Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0018-C0001
Номер на проект: DIR-51011116-17-53
Наименование: "Реконструкция и модернизация на ПСОВ-Варна - втори етап и изграждане на канализационна помпена станция "Акациите", гр.Варна"
Бенефициент: ОБЩИНА ВАРНА
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 27.04.2012
Начална дата: 31.05.2012
Дата на приключване: 31.03.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: 1. Реконструкция и модернизация на ПСОВ Варна 2-ри етап; 2. Изграждане на КПС "Акациите" и тласкател (1257 м)
Дейности: Дейност 4: Доставка на машини и съоръжения Машини и съоръженията, които се предвижда да се доставят за изпълнение на втория етап от реконструкцията и модернизацията на ПСОВ-Варна за: Обект «Реконструкция и модернизация на ПСОВ-Варна – втори етап» и Обект «Изграждане на канализационна помпена станция «Акациите» и тласкател, гр.Варна»
Дейност 6: Одит Одитът на проекта ще включва като минимум следните проверки:  Дейностите по проекта осъществявани ли са в съответствие с принципите за добро финансово управление, т.е. дали средствата са изразходвани икономично, ефективно и ефикасно.  Оценка на системата за вътрешен контрол с оглед постигане на увереност, че операциите са изпълнени съгласно изискванията на националното и европейското законодателство.  При изпълнение на дейностите по проекта, бенефициента разполагал ли е с необходимите административни, финансови, технически и физически ресурси, т.е. дали проекта е реализиран с необходимите ресурси.  Законосъобразността на проведените процедури за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители по договорите, чрез които се изпълнява проекта.  Законосъобразността на допълнителните споразумения към договори за обществени поръчки, ако такива са сключени, освен когато разходите, включени в искането за средства са извършени по договор за обществена поръчка за строителство, за строителен надзор и/или одит на проекта, както и по договор за обществена поръчка, попадаща в обхвата на чл. 19, ал. 2, т. 22, б. „б” от Закона за обществените поръчки.  Декларираните разходи, действително ли са извършени и допустими ли са, в съответствие с изискванията на националното и европейското законодателство относно допустимост на разходите по програми, съфинансирани от Кохезионния фонд и ЕФРР.  Наличност и валидност на първичните счетоводни документи (фактури, протоколи и т.н.) и документите с еквивалентна доказателствена стойност, както и това дали те съдържат всички необходими реквизити и действително се отнасят за разхода, който следва да оправдаят.  Бенефициентът проследява ли напредъка на дейностите по проекта по време на неговото изпълнение.  Бенефициентът поддържа ли адекватна одитна пътека, която дава възможност за проследяване на всеки разход.  Адекватна ли е използваната от бенефициента деловодна система.  Дейностите по проекта надлежно ли са документирани и съхранява ли се документацията в съответствие с приложимите изисквания.  Установени ли са нередности по проекта и докладвани ли са те своевременно на всички необходими институции, както и съставен ли е план за действие във връзка с избягване на подобни нередности в бъдеще.  Точност, пълнота и форма на исканията за възстановяване на средства подадени от бенефициента.  Поддържа ли бенефициента адекватна счетоводна система за отчитане на дейностите по проекта и отговаря ли тя на изискванията за надеждност и сигурност.  Проверки относно двойно финансиране на дейностите включени в проекта.  Проверка за спазване на законодателството в областта на държавните помощи.  Проверка относно изпълнение на мерките за информация и публичност.
Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта 5.1 Управление на проекта: Община Варна ще сформира Звено за изпълнение на проекта (ЗИП). В състава на ЗИП ще бъде поканен представител на „ВиК – Варна” ООД, въз основа на сключеното Споразумение за асоциирано партньорство. Част от функциите на ЗИП ще бъдат възложени на служители на бенефициента. За целите на качественото, коректно и навременно изпълнение и отчитане на проекта, ЗИП ще бъде подпомагано от външна техническа помощ, възложена по реда на ЗОП. ЗИП включва: Ръководител на проекта; Технически секретар; Експерт “ВиК”; Счетоводител; Координатор; Юрист. За изпълнението на дейностите по управление се предвижда доставка на оборудване за административни цели (за целите на управлението на проекта) и доставка на канцеларски материали (за целите на изпълнението на проекта). Оборудването включва преносими компютъри, персонални компютри, мултифункционално устройство и дигитален фотоапарат. Техниката ще се използва за изготвяне на документи, комуникация във връзка с работните срещи на екипа на проекта и външните изпълнители. 5.2 Публичност: С оглед изпълнение на Насоките за информация и публичност на проекти, финансирани по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.” Община Варна ще предприеме действия по информиране на широката общественост за съфинансирането предоставено от ЕС по ОП „Околна среда 2007 – 2013 год.” Във всички печатни и медиани материали, както и в изработените бил бордове, банери/транспаранти и постоянни обяснителни табели, изготвени във връзка с проекта, ще бъдат спазени всички изисквания, съгласно Раздел ІІІ от Насоките за информация и публичност.
Дейност 3: Строително-монтажни работи Предвидено е извършване на реконструкция и модернизация на ПСОВ – Варна – втори етап и изграждане на КПС «Акациите» и тласкател. Във втория етап от реконструкцията и модернизацията на ПСОВ-Варна се предвижда пълно третично пречистване на отпадъчните води, чрез изграждане на съоръжения за отстраняване на фосфор. С реализацията на този последен етап от реконструкцията и модернизацията на ПСОВ – Варна ще се достигнат изискванията на Директива 91/271/ЕИО за отстраняването на биогенни елементи в пречистените отпадъчни води, които се заустват във Варненското езеро и от там в Черно море - определени като чувствителна зона. В рамките на проекта е предвидено изграждане на нови площадкови пътища, там където е необходимо за достъп и обслужване до новопроектираните сгради и технологични съоръжения. Предвидените за изграждане площадкови комуникации включват - технологични тръбопроводи, питеен, технически водопроводи и канализация, ел.захранване. Проектът за „Изграждане на канализационна помпена станция «Акациите» и тласкател, гр.Варна» предвижда прехвърляне на битовите отпадъчни води от 19, 20 и 21 подрайони и Приморски парк (гр.Варна) във втори горнопоясен колектор (гравитатичен до ПСОВ – Варна).
Дейност 1: Проучване и проектиране Поддейност 1.1. Проучвания и проектиране направени преди кандидатстване с проектното предложение - Обект „Реконструкция и модернизация на ПСОВ-Варна – втори етап”; Обект „Изграждане на канализационна помпена станция „Акациите” и тласкател, гр.Варна” Поддейност 1.2. Проучвания и проектиране, които ще бъдат направени след подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ - Избор на изпълнител за подготовка на документация за възлагане на Обществени поръчки за изпълнението на дейностите по проекта; Обект „Реконструкция и модернизация на ПСОВ-Варна – втори етап”; Обект „Изграждане на канализационна помпена станция „Акациите” и тласкател, гр.Варна
Дейност 7: Надзор по време на строителство 7.1. Строителен надзор - на обект «Реконструкция и модернизация на ПСОВ – Варна» и обект «Изграждане на канализационна помпена станция «Акациите» и тласкател, гр. Варна» В съответствие с изискванията на ЗУТ консултантите, които ще извършват строителен надзор ще правят оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и ще упражняват строителен надзор, както и ще осъществяват координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация. Те ще носят отговорност за: законосъобразно започване на строежа; пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията на ЗУТ; спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; годността на строежа за въвеждане в експлоатация и др. Строителният надзор ще подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството, както и ще изготвят окончателен доклад след приключване на строително-монтажните работи. 7.2. Авторски надзор - на обект «Реконструкция и модернизация на ПСОВ – Варна – втори етап» и обект «Изграждане на канализационна помпена станция «Акациите» и тласкател, гр. Варна» Авторският надзор ще се осъщества при спазване изискванията на ЗУТ. Той ще бъде възложен в рамките на договора за инженеринг (проектиране в т.ч. авторски надзор, строителство, доставка и монтаж на технологично оборудване, обучение на персонала, въвеждане на обекта в експлоатация). Условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството ще се определят чрез договор между Община Варна и проектанта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 38 698 051 BGN
Общ бюджет: 29 660 664 BGN
БФП: 27 620 010 BGN
Общо изплатени средства: 26 758 584 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 27 620 010 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 934 903 BGN
2013 5 804 708 BGN
2014 4 652 016 BGN
2015 14 366 958 BGN
26 758 584 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 22 308 865 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 547 922 BGN
2013 4 643 766 BGN
2014 3 721 613 BGN
2015 11 493 566 BGN
21 406 867 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 311 145 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 386 981 BGN
2013 1 160 942 BGN
2014 930 403 BGN
2015 2 873 392 BGN
5 351 717 BGN
Финансиране от бенефициента 8 771 587 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Нови и рехабилитирани ПСОВ
Индикатор 2 Новоизградени колектори
Индикатор 3 Новоизградени КПС
Индикатор 4 Население, ползващо реконструираната и модернизирана ПСОВ
Индикатор 5 Очакван брой население, което ще се обслужва от новоизградената канализационна мрежа (вкл.колектори)
Индикатор 6 Новосъздадени работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз