Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0102-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: “Въвеждане на стандартизирани системи за управление ISO 14 001:2004, SA 8000:2001, ISO/IEC 27 001:2006 и въвеждане на софтуерна ERP/CRM система за управление на бизнеса”
Бенефициент: "ЕнергоСервиз" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: - Общата цел на Проекта съвпада с общата цел на Оперативната програма и по-конкретно Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията”, като има за задача чрез стимулиране на развитието на кандидата да се постигне развитие на динамична българска икономика, конкурентоспособна на европейския и световен пазар. Подкрепата по проекта е насочена към предприятие, което непрекъснато се стреми да усъвършенства управленската си дейност като прилага модели на планиране и използване на наличните ресурси, които позволяват ефективна и ефикасна организация на дейността, усъвършенстване на предлаганите услугите и разширяване на пазарното присъствие при трайно удовлетворяване на нуждите и очакванията на крайните потребители. По този начин ще бъдат изпълнени стратегическите цели за постигане на устойчив икономически растеж, създаване на нови работни места, повишаване на производителността и постигане на конкурентни предимства за националната икономика.
Дейности: Дейност 1 – Сформиране на екип по Проекта и подготовка за избор на доставчици съобразно Оперативното ръководство за изпълнение на проекти
Дейност 2 – Изготвяне на тръжна документация, провеждане на процедура за избор на доставчик и сключване на договор за специализиран софтуер, ERP/CRM система (ДНА)
Дейност 3 – Внедряване на ERP/CRM система
Дейност 4 - Процедура за избор на доставчик и сключване на договор за услуги по предоставяне на професионални съвети и консултации - ISO 14001, SA8000 и ISO/IEC 27001
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 - Дейности за предоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ, подготовка, изграждане и въвеждане на системи за управление - ISO 14001, SA8000 и ISO/IEC 27001
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 - Процедура за избор на доставчик и сключване на договор за услуги сертифициране на стандартизираните системи за управление - ISO 14001, SA8000 и ISO/IEC 27001
Подготовка и изпълнение на Дейност 7 – Сертифицикация на стандартизираните системи за управление - ISO 14001, SA8000 и ISO/IEC 27001
Подготовка и изпълнение на Дейност 8 - Процедура за избор на доставчик и сключване на договор за закупуване на дълготрайни материални активи
Подготовка и изпълнение на Дейност 9 – доставка на дълготрайните материални активи по Проекта
Дейност 10 - Визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 217 849 BGN
Общ бюджет: 283 049 BGN
БФП: 212 287 BGN
Общо изплатени средства: 212 287 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 212 287 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 212 287 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
212 287 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 180 444 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 180 444 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
180 444 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 843 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 31 843 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
31 843 BGN
Финансиране от бенефициента 72 616 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 6 Индикатор 1: Оптимизация на изготвяне на първични, договорни (актове, приемо-предавателни протоколи и други) и финансово- отчетни документи
Индикатор 7 Индикатор 2: Коректно изготвяне и попълване на документи и формуляри по СУК
Индикатор 8 Индикатор 3: Увеличаване производителността и оптимизиране управлението на складовото стопанство
Индикатор 9 Индикатор 4: Намалено потребление на консуматив хартия и тонери за принтери


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз