Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0138-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подобряване на организационните процеси в „Техем Сървисис“ ЕООД посредством внедряване на система за управление на качеството
Бенефициент: "Техем Сървисис" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е да се подобри конкурентоспособността на „Техем Сървисис“ ЕООД чрез повишаване на функционалността и ефективността на организацията посредством въвеждане на система за управление, обуславяща подобряване на контрола и качеството на обслужване на клиентите.
Дейности: Дейност 1. „Сформиране на екип и цялостно управление на проекта“.
Дейност 2. „Избор на консултантска организация за разработване и внедряване на система за управление на качеството в съответствие с международен стандарт ISO 9001:2008“.
Дейност 3. „Разработване и внедряване на система за управление на качеството в съответствие с международен стандарт ISO 9001:2008“.
Дейност 4. „Избор на изпълнител/и за доставка на специализирано оборудване“.
Дейност 5. „Доставка и внедряване в експлоатация на специализирано оборудване".
Дейност 6. „Избор на сертифицираща организация“.
Дейност 7. „Сертификация по стандарт ISO 9001:2008“.
Дейност 8. „Избор на организация, осигуряваща визуализацията на проектните дейности“.
Дейност 9. „Визуализация на проектните дейности“.
Дейност 10: Консултантски услуги
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 159 690 BGN
Общ бюджет: 180 736 BGN
БФП: 135 552 BGN
Общо изплатени средства: 135 552 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 135 552 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 135 552 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
135 552 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 115 219 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 115 219 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
115 219 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 333 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 333 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 333 BGN
Финансиране от бенефициента 53 230 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Индикатор 1: Обслужване на брой обекти за единица време
Индикатор 6 Индикатор 2: Намаление на броя на подадените жалби от клиенти за отчитане
Индикатор 7 Индикатор 3: Увеличение на клиентите, използващи услугата за радиоотчитане на данните през първата година след проекта
Индикатор 8 Индикатор 3: Създадени инвестиции (лева) (Определение:брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз