Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0238-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на Емиро ООД чрез въвеждане на системи за управление
Бенефициент: "ЕМИРО" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е повишаване конкурентоспособността на Емиро ООД чрез въвеждане на системи за управление на качеството и ресурсите на компанията.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Организация за изпълнение на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Предоставяне на услуги за изграждане, внедряване и сертифициране на стандартизирана система за управление на качеството – ISO 9001:2008
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Разработване и въвеждане на Система за управление на ресурсите на компанията – ERP СИСТЕМА
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Доставка на ДМА по проекта ДНМА И ДМА
Подготовка и изпълнение на Дейност 6: Визуализация на проекта
Дейност 7: Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение
Дейност 8: Изготвяне на финален технически и финансов доклад за изпълнение на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 144 985 BGN
Общ бюджет: 187 338 BGN
БФП: 140 504 BGN
Общо изплатени средства: 140 504 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 140 504 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 140 504 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
140 504 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 119 428 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 119 428 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
119 428 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 076 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 076 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 076 BGN
Финансиране от бенефициента 48 328 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Индикатор 3: Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)
Индикатор 6 Индикатор 1: Намаляване себестойността до на предлаганите услуги
Индикатор 7 Индикатор 2: Увеличаване на реализацията на предлаганите стоки на националния пазар
Индикатор 8 Индикатор 3: Разширяване на асортимента от предлагани стоки
Индикатор 9 Индикатор 4: Увеличаване на финансовия резултат


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз