Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0018-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/054-01
Наименование: Създаване на условия за устойчиво развитие чрез подобряване на жизнената и работната среда и предприемане на мерки за защита от наводнения в община Чепеларе
Бенефициент: Община Чепеларе
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 16.03.2012
Дата на приключване: 16.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Чепеларе
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е: Устойчивото развитие на Община Чепеларе, чрез прилагане на мерки за предотвратяване на потенциални наводнениея и минимизиране на риска за човешкото здраве и околната среда.
Дейности: Дейност 1 - Управление на проекта
Дейност 2 - Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на подизпълнители
Дейност 3 - Строително Монтажни Работи, съгласно разрешения за строеж № 52,53,54 и 55 от 16.07.2009 г. и № 76 от 19.10.2010 г.
Дейност 4 - Осъществяване на независим строителен надзор
Дейност 5 - Осигуряване на информация и публичност на проекта
Дейност 6 - Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 909 524 BGN
Общ бюджет: 710 036 BGN
БФП: 709 140 BGN
Общо изплатени средства: 673 683 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 709 140 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 241 805 BGN
2013 133 485 BGN
2014 298 393 BGN
2015 0 BGN
673 683 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 602 769 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 216 352 BGN
2013 119 434 BGN
2014 266 983 BGN
2015 0 BGN
602 769 BGN
В т.ч. Национално финансиране 106 371 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 25 453 BGN
2013 14 051 BGN
2014 31 410 BGN
2015 0 BGN
70 914 BGN
Финансиране от бенефициента 895 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни, временни
Индикатор 2 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места на 178 малки общини
Индикатор 4 Дължина на почистените речни корита и дерета в селищата от 178-те малки общини


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз