Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0335-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Подобряване на организацията и ефективността на работните процеси в “КАМКО” ЕООД чрез внедряване на СУК и управленски софтуер”
Бенефициент: "Камко" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на нашия проект е подобяване на конкурентоспособността на „Камко” ЕООД чрез висока ефективност на организацията и работните процеси, с оглед развитието на конкурентни предимства на българския и международния пазар. Дейностите на нашия проект ще доведат до внедряване на софтуер за управление на ресурсите в предпиятието, интегриран със специализиран софтуер за управление на складовото стопанство, което ще допринесе за постигане на растеж и развитие на нашето предприятие, респективно за увеличаване на нашата конкурентоспособност. Така общата цел на нашия проект ще допринесе за изпълнение на общата цел на ОП „Конкурентоспособност” – „развитие на динамична икономика, конкурентоспособна на евопейския и световен пазар”.
Дейности: I. Сформиране на екип на проекта
II. Избор на консултантска организация
III. Разработване и внедряване на СУК
IV. Закупуване на планираните активи
V. Избор на сертифицираща организация
VI. Дейности по сертификация
7- Консултантски услуги
8-Визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 366 225 BGN
Общ бюджет: 477 261 BGN
БФП: 357 945 BGN
Общо изплатени средства: 357 945 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 357 945 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 73 245 BGN
2013 284 700 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
357 945 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 304 254 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 62 258 BGN
2013 241 995 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
304 253 BGN
В т.ч. Национално финансиране 53 692 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 987 BGN
2013 42 705 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
53 692 BGN
Финансиране от бенефициента 122 075 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Индикатор 1: Сформиран екип на проекта
Индикатор 6 Индикатор 2: Получени оферти от консултантски организации за разработване и внедряване на ISO 9001:2008
Индикатор 7 Индикатор 3: Сключен договор с избраната консултантска организация
Индикатор 8 Индикатор 4: Проведена диагностика
Индикатор 9 Индикатор 5: Разработена система за управление на качеството
Индикатор 10 Индикатор 6: Внедрена система за управление на качеството
Индикатор 11 Индикатор 7: Изготвен пакет тръжни документи за закупуване на планираните активи
Индикатор 12 Индикатор 8: Сформирана оценителна комисия
Индикатор 13 Индикатор 9: Публикувана обява за търга в национален ежедневник
Индикатор 14 Индикатор 10: Изготвен Протокол на оценителната комисия
Индикатор 15 Индикатор 11: Издадено Решение за определяне на изпълнител
Индикатор 16 Индикатор 12: Изпратена покана за сключване на договор
Индикатор 17 Индикатор 13: Подписан договор с изпълнител за доставка на активи
Индикатор 18 Индикатор 14: Въведен в експлоатация софтуер за управление - ERP и WMS
Индикатор 19 Индикатор 15: Въведен в експлоатация допълнителен софтуер във връзка с необходимостта на ERP/WMS системата
Индикатор 20 Индикатор 16: Въведени в експлоатация ДМА
Индикатор 21 Индикатор 17: Получени оферти от сертифициращи организации
Индикатор 22 Индикатор 18: Сключен договор с избраната сертифицираща организация
Индикатор 23 Индикатор 19: Извършен сертификационен одит
Индикатор 24 Индикатор 20: Издаден сертификат
Индикатор 25 Индикатор 21: Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз