Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.09-0002-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-09/2010/040-01
Наименование: Подобряване на енергийната ефективност в училища и детски градини в община Велинград
Бенефициент: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.10.2010
Начална дата: 28.03.2012
Дата на приключване: 28.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Велинград
Описание
Описание на проекта: Да се подобри, обнови и модернизира образователната инфраструктура в община Велинград.
Дейности: дейност 1 Управление на проекта дейност 1 Управление на проекта
дейност 2 Подготовка и провеждане на тръжна процедура по ЗОП за Провеждане на СМР за внедряване на енергийно-ефективни мерки дейност 2 Подготовка и провеждане на тръжна процедура по ЗОП за Провеждане на СМР за внедряване на енергийно-ефективни мерки
дейност 3 Дейности по осигуряване на публичност и информираност дейност 3 Дейности по осигуряване на публичност и информираност
Дейност 4 Провеждане на СМР за внедряване на енергийно-ефективни мерки. Дейност 4 Провеждане на СМР за внедряване на енергийно-ефективни мерки.
дейност 5 Авторски контрол и Строителен надзор дейност 5 Авторски контрол и Строителен надзор
дейност 6 Одит на проекта дейност 6 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 338 824 BGN
Общ бюджет: 2 112 776 BGN
БФП: 2 112 776 BGN
Общо изплатени средства: 1 811 576 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 112 776 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 290 631 BGN
2014 520 946 BGN
2015 0 BGN
1 811 576 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 795 860 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 290 631 BGN
2014 520 946 BGN
2015 0 BGN
1 811 576 BGN
В т.ч. Национално финансиране 316 916 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Икономия на енергия обновяването на сградите
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура - РЗП
Индикатор 5 Създадени нови работни места.
Индикатор 6 (Д) Подобрена образователна инфраструктура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз