Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.07-0034-C0001
Номер на проект: ESF-1107-08-07004
Наименование: Нови алтернативи
Бенефициент: Сдружение “Превент”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 06.01.2012
Начална дата: 09.03.2012
Дата на приключване: 01.06.2013
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Бобов дол
Описание
Описание на проекта: Реализация на комплекс от дейности насочени към подобряване уменията за учене и професионална реализация на лица от социално уязвимите групи. Активизиране на устойчиво партньорство между заинтересованите страни от неправителствения сектор и работодател за подобряване социалния капитал в общините в България. Алтернатива за последваща устойчива заетост на лицата от социално уязвимите групи, чрез обществено значима дейност в работодател в сектора на услугите, в това число и в социалните услуги Подобряване качеството на живот на хората от социално уязвимите групи в общините традиционна миграция и намалено пазарно търсене на кадри, чрез специализирани обучения и стаж, създавайки възможност за последващо упражняване на гъвкава или трайна заетост Подбряване на икономическото развитие на региона, чрез повишаване на уменията за общуване на чужд език, инициативност, предприемачество и дигитална компетентност, крайно необходими за цялостното подобряване на туристическия продукт в регион
Дейности: 1. Управление на проекта. Установяването на система за управление и реализация на проекта е систематичен начин на работа, който има за цел да осигури планово протичане, подходящ контрол и успешно финализиране на проекта.
2. Кампания за идентифициране на целевите групи. Разработване на методология за идентифициране на обезкуражените лица сред маргинализираните общности. Прилагане на разработената методология с цел активно включване на представителите на целевата група, в частност лицата от ромски произход и неактивните лица.
3. Адаптация и организация. Адаптиране на учебните програми с оглед на целите заложени в проекта, спецификите на лицата от целевата група и предстоящия стаж. Създаване на подходяща организация и участие на обучаемите лица при разработката на индивидуалните планове за обучение при включването им в група.
4. Провеждане на мотивационно обучение от ДБТ. Основните задачи предвидени в тази дейност са следните: провеждане на работни срещи с представители на служители от ДБТ с цел информирането им за предварителни списъци на идентифицирани представители на целевите групи. Предвиждат се и работни срещи с цел обсъждане на програмата и съдържанието на мотивационните обучения, както и консултация за планираните от участниците в проекта обучения. В изпълнението на проекта се предвижда и работни срещи с оглед информирането на служителите от ДБТ за адаптираните учебни програми с цел избягване на дублиране и ефективност на обученията, които целевите групи ще преминат в рамките на проекта.
5. Процедура за избор на изпълнител. Спазване на приложимата нормативна уредба за избор на изпълнители.
6. Провеждане на обучение по ключови компетенции. Планирани са обучения: Обучение по английски език; Обучение по гръцки език; Лидерство; Финансов мениджмънт; Управление на социалните дейности; Развитие и управление на туристически услуги.
7. Провеждане на професионално обучение. Представителите на целевата група ще преминат професионално обучение по следните професии: Професия “Камериер“, специалност “Хотелиерство”, Оператор на компютър, специалност Текстообработване, част от професия: Сътрудник малък и среден бизнес, специалност Малък и среден бизнес, част от професия: Сътрудник в бизнес услуги, специалност бизнес – услуги.
8. Стаж. Провеждане на стаж на лицата по групи (оформяне на програми за стаж, график за посещеня, график за контрол и програма за въвеждащо обучение по време на стажа) в офиса на партньора в град Петрич.
9. Посреднически услуги за лицата, преминали обучение. Дейността ще се реализира от ДБТ, като екипът за управление на проекта ще подпомага служителите при установяване на контакт с партньори на организацията. Особено полезни ще бъдат контактите и проектите на сдружението, което има опит в предоставяне на социални услуги, като за част от обучените лица с най-добри резултати ще се търси възможност за заетост в проекти на сдружението или в структурата на информационната агенция.
10. Информираност и публичност. Да информира потенциалните участници в проекта, представители на целевите групи за възможностите за включване в проекта и ползите.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 160 204 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 32 041 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 32 041 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
32 041 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 27 235 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
27 235 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 806 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 806 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, получили посреднически услуги
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 3 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз