Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.06-0036-C0001
Номер на проект: Д01-4834/10.12.2013
Наименование: "Развитие на академичния състав на "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Велико Торново чрез повишаване мотивацията на младите хора за научна работа"
Бенефициент: Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.02.2012
Начална дата: 19.03.2012
Дата на приключване: 19.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Повишаване на интереса и мотивацията на младите хора към реализация в научната сфера
Дейности: Дейност 1 Създаване на организация във всеки от факултетите на ВТУ за повишаване на интереса и мотивацията на младите хора към реализация в научната сфера.
Дейност 2 Оказване на финансова подкрепа на докторанти в процес на подготовка на докторските програми чрез предоставяне на допълнителни стипендии.
Дейност 3 Организиране на обучителна програма за двете целеви групи, експертиза и менторство от хабилитирани лица в съответната област - лекционни курсове
Дейност 3 Организиране на обучителна програма за двете целеви групи, експертиза и менторство от хабилитирани лица в съответната област - консултации
Дейност 3 Организиране на обучителна програма за двете целеви групи, експертиза и менторство от хабилитирани лица в съответната област - изучаване на чужди езици
Дейност 4 Осигуряване на достъп до специализирана научна информация чрез абонамент на периодични издания или закупуване на нова научна и справочна литература.
Дейност 5 Организиране и провеждане на 3 научни форума/семинара (по 1 за всяка целева група).
Дейност 6* Организиране и провеждане на промоционални дни – срещи с докторанти, постдокторанти, млади учени, научни ръководители - за представяне и обсъждане на постигнатите резултати и съществуващите проблеми по проекта.
Дейност 7 Осигуряване на достъп до специализирана научна информация чрез електронно използване или абонамент на периодични издания, закупуване на нова научна и справочна литература.
Дейност 8 Публичност и информационна осигуреност на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЕВРОПОС" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 373 598 BGN
Общ бюджет: 311 521 BGN
БФП: 311 521 BGN
Общо изплатени средства: 311 521 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 311 521 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 74 720 BGN
2013 146 053 BGN
2014 90 748 BGN
2015 0 BGN
311 521 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 264 793 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 63 512 BGN
2013 124 145 BGN
2014 77 136 BGN
2015 0 BGN
264 793 BGN
В т.ч. Национално финансиране 46 728 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 208 BGN
2013 21 908 BGN
2014 13 612 BGN
2015 0 BGN
46 728 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз