Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.07-0032-C0001
Номер на проект: ESF-1107-08-07002
Наименование: За по-добро бъдеще
Бенефициент: Ай Би Ен ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 06.01.2012
Начална дата: 08.03.2012
Дата на приключване: 01.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Кюстендил
Описание
Описание на проекта: Реализация на комплекс от дейности насочени към подобряване уменията за учене и професионална реализация на лица от социално уязвимите групи. Активизиране на устойчиво партньорство между заинтересованите страни от неправителствения сектор и работодател за подобряване социалния капитал в общините в България. Алтернатива за последваща устойчива заетост на лицата от социално уязвимите групи, чрез обществено значима дейност в работодател в сектора на услугите, в това число и в социалните услуги Подобряване качеството на живот на хората от социално уязвимите групи в общините традиционна миграция и намалено пазарно търсене на кадри, чрез специализирани обучения и стаж, създавайки възможност за последващо упражняване на гъвкава или трайна заетост Подбряване на икономическото развитие на региона, чрез повишаване на уменията за общуване на чужд език, инициативност, предприемачество и дигитална компетентност, крайно необходими за цялостното подобряване на туристическия продукт в регион
Дейности: 1. Управление на проекта. Установяването на система за управление и реализация на проекта е систематичен начин на работа, който има за цел да осигури планово протичане, подходящ контрол и успешно финализиране на проекта.
2. Кампания за идентифициране на целевите групи. Сформиране на предварителни групи потенциални потребители с подходящ профил за участие в обучения в групи и стаж.
3. Адаптация и организация. Адаптиране на програмите за обучение към индивидуалните умения и потребности на участниците в обучението. Създаване на подходяща организация и участие на обучаемите лица при разработката на индивидуалните планове за обучение при включването им в група.
4. Провеждане на мотивационно обучение от ДБТ. Подготовка и мотивиране на предварителни групи потенциални потребители с подходящ профил за участие в обучения в групи и стаж.
5. Процедура за избор на изпълнител. Спазване на приложимата нормативна уредба за избор на изпълнители.
6. Провеждане на обучение по ключови компетенции. Планирани са обучения в следните направления по КК: Обучение по английски език; Обучение по италиански език; Предприемачество и дребен бизнес; Лидерство; Финансов мениджмънт; Управление на социалните дейности; Развитие и управление на туристически услуги.
7. Провеждане на професионално обучение. Представителите на целевата група ще преминат професионално обучение по следните професии: Оператор на компютър, специалност Текстообработване; Сътрудник малък и среден бизнес, специалност Малък и среден бизнес; Сътрудник в бизнес услуги, специалност бизнес – услуги.
8. Стаж. Практикуване и надграждане на придобитите умения по ключови компетенции и професионално обучение.
9. Посреднически услуги за лицата, преминали обучение. Дейността ще се реализира от ДБТ, като екипът за управление на проекта ще подпомага служителите при установяване на контакт с партньори на организацията.
10. Информираност и публичност. Да информира потенциалните участници в проекта, представители на целевите групи за възможностите за включване в проекта и ползите.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 172 833 BGN
Общ бюджет: 147 131 BGN
БФП: 147 131 BGN
Общо изплатени средства: 147 129 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 147 131 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 34 567 BGN
2013 0 BGN
2014 112 562 BGN
2015 0 BGN
147 129 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 125 061 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 29 382 BGN
2013 0 BGN
2014 95 678 BGN
2015 0 BGN
125 060 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 070 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 185 BGN
2013 0 BGN
2014 16 884 BGN
2015 0 BGN
22 069 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 5 Лица, получили посреднически услуги.
Индикатор 6 Лица, включени в стажуване.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз