Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.5.01-0014-C0001
Номер на проект: 10-25-14
Наименование: „Системата на човешките ресурси - фактор за доброто управление на служителите в администрацията”
Бенефициент: Областна администрация – област Благоевград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2011
Начална дата: 04.04.2012
Дата на приключване: 04.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на управлението на човешките ресурси и внедряване на нови методи за управление на персонала в областна администрация – Благоевград
Дейности: Дейност 1.: Проучване и анализ на управлението на човешките ресурси в Областна администрация – Благоевград. В Областна администрация - Благоевград ще се извърши проучване и ще бъде изготвен анализ на системата на управление на човешки ресурси и степента на нейната ефективност. Изпълнението на дейността ще бъде, съгласно ЗОП и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
Дейност 2.: Провеждане на дискусионен форум за обсъждане и отчитане на резултатите от направеното проучване. Дейността предвижда да бъде организирана дискусия, на която да бъдат представени резултатите от извършеното проучване. Участници във форума ще бъдат следните лица, съобразно наличния към момента персонал на съответните длъжности от Областна администрация – Благоевград: 1. Служители по човешки ресурси – 1 бр.; 2. Лица на ръководни длъжности, както следва: областен управител – 1 бр.; Зам. областни управители – 2 бр.; главен секретар – 1 бр. директори на дирекции – 2 бр.; началници на отдели и сектори – 2 бр.; ОБЩО – 8 бр.; 3. Други служители от организацията – 30 бр. Общ брой присъстващи – 38 бр.
Дейност 3.: Изготвяне на проучване и анализ на добри практики в Областна администрация - Солун в сферата на ефективното управление на човешките ресурси. В Областна администрация - Солун ще се извърши проучване и ще бъде изготвен анализ на системата на управление на човешки ресурси и степента на нейната ефективност. Изпълнението на дейността ще бъде, съгласно ЗОП и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Партньорът ще окаже пълно съдействие за провеждане на дейността, като предостави нужната писмена информация под формата на документи, касаещи системата за управление на човешките ресурси и съдейства на външния изпълнител чрез провеждане на интервюта, анкети и пр.
Дейност 4.: Провеждане на кръгла маса, между представители на префектура – Солун и Областна администрация – Благоевград за отчитане на резултатите и обсъждане на системите за управление на човешките ресурси в двете администрации. Ще бъде организирана кръгла маса в гр. Благоевград Предварително ще бъде ангажирана зала. Мероприятието ще бъде мащабно – с представители на служители на ръководни длъжности, на човешки ресурси и други служители от администрациите на Областна администрация - Солун и Областна администрация – Благоевград. На кръглата маса ще се дискутират резултатите от изследването в Солун. Ще се обсъдят същността, предимствата и недостатъците на двете системи за управление на човешките ресурси (в Солун и Благоевград). Участват едновременно лица на ръководни длъжности и служители, за да може да се изразят мнения и направят предложения от всички заинтересовани и интегрирани в системата на управление но човешки ресурси. Също така ще се набележат възможностите за обмен на добри практики от гръцката към българската страна и ще се обсъдят в детайли темите и начинът на провеждане при последващите две обучения по дейност 5 и дейност 6
Дейност 5.: Провеждане на обучение за лица на ръководни длъжности от Областна администрация – Благоевград за внедряване на добри практики и съвременни инструменти при управление на човешките ресурси, използвани в префектура – Солун Обучението ще бъде три дневно. Ще се извърши на територията на партньора – Областна администрация - Солун. Ще бъде извършено едновременно от специалисти по управление на човешките ресурси и представители на Областна администрация - Солун. Представители на Областна администрация – Благоевград на ръководни длъжности – 8 бр. ще бъдат запознати и обучени на място в Областна администрация - Солун на теория и на практика със системата за управление на човешките ресурси в Областна администрация - Солун. Обучаваните ще добият знания за начина на планиране, мотивация, оценка, използване на т.н. съвременни съвременни инструменти в управлението на човешките ресурси като коучинг, менторство и пр.
Дейност 6.: Провеждане на обучение на служители на Областна администрация – Благоевград за внедряване на добри практики и съвременни инструменти при управление на човешките ресурси, използвани в префектура – Солун. Обучението ще бъде три дневно. Ще се извърши на територията на партньора – Областна администрация - Солун. Ще бъде извършено едновременно от специалисти по управление на човешките ресурси и представители на Областна администрация - Солун. Представители на Областна администрация – Благоевград – 30 бр. служители ще бъдат запознати и обучени на място в Областна администрация - Солун на теория и на практика по теми свързани с управлението на човешките ресурси в т. ч. подготвяне на работни планове, участие в провеждане на атестация. Ще бъдат проведени тренинг-обучения, включващи т.н. активни методи като казуси, ролеви игри, групово-динамичен психотренинг и други. със системата за управление на човешките ресурси в Областна администрация - Солун. Обучението и начинът му на провеждане ще акцентира върху теми, които преди това – на кръглата маса и дискусионния форум - са били идентифицирани.
Дейност 7.: Изработване на методика за постоянно приложение на одит на управлението на персонала Изпълнението на дейността ще бъде, съгласно ЗОП и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. В края на проектите дейности предвиждаме реализиране на настоящата, а именно Одит на управлението на персонала. Ще бъде разработена методика за реализация на тази нова и атрактивна съвременна управленска техника. Тя се състои в обхвата на цялата палитра от организационни процеси, включително внедрените нови практики чрез партньора– Областна администрация - Солун. Ключовите фактори, които стоят в основата и информацията, която се събира и анализира е в следните направления: роля и функция на ръководството, отношение към лидерството, съвременни процеси на мотивация; организационна култура, организационно развитие и др., включително и добрите практики, които са били взаимствани от партньора по проекта. Разработването на методиката ще се възложи на външен изпълнител, специалисти в сферата на човешките ресурси и одит
Дейност 8.: Изработване и отпечатване на Аналитичен доклад на проекта с проведените дейности и въведените и приложени добри практики • Информацията, която ще се съдържа в Аналитичния доклад, ще бъде подготвен от 2-ма служители на Областна администрация - Благоевград, с които ще бъде сключени граждански договори. Това следва да са участници в дейностите до момента, включително проведените обучения. • Подготвяне на тръжна документация и определяне на изпълнител за печат. Проведена процедура и сключен договор с изпълнител; • Изработка, печат и разпространение на 2500 броя Аналитичен доклад (50 страници, формат А4);
Дейности 9: За информация и публичност • При стартиране на проекта, в гр. Благоевград ще се проведе брифинг с участие на граждани и медии за представяне на целите, дейностите и очакваните резултати по проекта. • Ще се изработят и отпечатат рекламно-информационни материали – стикери с логото на програмата и управляващия орган, плакати, дипляни. • 2 броя информационни публикации за проекта в регионалната преса. • Ще се изработи 10-минутен филм, представящ резултатите по проекта и ще се излъчи в 1 регионална телевизия. • Провеждане на заключителни конференция в гр. Благоевград за представяне на достиженията по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 153 524 BGN
Общ бюджет: 105 454 BGN
БФП: 105 454 BGN
Общо изплатени средства: 105 454 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 105 454 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 30 705 BGN
2013 0 BGN
2014 74 750 BGN
2015 0 BGN
105 454 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 89 636 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 26 099 BGN
2013 0 BGN
2014 63 537 BGN
2015 0 BGN
89 636 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 818 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 606 BGN
2013 0 BGN
2014 11 212 BGN
2015 0 BGN
15 818 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Проведено проучване
Индикатор 2 По Дейност 1 - Брой доклад с анализ
Индикатор 3 По Дейност 2 - Проведен дискусионен форум
Индикатор 4 По Дейност 2 - Брой присъстващи
Индикатор 5 По Дейност 2 - Брой направени предложения за подобряване на процеса на управление на човешките ресурси в Областна администрация - Благоевград
Индикатор 6 По Дейност 3 - Проведено проучване
Индикатор 7 По Дейност 3 - Доклад с анализ
Индикатор 8 По Дейност 4 - Проведена кръгла маса
Индикатор 9 По Дейност 4 - Брой направени предложения за въвеждане на добри практики от Областна администрация - Солун в Областна администрация – Благоевград
Индикатор 10 По Дейност 4 - Изработен план за провеждане на две обучения по дейности 5 и 6
Индикатор 11 По Дейност 5 - Проведено обучение с попълнени анкети за обратна връзка
Индикатор 12 По Дейност 5 - Обучени броя служители
Индикатор 13 По Дейност 6 - Проведено обучение с попълнени анкети за обратна връзка
Индикатор 14 По Дейност 6 - Обучени броя служители
Индикатор 15 По Дейност 7 - Разработена и отпечатана методика – цветна, формат А4, до 80 стр.
Индикатор 16 По Дейност 8 - Разпространен пълноцветен Аналитичен доклад/ А4 – 50 стр./
Индикатор 17 По Дейност 8 - Мултимедиен продукт на Аналитичния доклад на DVD/CD
Индикатор 18 По Дейност 9 - Проведен брифинг
Индикатор 19 По Дейност 9 - Изработка и разпространение на рекламно-информационни материали
Индикатор 20 По Дейност 9 - Проведена на заключителна конференция


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз