Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0017-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/065-02
Наименование: Предпазна подпорна стена за укрепване на левия бряг на река Огоста в границите на село Хайредин
Бенефициент: Община Хайредин
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 14.06.2012
Дата на приключване: 14.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Хайредин
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е повишаване качеството на живот и съответните екологични условия чрез предотвратяване на рискове от наводнения в с.Хайредин от високи води на река Огоста. Да се предпази населението на с.Хайредин в община Хайредин от наводнение с цел намаляване на потенциалните неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда. Тази цел на проектното предложение е в съответствие с основната цел на Операция 4.1 : „да подпомогне местното развитие като подкрепи реализирацията на важни и полезни дребномащабни местни инвестиции и осигурява подкрепа за дейности за подобряване на качеството на околната среда и превенция на риска и напълно отговаря на основната цел на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: ограничаване и максимално предотвратяване на рисковете и щетите за живота на населението в 178-те „малки” общини чрез изграждането и укрепването на дребномащабни инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения.
Дейности: дейност 1 (Сформиране на екип за управление и изпълнение на проекта)
дейност 2 (Организиране на информационна кампания за популяризиране на постигнатите резултати и финансовия принос на ЕФРР)
дейност 3 (Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители на, строителство, строителен надзор и сключване на договори с изпълнители )
дейност 4 (Строително-монтажни работи)
дейност 5 (строителен надзор)
дейност 6 (авторски надзор)
дейност 7 (въвеждане на обекта в експлоатация)
дейност 8 (финансов одит и финализиране на проекта)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 917 458 BGN
Общ бюджет: 820 823 BGN
БФП: 820 823 BGN
Общо изплатени средства: 819 137 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 820 823 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 566 531 BGN
2014 0 BGN
2015 252 607 BGN
819 137 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 697 720 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 506 896 BGN
2014 0 BGN
2015 226 017 BGN
732 912 BGN
В т.ч. Национално финансиране 123 103 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 59 635 BGN
2014 0 BGN
2015 26 590 BGN
86 225 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни, временни
Индикатор 2 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 3 Дължина на почистените речни корита и дерета в селищата от 178-те малки общини
Индикатор 4 !Брой линейни метри изградени съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз