Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0147-C0001
Номер на проект: ESF-2302-07-13001
Наименование: Безопасен труд във "Фазан И - ЕООД"
Бенефициент: "Фазан И - ЕООД"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 22.06.2012
Дата на приключване: 01.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Подобряване на трудовата среда във „ФАЗАН И-ЕООД”, подобряване на професионалния и здравен статус на работниците.
Дейности: Дейност 1 „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на всички елементи на трудовата дейност във „ФАЗАН И ЕООД” Предвижда се анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност във фирмата с цел укрепване здравето и личната удовлетвореност на работниците при осигуряване на равни възможности и превенция на дискриминацията. По този начин са застъпени принципите за социалното включване и сближаване, за равенство между половете, а в по-широк план за насърчаване на проспериращата, основана на знанието и конкурентна икономика. Дейността включва следните етапи: ПОДГОТОВКА: Екипът по проекта ще изготви необходимата документация и ще участва в избора на изпълнител въз основа на процедура на оценка на най-малко три оферти, съдържащи техническо и финансово предложение, съобразно изискванията на чл.12(1)т.2 от ПМС 55/12.03.2007 г. Ще бъде сключен договор с фирма с доказани качества и капацитет в сферата на подпомагане на работодателите за осигуряване на здраве и безопасност при работа. ИЗПЪЛНЕНИЕ: Изпълнение на сключения договор от страна на спечелилия участник. Анализът и проектирането на организацията ще обхващат обстойно всички елементи на трудовата дейност на фирмата. Анализът ще се основава на методите на:  „кабинетно” проучване, което цели изучаването на наличната документация по ЗБР и разработване на теоретични модели с релевантен инструментариум;  проучване “на място” за набиране на необходимата емпирична информация. В структурата на цялостната разработка ще са включени елементите: Въведение, Методология, Изложение и анализ на естество на работа: работна среда, организация на работа, работно време, работа и здраве, дискриминация и насилие, работа и живот извън работата,„Swot” анализ, Разработени и внедрени оценки на риска; Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на цялостната трудова дейност във фирмата, Механизми за непрекъснато подобряване на елементите на условията на труд, Механизми, целящи да осигурят спазването на законодателството по ЗБУТ, Механизми за обучение, Информиране и консултиране, Система за осигуряване и застраховане, Механизми за координация и сътрудничество, Методи и средства за отчитане на резултатите, Приложения.
Дейност 2 „Модернизация, реконструкция и обезопасяване на вентилационна система, осветление и товарен асансьор” Ремонтните дейности на вентилационна система и товарен асансьор и модернизацията на осветление в производствени цехове на „ФАЗАН И –ЕООД” са необходими за осигуряването на по-благоприятна и съвременна работна среда, по-здравословни и безопасни условия на труд. Подобряването на достъпа, преноса на материали и продукция, на осветеността, нивата на шума и климатизацията гарантират защитата на работниците, подобряване на професионалния и здравния им статус. При осъществяването на дейността ще бъде спазен принципът за екологична устойчивост по отношение на изискванията за третиране на отпадъците. Дейността пряко ще допринесе за успешното минимизиране и предотвратяване на рисковете от трудови злополуки и професионални заболявания, съгласно извършените оценки на рисковете, както и за осигуряване на необходими предпоставки за внедряването на стандарт BS OHSAS 18001:2007, което я прави в неотменна част за изпълнението на заложените конкретни цели на проекта. В тази връзка се налага необходимостта от кръстосано финансиране от ЕФРР съгласно допустимите размери по настоящия проект. ПОДГОТОВКА: Избиране на изпълнители съгласно чл.12(2)т.1 и чл.12(2)т.2 от ПМС 55/2007 г. ИЗПЪЛНЕНИЕ: Обхватът на ремонтните дейности включва модернизация и реконструкция на товарен асансьор в съответствие с актуалните стандарти, модернизация на осветлението в цеховете плетачен, гладене и конфекциониране, обезопасяване чрез шумо и термо изолация на компресор Kаеser CSD82, изграждане на въздуховодна система към компресора за цеховете гладене и конфекциониране.
Дейност 3 „Разработване и придобиване на стандарт BS OHSAS 18001:2007 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания" Чрез дейността е предвидено да се внедри превантивна система за мониторинг и контрол на рисковете за здравето и безопасността на работното място. Това е нововъведена технология за организация, управление и контрол на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в пряка връзка с хоризонталния принцип за иновации и прилагане на политики. В по-широк план дейността по сертифициране на фирмата за стандарта BS OHSAS 18001:2007 допринася за реализиране на равните възможности, насърчава социалното включване и сближаване, насърчава конкурентната основана на знанието икономика. ПОДГОТОВКА: Екипът ще изготви документация и ще проведе процедура на договаряне без публикуване на пояснителен документ съобразно изискванията на чл.10 във вр. с чл.11(2)т.2 от ПМС 55/12.03.2007 г. Ще бъде сключен договор с фирма с опит, доказани качества и капацитет в сферата на реализация на системи за управление по международни стандарти. ИЗПЪЛНЕНИЕ: Включва следните 5 етапа:  Преглед на състоянието:преглед на състоянието за съответствие на действащата система с изискванията на конкретния стандарт;анализ на състоянието и определяне на структура на системата за управление;разработване на графици за изпълнение на разработката, изготвяне на всички необходими документи по изграждането на системата за управление – заповеди, програми и др.;  Разработване на документите от системата за управление: разработване на процедури, оперативни документи, наръчник и др.;поетапно приемане на документите от съвместни работни екипи;  Внедряване:извършване на одити по елементите от стандарта при внедряването на системата; извършване на изменения в документите при установена необходимост по време на одитите;  Функциониране:извършване на вътрешни одити;  Сертифициране и придобиване на сертификат(извършва се от сертификационна организация):участие в избора на сертификационна организация и по време на извършване на сертификационния одит; отстраняване на евентуални забележки от одита.
Дейност 4 „Обучение на служители за ефективно приложение на системата по стандарт BS OHSAS 18001:2007” Предвиденото въвеждане на международния стандарт BS OHSAS 18001:2007 като нова технология на организация, управление и контрол на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд обосновава необходимостта от релевантна подготовка на служителите за прилагането на тази система за управление на качеството. Дейността е в съответствие с приоритетните действия съгласно чл. 3 от Регламент 1081/2006. В обучението е включен модул „Въведение в управление на околната среда” като част от реализацията на хоризонталния принцип за устойчиво развитие. Дейността ще се изпълни в съответствие с принципа на равенство между половете и превенция на дискриминацията като ще бъдат включени участници от всеки производствен цикъл в зависимост от отговорностите и задълженията им в структурата на работа. ПОДГОТОВКА: Екипът на проекта ще извърши проучване и ще избере изпълнител на дейността сред консултантските фирми с опит и доказани качества в сферата на реализация на системи за управление по международни стандарти, които провеждат и съответните обучения. Ще бъдат определени участниците: управителят, експерт ЗБР, членовете на Комитета по условия на труд и още 6 служители с контролни функции в различните етапи на производство. ИЗПЪЛНЕНИЕ: 1.Провеждане на Обучение по прилагането на стандарт BS OHSAS 18000:2007 за 11 служители и управителя, включващо следните три модула,които ще се осъществят на два етапа:  Модул „Въведение в управлението на здравословни и безопасни условия на труд” включващ теми за: изискванията и основните критерии за съответствие на OHSAS 18001:2007- 6 учебни часа, провеждане през месец 6 от изпълнението на проекта;  Модул „Въведение в управление на околната среда” включващ теми за: процесния подход; методология на идентификацията на аспектите и оценката на въздействието върху околната среда; преглед и интерпретация на изискванията- 6 учебни часа, провеждане през месец 6 от изпълнението на проекта;  Модул „Внедряване на системата за управление на качеството по стандарт OHSAS 18000:2007” включващ теми за: изискванията на стандарта и прилагането им на практика в дейността на организацията; управление и комуникация; операции, поддръжка, материално-техническа база; процесът на планиране; подготовка и проверка; видове одити; управление на риска; елементи на управлението на кризите - 36 учебни часа, провеждане през месец 9 от изпълнението на проекта. Обучението съдържа общо 48 учебни часа и завършва с издаване на Удостоверение по Прилагането на стандарт BS OHSAS 18001:2007,съдържащо придобитите компетенции и умения. 2. Провеждане на Обучение за Вътрешни одитори на Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ) за 3 лица- управител, експерт ЗБР и аналитичен специалист. Обучението включва темите: идентификация на опасностите; постигане и поддържане на съответствие с нормативните изисквания; преглед и интерпретация на изискванията на OHSAS 18001:2007; техники за извършване на вътрешни одити; планиране, провеждане, докладване и извършване на вътрешни одити; техники за непрекъснато подобрение. Продължителност 50 учебни часа, провеждане през месец 12. Курсът завършва с полагане на изпит и с издаване на Удостоверение за Вътрешен одитор на Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд (OHSAS 18001:2007).
Дейност 5 „Информиране и публичност” Популяризирането на проектните дейности се обосновава с необходимостта от осигуряване на ефективно работещи канали за комуникация, включване на заинтересованите страни, създаване на съпричастност към целите на проекта и осигуряване на подкрепата на местната общност. Така ще се осигурят необходимите предпоставки за успеха на проекта. Освен това има за цел да прокламира финансовата подкрепа от ЕС и правителството на РБ в съответствие с хоризонталните принципи за Партньорство и овластяване и Иновации и прилагане на политики. Дейността включва: ПОДГОТОВКА: Избор на изпълнители на дейностите по публичност, които да осъществят информационните събития, дизайн на материалите и публикациите, предпечатна подготовка и печат в съответствие с „Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР”. Съответна подготовка ще предхожда изпълнението на всеки от етапите, описани по долу: ИЗПЪЛНЕНИЕ: Включва два етапа:  Включване на заинтересованите страни и спечелване на доверие и подкрепа за мисията на проекта чрез организиране на една пресконференция, отпечатване на една публикация в местна медия за целите на проекта, отпечатване на 500 броя листовки за проекта, визуализация на мястото на изпълнение на проекта. Изпълнение през втория месец.  Споделяне на добри практики чрез организиране на втора пресконференция за местните медии и заинтересованите страни и отпечатване на втора публикация в местна медия за резултатите от проекта. Изпълнение през месец дванадесети.
Дейност 6 „Наблюдение и вътрешна оценка на изпълнението на проекта” Дейността се основава на хоризонталните принципи за прозрачност при вземането на решения и тяхното прилагане, партньорство, ефективно управление и стратегическо планиране за постигане на специфичните цели. Дейността включва: ПОДГОТОВКА: Изготвяне на методика за наблюдение и вътрешна оценка от екипа по проекта с посочени конкретни дейности. ИЗПЪЛНЕНИЕ: Дейностите, които ще се реализират в рамките на методиката са:  Текущо отчитане на мнението на целевата група, което ще се основава на входяща анкета за определяне на очакванията, анкети за обратна връзка след обучението и за определяне на степента на удовлетвореност. Анализите на анкетите ще се представят от координатора и ще се обсъждат на месечните срещи от екипа по проекта.  Механизъм за информиране на целевата група и представителите й относно проекта: Организиране на информационна среща със служителите на фирмата за създаване на съпричастност към проекта и за мотивиране – втори месец. Срещата ще се протоколира от екипа по проекта.  Месечни срещи на екипа за анализ на напредъка на проекта: отчитане на изпълнените дейности, постигнатите резултати, анализ на заложените индикатори за успех, обсъждане на предстоящи дейности и прогноза за евентуални трудности за изпълнението им. Срещите ще дадат възможности за навременни корекции на дейностите в зависимост от въздействието на вътрешни външни фактори. Срещите и взетите решения ще се протоколират.  Изготвяне и представяне в ДО на: месечни справки, междинни доклади, заключителен доклад и други форми на необходима информация.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 160 610 BGN
Общ бюджет: 160 487 BGN
БФП: 160 487 BGN
Общо изплатени средства: 160 483 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 160 487 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 32 000 BGN
2013 0 BGN
2014 128 483 BGN
2015 0 BGN
160 483 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 136 414 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 27 200 BGN
2013 0 BGN
2014 109 211 BGN
2015 0 BGN
136 411 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 073 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 800 BGN
2013 0 BGN
2014 19 272 BGN
2015 0 BGN
24 072 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз