Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0900-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА "ЕЛКОМПЛЕКТ - 2004" ЕООД ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ISO 14001:2004 И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ISO 9001:2008
Бенефициент: „Елкомплект – 2004” ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: Основната цел на настоящото проектно предложение е повишаване на ефективността и конкурентноспособността на "ЕЛКОМПЛЕКТ - 2004" ЕООД чрез постигане на съответствие с международно признати стандарти за качество и управление на околната среда, подобряване на достъпа до информационни и консултантски услуги, отговарящи на нуждите на предприятието.
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип за управление на проекта. Разпределение на функциите.
Дейност 2. Подготовка на документация за провеждане на процедура(и) за избор на изпълнител-доставчик(ици) на консултантски услуги по разработване и внедряване на СУОС съгласно изискванията на стандарта EN ISO 14001:2004 и СУК съгласно изискванията
Дейност 3. Провеждане на процедура за избор на изпълнител - доставчик на консултантски услуги по разработване и внедряване на на СУОС съгласно изискванията на стандарта EN ISO 14001:2004 и СУК съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2008. Склю
Дейност 4. Разработване и внедряване на на СУОС съгласно изискванията на стандарта EN ISO 14001:2004 и СУК съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2008.
Дейност 5. Провеждане на процедура за избор на изпълнител - доставчик на услуги по сертифициране на СУОС съгласно изискванията на стандарта EN ISO 14001:2004 и СУК съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2008. Сключване на договор с избрания
Дейност 6. Сертифициране на СУОС съгласно изискванията на стандарта EN ISO 14001:2004 и СУК съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2008.
Дейност 7. Фактическо управление на проекта
Дейност 8. Визуализация
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Ти Кю Си Ес Ай България
ИСО Профешънъл Консулт ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 28 080 BGN
Общ бюджет: 35 850 BGN
БФП: 26 852 BGN
Общо изплатени средства: 26 852 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 26 852 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 26 852 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
26 852 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 22 824 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 22 824 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 824 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 028 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 028 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 028 BGN
Финансиране от бенефициента 9 410 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Внедряване на процедура за вътрешни одити и за преглед на системата от ръководството
Индикатор 6 Увеличаване приходите от основната дейност
Индикатор 7 Намаляване енергоемкостта на ресурсите и производствения процес
Индикатор 8 Използване на качествени консултантски услуги свързани с разработване и въвеждане на СУОС и СУК
Индикатор 9 Ниво на удовлетвореност от използването на качествени консултантски услуги свързани с разработване и въвеждане на СУОС и СУК


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз