Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0082-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-03/2010/069-01
Наименование: Подобряване на образователната инфраструктура в община Берковица чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност
Бенефициент: Община Берковица
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 17.04.2012
Дата на приключване: 12.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Берковица
Описание
Описание на проекта: Общата цел на това проектно предложение е: Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност за подобряване на икономическото, социалното и екологично развитие на община Берковица
Дейности: дейност 1: Сформиране на звено за управление и мониторинг на проекта
дейност 2: Провеждане на информационни дни и осигуряване на публичност по проекта
Дейност 3: Подготовка на тръжна документация и избор на изпълнители
дейност 4: Изпълнение на строителен надзор
дейност 5: Изпълнение на строително-монтажните работи
дейност 6: Въвеждане на обектите в експлоатация
дейност 7: Отчитане и одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 870 189 BGN
Общ бюджет: 556 154 BGN
БФП: 556 154 BGN
Общо изплатени средства: 468 288 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 556 154 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 374 773 BGN
2015 93 515 BGN
468 288 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 472 731 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 374 773 BGN
2015 93 515 BGN
468 288 BGN
В т.ч. Национално финансиране 83 423 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура –
Индикатор 5 Брой създадени нови работни места
Индикатор 6 (Д) Брой създадени временни работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз