
Бенефициент: "Джела-Н.Д."ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 22.06.2012
Дата на приключване: 01.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд и производителността на труда в „Джела-Н.Д.“ ЕООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа чрез усъвършенстване системите за управление и въвеждане на интегриран подход за контрол на безопасност и здраве в предприятието
Дейности: 1.Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Ще се изпълнят следните поддейности: І. Въведение Описание на дейността: Описване на състоянието на предприятието и организацията на работния процес. При установена необходимост ще се извърши оценка и измерване на всички фактори на работната среда. Към момента основен приоритет на ръководството е превантивността по отношение на технологията, работните места, организацията на работа, условията на труд, трудови злополуки, трудов травматизъм и социалното партньорство и обученията с цел повишаване на информираността и поддържане на добро ниво на познаване на изискванията за безопасна работа. В предприятието са извършени поредица от действия в съгласие с изискванията на ЗЗБУТ и с утвърдената Политика по безопасност и здраве. В рамките на тази дейност ще се извърши оценка на етап реализация на проекта при променените вече условия на труд с нововъведените подобрения на работната среда в предприятието. Обосновка на дейността: Идентифициране на работните места с повишен риск за здравето и безопасността на работещите по технологичните процеси с цел да бъдат подобрени условията на труд. В момента работните места с най-висок риск са в производствените цехове за хляб и хлебни изделия и в сладкарския цех, където се предвижда поставяне на нов тип подова настилка. ІІ. Изложение и анализ Описание на дейността: Описване на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в „Джела-Н.Д.“ ЕООД . По настоящем е разработена и утвърдена е програма за предотвратяване, намаляване, ограничаване и контрол на риска с конкретни цели за 2011 г. Налице е оценка на риска приложена към проектното предложение. Въпреки че през годините няма регистрирани трудови злополуки, зачестяват случаите на подхлъзване и падане на работниците, когато подовете в производствените помещения са мокри. Не са регистрирани професионални заболявания, но са налице краткосрочни отпуски по болест, заради заболявания на дихателната система сред работниците. В рамките на дейността по време на проекта ща се анализира състоянието в новите условия. Обосновка на дейността: Оценка на последователността, взаимодействието и връзката между технологичните процеси, осигурената безопасност на работа работните места и идентифициране на колективните и лични предпазни средства за защита с цел осигуряване на безопасни условия на труд. ІІІ. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност Описание на дейността: Описване как се прилага и как ще се усъвършенства организацията на трудовата си дейност, какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите. В процеса на работа към момента на кандидатстване са установени несъответствия, които с дейностите по този проект ще бъдат отстранени: -Необходимост от допълнително по-качествено работно облекло и лични предпазни средства, с по-голяма устойчивост и степен на защита, което да осигури по-добра защита на работниците и по-голям комфорт в работна среда. -Необходимост от осигуряване условия за безопасна работна среда чрез подновяването на подовото покритие с подходяща настилка – неплъзгаща, антистатична, антибактериална, тъй като настоящата е с характеристики носещи риск от трудови травми. С предвидените дейности по проекта ще се преодолеят тези несъответствия и ще се подобри политиката на ръководството за безопасност и здраве при работа, ще се подобрят условията на труд на работниците и ще се повиши производителността на труда. В рамките на анализа при реализацията на проекта с подходящи методи ще се направи оценка на настъпилите подобрения и въздействието им върху работната среда. Обосновка на дейността: Цялостната модернизация на безопасността на работните процеси обхваща дейности за подобряване управлението на човешките ресурси. Доброто управление на човешките ресурси е свързано с мотивацията на служителите, която влияе пряко на тяхната ефективност и води до намаляване на трудовия травматизъм. ІV. Заключение Описание на дейността: Обобщаване на постигнатите резултати от реализацията на останалите дейности и отчитане индикатора за резултат – превенция на трудовите злополуки и професионалните заболявания, чрез сравнителен анализ на данните от състоянието на здравословните и безопасни условия на труд преди въвеждане на мерките за подобряване условията на труд и резултатите след внедряването им и анализ на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели. Обосновка на дейността: Цялостният анализ показва резултатите от модернизацията на оборудването и личните предпазни средства, която е извършена с помощта на настоящата програма „Безопасен труд”
2.Модернизация и обезопасяване на производствените цехове, свързани с подобряване условията на труд Ще се изпълнят следните поддейности: І.Избор на доставчик Описание на дейността: Подготовка на необходимите документи по ПМС №55/2007г. за възлагане на процедура по строителство / полагане на подова настилка/, които ще се съгласуват с АЗ като Договарящ орган по схемата. За провеждането на процедура по ПМС №55/12.03.2007, ще бъде създадена със Заповед комисия, която ще извърши подготовката и провеждането на процедурата, и оценката на представените оферти. С избрания изпълнител, ще бъде сключен съответният договор с необходимите гаранции за изпълнението. Обосновка на дейността: Основните нужди на фирма „Джела-Н.Д.“ ЕООД като социално-отговорно дружество са свързани с минимизиране на риска за работниците и служителите на работните им места и подобряване на работната среда като компонент на околната среда. Предвидената за подмяна на наличната подова настилка с нова по-добра и антибактериална такава ще допринесе изключително много за подобряване на условията за труд в производствените цехове на предприятието и минимизиране на риска от трудови злополуки,съответно и намаляване броя на паданията, в следствие от хлъзгавата гранитогресна настилка. ІІ.Приемане на СМР Описание на дейността: След сключване на договора, ще се поддържат постоянни контакти с изпълнителя за своевременно уреждане на възникнали въпроси свързани с изпълнението на договора. Ще се следи внимателно изпълнението на работите, като особено внимание ще се обърне на качеството и на спазването на крайните срокове за завършване на СМР. След приключване на дейностите по строителството, ще се подпише двустранно „Приемо-предавателен протокол” - от „Джела-Н.Д.“ ЕООД и изпълнителя. Обосновка на дейността: Осигуряването на срочните и качествени строително ремонтни работи по подовата настилка ще допринесе за повишаване на ефективността на производството и производителността на труда в предприятието. Пълната проверка на оригинални документи за извършените процедури по строителство /строително-ремонтни работи/ е гаранция за съответствие с исканото от „Джела-Н.Д.“ ЕООД.
3.Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло Описание на дейността: Предприятието има утвърден списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства въз основа на извършената оценка на риска на работните места. В рамките на дейността ще се изпрати покана по ПМС №55 за избор на изпълнител за доставката на работно облекло и лични предпазни средства. Ще се заложи изискване на облеклото да се изработи щампа за визуализация приноса на ЕСФ. Ще се подпише договор с изпълнителя, след представяне на оферта от негова страна. Доставкта на облеклото и личните предпазни средства ще се приеме с протокол. Обосновка на дейността: Понастоящем на всички работници са осигурени работно облекло и лични предпазни средства съгласно ЗЗБУТ. Новите технологии, машини и съоръжения, въведени в работата, както и политиката на фирмата за производство на екологичо чисти и качествени продукти и предоставяне на качествени услуги налагат нуждата от работно облекло и лични предпазни средства, които да са в съответствие с най-новите изисквания и стандарти при работа. Те ще са с по-висока степен на защита (термоустойчиви ръкавици до 350 ° С, студоустойчиви ръкавици за работа в хладилна камера, водоустойчиви предпазни престилки, антистатични, антиалергични, протвоизпотяващи и непързалящи обувки от естествена кожа, студозащитни якета, прахозащитни маски и др.) от използваните до сега в предприятието. Ще се закупи ново работно облекло за работниците и служителите, което да е по-качествено и удобно от наличното, което ще допринесе значително за комфорта им на работното място, а от там и за производителността им. „Джела-Н.Д.“ ЕООД ще закупи и осигури нови и по-модерни предпазни средства и работно облекло за за нуждите на заетите лица в предприятието.
4.Публичност и визуализация Дейностите по информиране и публичност ще се реализират, съгласно изискванията на ОП РЧР и Насоките по настоящата схема. Всички документи по проекта ще носят логото на ОП и ЕСФ. Ще се изтъква приноса на ЕС за реализацията на дейностите. Предвижда се провеждане на 2 информационни събития за местните медии, обществеността и бизнеса при започването на проектните дейности и при завършването им. Ще се наеме конферентна зала, с мултимедия и озвучаване. При стартирането на проекта ще се поръчат и изработят 4 информационни табели, които ще се поставят на видни места в базите на предприятието, както следва: на входа на сградата, където са завода и администрацията на предприятието, в трите заведения на дружеството. Поставяне на обозначителни стикери и щампи на новото оборудване и на личните предпазни средства. Изработка и разпространение на 1000 брошури за проекта. Поддържане на постоянна информация на интернет страницата на „Джела-Н.Д.“ ЕООД за хода на изпълнение на проекта. Информационни и комуникационни материали за безвъзмездната финансова помощ от ЕС съдържащи информацията както следва: а) логото на ЕС и ОП РЧР със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ; б) наименованието на проекта, които се изпълнява; в) изречението “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“. Информационните събития, свързани с изпълнението на проекта, изрично ще оповестяват, че съответният проект се съфинансира от ЕСФ чрез ОП РЧР, като се използват логото на ЕС и логото на ОП РЧР чрез поставяне на банери в залите, където се провежда мероприятието.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 103 041 BGN
Общ бюджет: 100 664 BGN
БФП: 100 664 BGN
Общо изплатени средства: 100 663 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 100 664 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 20 608 BGN
2013 80 055 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
100 663 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 85 564 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 517 BGN
2013 68 047 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
85 564 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 100 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 091 BGN
2013 12 008 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 099 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз