Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.5.01-0008-C0001
Номер на проект: 10-25-8
Наименование: Идентифициране и внедряване на добри практики в областта на управлението на човешките ресурси чрез обмяна на опит и практически знания между община Банско и община Кройдън
Бенефициент: Община Банско
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2011
Начална дата: 06.06.2012
Дата на приключване: 06.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Банско
Описание
Описание на проекта: Постигане на модерно управление на човешките ресурси в община Банско, чрез трансфер на добри практики и приложение на опит от община Кройдън.
Дейности: Дейност 1 – Организация и управление на проекта Постигане на ефективна организация и управление на проекта с цел реализиране на специфичните му цели. Това ще се постигне чрез: - Изготвяне на подробен план за действие за изпълнение на заложените дейности; - Организиране на първа работна среща, както и 7 регулярни; - Създаване на механизъм за логистика и координация; - Създаване на процедури за работа на сформирания екип; - Изготвяне на всички необходими документи, свързани с изпълнението на проекта, в това число процедури по НВМОП, протоколи, технически отчети, формуляри и форми, и др.; - Управление на отношенията с изпълнителите по проведените процедури и създаване на механизъм за мониторинг и контрол, с цел проследяване на изпълнението на дейностите по заложените график и бюджет; - Проследяване изпълнението на заложените индикатори; - Изготвяне и съхраняване на проектно досие.
Дейност 2 – Съвместно разработване на анализи и провеждане на проучвания в община Банско и община Кройдън на съществуващите механизми за професионална реализация, за честни и прозрачни процедури за израстване в кариерата, за равни възможности за мъже - Работно посещение на 5 експерти по УЧР от община Кройдън в община Банско за проучване на съществуващите механизми в посочените области и двама експерти, от страна на избрания изпълнител; - Работно посещение на 7 експерти от община Банско в община Кройдън за проучване на съществуващите механизми в посочените области и двама експерти, от страна на избрания изпълнител; - Анализиране на събраните данни, от страна на избрания изпълнител, за проучените механизми в посочените области след двете проведени работни посещения и изготвянето на обобщен доклад с препоръки за трансфер на конкретни механизми в община Банско; - Провеждане на Дискусия за представяне и запознаване с резултатите от работните посещения на експертите, проучванията и анализа с участието на 20 представители от община Банско и 5 представители от община Кройдън
Дейност 3 – Идентифициране и трансфер на добрите практики в община Банско от община Кройдън в областта на атестацията на служителите, подбора на човешките ресурси, дистанционно обучение на служителите, въвеждане на млади специалисти в естеството на р - Проучване на добрите практики в община Кройдън относно идентифицираните категории в УЧР, чрез работно посещение на експертна група от 7 човека от Община Банско и трима експерти, от страна на избрания изпълнител; - Посещение на експертна група от 3 човека от община Кройдън в община Банско и трима експерти, от страна на избрания изпълнител, за заснемане на съществуващото състояние и провеждане на работни срещи за обсъждане на възможностите и начините за трансфериране; - Анализ и изготвяне на доклад за приложимостта на идентифицираните добри практики в областта на атестацията на служителите, подбора на човешките ресурси, дистанционно обучение на служителите, въвеждане на млади специалисти в естеството на работа, организация и управление на обученията и в областта на медиацията относно приложимостта й в управлението на човешките ресурси; - Разработване на процеси за трансфер в звената по УЧР и внедряване на идентифицираните добри практики в община Банско; - Провеждане на Конференция с обобщение на анализираните теми с участието на 3-ма представители на община Кройдън и представители на целевите групи за запознаване с резултатите от анализите и трансфера на добрите практики.
Дейност 4 – Съвместно разработване на наръчник и ръководство, съдържащи конкретни практики за отделни аспекти на процеса на управление на ЧР, и организиране на обучение за тяхното практическо прилагане с цел повишаване на административния капацитет н - Провеждане на кръгла маса на тема „Модерното управление на човешките ресурси – предизвикателство пред малки и големи администрации.” - Съвместно разработване на наръчник и ръководство за развитие на човешките ресурси, съдържащо указания за работа, методологии и вътрешни правила по отделни аспекти на процеса на управление на ЧР и свързаните с тях трансферирани практики, в това число и система за прилагане на вътрешен експертен опит; - Изготвяне на нормативни и други вътрешни документи за въвеждане на разработените документи. - Провеждане на двумодулно обучение: теоретичен модул на тема „Приложно поле на системата за коучинг и менторство в работата на общинските администрации и екипи” с участието на цялата общинска администрация на Община Банско с общо 5-ма лектори и представители на община Кройдън, с цел споделяне на добри практики и практически модул за усвояване на знания и умения по изготвените наръчник и ръководство; - Подготовка и подписване на меморандум за постоянно сътрудничество между двете администрации за обмен на иновативни практики в областта на управлението на човешките ресурси.
Дейност 5 – Организиране на Център за обмен на информация в сферата на човешките ресурси с участие на представители на всички целеви групи, установяване на работни контакти за дискусии и обмен на добри практики и водещ опит с други общини на територи - Изготвяне на покани до минимум 12 български и чуждестранни общини, в това число партньора по проекта, за вземане на участие в работна група и дискусия по приемане на механизми за обмен на информация и споделяне на опит; - Изработване и приемане на правила за обмена на информация и работа на Центъра, устройствен и функционален статут и средносрочен план за работа
Дейност 6 – Дейности за информация и публичност Информиране на всички заинтересовани страни за целите и дейностите на проекта и за резултатите от него. Това включва: - Откриване на проекта с конференция с представители от двете страни за целите, дейностите и очакваните резултати от проекта; - Изработване банери и рекламни материали; - Организиране на финална конференция за закриване на проекта и популяризиране на резултатите; - Публикуване на съобщения в печатни и електронни медии; - Публикуване на информация на интернет страницата на община Банско за прогреса на проекта.
Дейност 7 – Провеждане на одит за изпълнението на проекта Дейността ще включи: - Удостоверяване, че проектът е постигнал специфичните си цели; - Изработване на одитен план; - Изработване на междинен одитен доклад; - Изработване на годишен доклад; - Изработване на окончателен одитен доклад.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 300 515 BGN
Общ бюджет: 243 066 BGN
БФП: 243 066 BGN
Общо изплатени средства: 243 066 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 243 066 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 60 103 BGN
2013 0 BGN
2014 182 963 BGN
2015 0 BGN
243 066 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 206 606 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 51 087 BGN
2013 0 BGN
2014 155 519 BGN
2015 0 BGN
206 606 BGN
В т.ч. Национално финансиране 36 460 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 9 015 BGN
2013 0 BGN
2014 27 444 BGN
2015 0 BGN
36 460 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Брой проведени работни срещи на екипа за организация и управление
Индикатор 2 По Дейност 1 - Брой проведени процедури по НВМОП по проекта
Индикатор 3 По Дейност 1 - Брой изготвени и предаде междинни технически доклади по проекта
Индикатор 4 По Дейност 1 - Брой изготвен и предаден годишен технически доклад по проекта
Индикатор 5 По Дейност 1 - Брой изготвен и предаден окончателен технически доклад по проекта
Индикатор 6 По Дейност 2 - Брой проучени съществуващи механизми в посочените области в община Банско
Индикатор 7 По Дейност 2 - Брой проучени съществуващи механизми в посочените области в община Кройдън
Индикатор 8 По Дейност 2 - Брой Анализирани данни за проучените механизми в посочените области
Индикатор 9 По Дейност 2 - Брой участници в дискусията
Индикатор 10 По Дейност 3 - Брой проучени добри практики в община Кройдън
Индикатор 11 По Дейност 3 - Брой обсъдени конкретни възможности
Индикатор 12 По Дейност 3 - Дискусия по проекта
Индикатор 13 По Дейност 3 - Брой анализ и доклад за приложимостта на идентифицираните добри практики проучени по проекта
Индикатор 14 По Дейност 3 - Брой разработени процеси за трансфер в звената по УЧР
Индикатор 15 По Дейност 3 - Брой участници в Конференция за обобщаване на анализираните теми
Индикатор 16 По Дейност 4 - Брой участници в кръгла маса
Индикатор 17 По Дейност 4 - Брой наръчник и ръководство за развитие на човешките ресурси
Индикатор 18 По Дейност 4 - Брой разработена процедура за въвеждане на вътрешни нормативни документи по проекта
Индикатор 19 По Дейност 4 - Брой обучени
Индикатор 20 По Дейност 4 - Брой подписан меморандум
Индикатор 21 По Дейност 5 - Брой изпратени покани до български и чуждестранни общини
Индикатор 22 По Дейност 5 - Брой участници в работна група
Индикатор 23 По Дейност 5 - Брой изготвени по проекта механизми за обмен на информация
Индикатор 24 По Дейност 5 - Брой изготвени и приети по проекта правила за обмен на информация
Индикатор 25 По Дейност 6 - Брой проведени конференции по проекта
Индикатор 26 По Дейност 5 - Брой отразявания в медиите
Индикатор 27 По Дейност 6 - Брой изработени нформационни материали по проекта
Индикатор 28 По Дейност 6 - Брой публикации в медиите по проекта
Индикатор 29 По Дейност 6 - Брой изготвени рекламни материали по проекта
Индикатор 30 По Дейност 7 - Брой изготвен одитен план
Индикатор 31 По Дейност 7 - Брой изготвен междинен одитен доклад
Индикатор 32 По Дейност 7 - Брой изготвен годишен доклад
Индикатор 33 По Дейност 7 - Брой изготвен окончателен одитен доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз