Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.04-0050-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Сервоклапани с директно дигитално управление"
Бенефициент: "Бъдещност" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 24.01.2012
Начална дата: 15.03.2012
Дата на приключване: 15.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Сервоклапани с директно дигитално управление
Дейности: Дейност 1. Подготовка и изпълнение на процедури за доставка на специализираното оборудване, необходимо за производството на фамилия сервоклапани с директно дигитално управление.
Дейност 2. Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудването позволяващо внедряване в редовно производство на фамилия сервоклапани с директно дигитално управление
Дейност 3. Системна интеграция на новото оборудване.
Дейност 4. Доразвитие и оптимизация в конструкцията на сервоклапаните. Оптимизация конструкцията на фамилията сервоклапани с оглед обновените технологии на производство.
Дейност 5. Проверка и верификация на параметрите на фамилни типопредставители с провеждане на необходимите тестове на пробни серии от сервоклапани.
Дейност 6. Оценка на себестойността и технико-икономическата ефективност на фамилията, с цел осигуряване на устойчиво развитие на продуктите и тяхната пазарна реализация.
Дейност 7. Организация и управление на проекта, вкл. одит и визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 954 802 BGN
Общ бюджет: 3 173 200 BGN
БФП: 1 903 920 BGN
Общо изплатени средства: 1 903 920 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 903 920 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 903 920 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 903 920 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 618 332 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 618 332 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 618 332 BGN
В т.ч. Национално финансиране 285 588 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 285 588 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
285 588 BGN
Финансиране от бенефициента 1 306 618 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 2 Създадени нови работни места в подкрепените предприятия
Индикатор 3 НИРД проекти, реализирани от подкрепените предприятия
Индикатор 4 Реализация на проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 Създадени инвестиции в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Брой реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 7 Реализирани проекти за подобряване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в предприятията
Индикатор 8 Индикатор 1: Успешно подготвени и проведени тръжни процедури съгласно нормативните изисквания на ЗОП.
Индикатор 9 Индикатор 2: Избрани доставчици на специализирано оборудване по най-добро съотношение цена/качество
Индикатор 10 Индикатор 3: Доставени, инасталирани, настроени и въве-дени в експлоатация машини – осъществени 72ч изпитвания в производствени условия за проверка на посочените по задание технически характеристики.
Индикатор 11 Индикатор 4: Доразвити и оптимизирани конструктивно типопредставители от фамилията иновативни сервоклапани.
Индикатор 12 Индикатор 5: Създадени модификации на типопредстави-тели от фамилията сервоклапани.
Индикатор 13 Индикатор 6: Функционални и тестови изпитвания на сервоклапаните от изработената пробна серия.
Индикатор 14 Индикатор 7: Оценка на себестойността на фамилията иновативни сервоклапани, на база на произведените пробни серии
Индикатор 15 Индикатор 8: Организационен и уравленски мониторинг и контрол на прогреса във времето за изпълнение на проекта.
Индикатор 16 Индикатор 9: Оценка на риска от неефективен инвестиционен процес във всеки етап от проекта.
Индикатор 17 Брой произведени сервоклапани в края на първата година след годината на приключване на проекта.
Индикатор 18 Приходи от продажби на сервоклапаните от фамилията в края на първата година след годината на приключване на проекта.
Индикатор 19 Печалба от продажбите на иновативните сервоклапани в края на първата година след годината на приключване на проекта.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз