Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0009-C0001
Номер на проект: DIR-51011116-8-42
Наименование: „Интегриран проект за подобрение на водния сектор на гр. Хисаря: Изграждане на битова и дъждовна канализация на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир в гр. Хисаря и реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир"
Бенефициент: Община Хисаря
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 21.03.2012
Начална дата: 17.04.2012
Дата на приключване: 17.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Хисаря
Описание
Описание на проекта: По компонент „Канализация": • изграждане и реконструкция на канализационна мрежа (Главни колектори и второстепенна kанализационна мрежа) с дължина 27.511 км в кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир на гр. Хисаря, включващи 25.574 км изграждане и 1.937 км реконструкция; • изграждане на 5 бр. дъждопреливника и съответните им отливни канали, които са с обща дължина 0.267 км; • изграждане и рехабилитация на 1369 бр. сградни канализационни отклонения с обща дължина 8.214 км, както и на 903 бр. дъждоприемни оттоци с дължина 5.41 8 км; • изграждане на канална помпена станция (КПСт) Миромир с тласкател до облекчителна шахта от довеждащ колектор до ПСОВ Хисаря и напорен канализационен тръбопровод с дължина от 0.404 км. По компонент „Водоснабдяване": • рехабилитация на около 11.930 км от разпределителната водопроводна мрежа, както и на 721 бр. сградни водопроводни отклонения с дължина 5,610 км. в същите квартали на града. От тях 11.548 км разпределителна водопроводна мрежа, както и 70
Дейности: Дейност 1: Проучвания и проектиране Поддейност 1.1. Проучвания и проектиране, направени преди кандидатстването; Поддейност 1.2. Необходими проучвания и проектиране след кандидатстването - неприложимо
Дейност 3: Строително-монтажни работи По компоненти "Водоснабдяване", "Канализация"
Дейност 4: Доставка на машини и съоръжения Необходимо основно технологично оборудване
Дейност 5: Техническа помощ 5.1. Управление на проекта - ЗИП от Ръководител, Координатор, Финансов експерт, Правен експерт, Инженер на асоциирания партньор, Експерт по техническо изпълнение, Експерт за връзки с обществеността и публичност на проекта, съхранение на документацията и лице по нередности; Външна техническа помощ; 5.2. Публичност
Дейност 6: Одит Съгласно указанията за одит на проекта по поканата за кандидатстване.
Дейност 7: Надзор по време на строителството 7.1. Строителен надзор 7.2. Авторски надзор
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 30 943 777 BGN
Общ бюджет: 24 870 833 BGN
БФП: 24 076 793 BGN
Общо изплатени средства: 24 787 844 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 24 076 793 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 547 189 BGN
2013 15 066 405 BGN
2014 10 536 584 BGN
2015 - 2 362 333 BGN
24 787 844 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 19 261 482 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 237 751 BGN
2013 12 053 124 BGN
2014 8 429 267 BGN
2015 - 1 889 867 BGN
19 830 276 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 815 311 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 309 438 BGN
2013 3 013 281 BGN
2014 2 107 317 BGN
2015 - 472 467 BGN
4 957 569 BGN
Финансиране от бенефициента 6 416 092 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Допълнително население, обслужвано от проекти за отпадъчни води


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз