Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0023-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/055
Наименование: Отводняване на повърхностните води на жилищна зона в югоизточната част на кв.Момина баня, гр.Хисаря
Бенефициент: Община Хисаря
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 16.03.2012
Дата на приключване: 16.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Хисаря
Описание
Описание на проекта: Основните дейности на проект „Отводняване на повърхностните води на жилищна зона в югоизточната част на кв.”Момина баня”, гр.Хисар” е да се предпазят от наводнение жителите и имуществото на гражданите на това населено място, да се намалят потенциалните неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда в общината както и да се ограничат рисковете от наводнения , чрез прилагане на устойчиви мерки за борба с наводненията. В тази връзка настоящото предложение представлява изпълнение на конкретните цели от настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, като по този начин допринася за постигането и на нейната основна цел : „Ограничаване и максимално предотвратяване на рисковете и щетите за живота на населението в 178-те „малки” общини чрез изграждането и укрепването на дребномащабни инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения”.
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта.
дейност 2 Процедури за възлагане на обществени поръчки
дейност 3 Изграждане на система за отводняване на повърхностните води на жилищната зона в югоизточната част на кв. Момина баня
дейност 4 Авторски и строителен надзор на строителните дейности
дейност 5 Дейности по осигуряване на публичност и информиране дейността се извършва от 1 до 8 и от 10 до 17 месеци
дейност 6 Въвеждане на обекта в експлоатация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 799 955 BGN
Общ бюджет: 787 720 BGN
БФП: 787 720 BGN
Общо изплатени средства: 748 334 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 787 720 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 493 970 BGN
2014 254 364 BGN
2015 0 BGN
748 334 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 669 562 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 441 973 BGN
2014 227 589 BGN
2015 0 BGN
669 562 BGN
В т.ч. Национално финансиране 118 158 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 51 997 BGN
2014 26 775 BGN
2015 0 BGN
78 772 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни, временни
Индикатор 2 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места на 178 малки общини


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз