Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0054-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/061-01
Наименование: Превантивни мерки за ограничаване риск от наводнения
Бенефициент: Община Рила
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 16.03.2012
Дата на приключване: 16.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Рила
Описание
Описание на проекта:  Ограничаване и максимално предотвратяване на рисковете и щетите за живота на населението в гр. Рила чрез изграждането и укрепването на дребно мащабни инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения.
Дейности: дейност 1. Организация и управление на проекта.
дейност 2. Избор на изпълнител/консултант за провеждане на процедури по ЗОП/НВМОП и провеждане на процедури.
дейност 3. Изпълнение на СМР.
дейност 4.Упражняване на Строителен надзор, авторски надзор и инвеститорски контрол.
дейност 5. Въвеждане на обекта в експлоатация.
дейност 6. Дейности по информация и публичност.
дейност 7 Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 735 577 BGN
Общ бюджет: 695 958 BGN
БФП: 695 958 BGN
Общо изплатени средства: 661 160 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 695 958 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 388 183 BGN
2014 272 977 BGN
2015 0 BGN
661 160 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 591 564 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 347 322 BGN
2014 244 242 BGN
2015 0 BGN
591 564 BGN
В т.ч. Национално финансиране 104 394 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 40 861 BGN
2014 28 734 BGN
2015 0 BGN
69 596 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни, временни
Индикатор 2 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места на 178 малки общини
Индикатор 4 Дължина на почистените речни корита и дерета в селищата от 178-те малки общини


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз