Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.09-0051-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-09/2010/041-01
Наименование: Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации” за сградите, собственост на Община Септември: СОУ „Хр. Ботев”, гр. Септември; СОУ „Хр. Смирненски”, гр. Септември”; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Ветрен; ОУ „Хр. Ботев”, с. Семчиново; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Ковачево, ОУ „Хр. Ботев”, с. Карабунар, ОДЗ „Червена шапчица”, гр. Септември
Бенефициент: Община Септември
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.10.2010
Начална дата: 28.03.2012
Дата на приключване: 28.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Септември
Описание
Описание на проекта: Да се осигури образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво развитие на община Септември, област Пазарджик
Дейности: дейност 1 Формиране и институционализиране на управленският екип на проекта дейност 1 Формиране и институционализиране на управленският екип на проекта
дейност 2 Обява и провеждане на 3 тръжни процедури по ЗОП и НВМОП с обяви в АОП, за избор на строителна фирма и за избор строителен надзор дейност 2 Обява и провеждане на 3 тръжни процедури по ЗОП и НВМОП с обяви в АОП, за избор на строителна фирма и за избор строителен надзор
дейност 3 Подготовка и изпълнение на СМР за 7 от обектите на интервенция дейност 3 Подготовка и изпълнение на СМР за 7 от обектите на интервенция
дейност 4 Приключване на проекта с приемо-предавателна комисия и окончателен доклад дейност 4 Приключване на проекта с приемо-предавателна комисия и окончателен доклад
дейност 5 Финансово-счетоводен одит от лицензиран от ИДЕС избран ДЕС и отчитане пред ОП”РР” дейност 5 Финансово-счетоводен одит от лицензиран от ИДЕС избран ДЕС и отчитане пред ОП”РР”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 769 210 BGN
Общ бюджет: 2 324 472 BGN
БФП: 2 241 449 BGN
Общо изплатени средства: 1 905 231 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 241 449 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 426 020 BGN
2014 0 BGN
2015 479 211 BGN
1 905 231 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 905 231 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 426 020 BGN
2014 0 BGN
2015 479 211 BGN
1 905 231 BGN
В т.ч. Национално финансиране 336 217 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 83 696 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Икономия на енергия обновяването на сградите
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура - РЗП
Индикатор 5 (Д) Подобрена образователна инфраструктура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз