Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0016-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/035-01
Наименование: Предотвратяване на рискове от наводнения чрез извършване на дребномащабни мерки по коритата на реките Славци, Манджарин, Бузола, Селска в град Пирдоп и реки Оджов дол и Пуфте в село Душанци, община Пирдоп
Бенефициент: Община Пирдоп
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 16.03.2012
Дата на приключване: 16.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Пирдоп
Описание
Описание на проекта: Настоящото проектно предложение по същество представлява инвестиция, насочена към подобряване на качеството на околната среда и превенция на риска от наводнения на територията на община Пирдоп, като фактор, който да подпомогне общинското ръководство в намеренията му да предприеме превантивни мерки в борбата с последиците от потенциалните разрушителни природни стихии. Ограничаване на рисковете и щетите за живота на населението в община Пирдоп, чрез прилагане на дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в населените места
Дейности: дейност 1: Предварителен анализ и оценка нуждата от интервенция и действия по подготовката на проектното предложение
дейност 2: Сформиране на Екип за управление на проекта и реализиране на управлението на проекта
дейност 3: Подготовка на документация за провеждане на тръжни процедури
дейност 4: Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители
дейност 5: Изпълнение на строително-монтажни работи по почистване и разширение на реките
дейност 6: Осъществяване на строителен надзор, инвеститорски контрол и авторски надзор
дейност 7: Реализиране на мерки за информираност и публичност дейността се извършва през месеци 5,6 и 10,11 от началото на проекта
дейност 8: Мониторинг и отчетност на проекта
дейност 9: Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 892 280 BGN
Общ бюджет: 775 231 BGN
БФП: 775 231 BGN
Общо изплатени средства: 736 470 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 775 231 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 296 683 BGN
2013 139 434 BGN
2014 300 353 BGN
2015 0 BGN
736 470 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 658 947 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 265 453 BGN
2013 124 756 BGN
2014 268 737 BGN
2015 0 BGN
658 947 BGN
В т.ч. Национално финансиране 116 285 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 31 230 BGN
2013 14 677 BGN
2014 31 616 BGN
2015 0 BGN
77 523 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни, временни
Индикатор 2 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 3 Брой предприятия облагодетелствани от изградената инфраструктура
Индикатор 4 Брой образователни институции облагодетелствани от от изградената инфраструктура
Индикатор 5 Представители на етническите малцинства, облагодетелствани от изградената инфраструктура
Индикатор 6 Представители на хора в неравностойно положение, облагодетелствани от изградената инфраструктура
Индикатор 7 Възстановени насипи от трошен камък и чакъл
Индикатор 8 Подреждане на ломен камък при вток и отток и по дъно
Индикатор 9 @Дължина на почистените речни корита и дерета


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз