Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0065-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/4.1-03/2010/070-01
Наименование: Подобряване на образователната инфраструктура в община Левски
Бенефициент: Община Левски
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 19.05.2012
Дата на приключване: 19.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Левски
Описание
Описание на проекта: Подобряване и обновяване на образователната инфраструктура, допринасяща за икономически устойчиво развитие на Община Левски.
Дейности: ДЕЙНОСТ 1 СФОРМИРАНЕ НА ЗВЕНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПРОЕКТА
ДЕЙНОСТ 2 ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТА (дейността се извършва 1,4,8,12 и 16 месец от старта на проекта)
ДЕЙНОСТ 3 ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
ДЕЙНОСТ 4 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР (дейността се извършва от 6 до 12 м. и 16 месец от старта на проекта)
ДЕЙНОСТ 5 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЕКТИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
ДЕЙНОСТ 7 ОДИТ НА ПРОЕКТА (дейността се извършва 3,4,8,12 и 16 месец от старта на проекта)
ДЕЙНОСТ 8 ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТА (дейността се извършва 5,8,12,17 и 18 месец от старта на проекта)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 611 162 BGN
Общ бюджет: 478 543 BGN
БФП: 478 543 BGN
Общо изплатени средства: 406 761 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 478 543 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 270 417 BGN
2014 136 345 BGN
2015 0 BGN
406 761 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 406 761 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 270 417 BGN
2014 136 345 BGN
2015 0 BGN
406 761 BGN
В т.ч. Национално финансиране 71 781 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура –
Индикатор 5 Брой създадени нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз