Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-1169-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на „Инстал Инженеринг СВ” ООД
Бенефициент: "Инстал Инженеринг СВ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Обща цел на проекта: Настоящият проект е част от дългосрочната стратегия на „Инстал инженеринг СВ” ООД за разширяване на дейността, въвеждане на системи за управление, стартиране на износ с цел повишаване с поне 10 % на конкурентоспособността на предприятието. Ръководният състав на „Инстал инженеринг СВ” ООД насочва общо своите усилия към трансформирането на дружеството в едно силно конкурентоспособно предприятие като специфични усилия ще бъдат насочени към модернизация на управлението, с оглед развитието на конкурентните му предимства на вътрешния и европейския пазар.
Дейности: Дейност 1 (Подготовка на тръжна документация)
Дейност 2 (Провеждане на тръжни процедури и сключване на договори с изпълнители)
Дейност 3 (Въвеждане /закупуване и внедряване/ на софтуерна система за управление на ресурсите в предприятието /ERP-система/)
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 (Доставка и инсталиране на оборудване)
Дейност 5 (Консултантски услуги за предварителен анализ, подготовка, изграждане и въвеждане на Система за управление на околната среда по ISO 14001:2004)
Дейност 6 (Сертифициране на въведената Система за управление на околната среда по ISO 14001:2004)
Дейност 7 (Визуализация- изработка и монтаж на информационни табели и стикери)
Дейност 8: консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 83 550 BGN
Общ бюджет: 110 300 BGN
БФП: 82 725 BGN
Общо изплатени средства: 82 725 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 82 725 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 82 725 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
82 725 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 70 316 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 70 316 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
70 316 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 409 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 409 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 409 BGN
Финансиране от бенефициента 27 850 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Създадени инвестиции
Индикатор 6 Въведена система за управление на ресурсите в предприятието (ERP-ситема)
Индикатор 7 Закупена инсталация за рециклиране на технологичен брак
Индикатор 8 Въведена и сертифицирана система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2004
Индикатор 9 Намаляване на времето за обработка на офертите и потвърждаване на поръчките с до 15%;
Индикатор 10 Намаляване на времето за изпълнение на производствените поръчки с до 10%
Индикатор 11 Намаляване на стоковите запаси от незавършено производство и доставки с до 10%
Индикатор 12 Намаляване на себестойността на продукцията с до 10%
Индикатор 13 Намaляване на рекламациите и гаранционните ремонти с до 10%
Индикатор 14 Намаляване на технологичния брак от РР (полипропиленови) и РЕ (полиетиленови) тръби до 0%
Индикатор 15 Увеличение на приходите с до 10%;
Индикатор 16 Стартиране на износ и постигане на 1% приходи от продажби реализирани на външния пазар


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз