Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0055-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-12/2011/054
Наименование: Дом за всяко дете
Бенефициент: Община Кърджали
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.02.2012
Начална дата: 20.03.2012
Дата на приключване: 20.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Кърджали
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение «Дом за всяко дете» на Община Кърджали е да допринесе за създаване на устойчиви и рентабилни резиденти социални услуги в общността, подпомагащи процеса на деинституционализация и насочени към подобряване качеството на живот и жизнената среда на деца над 3 години и младежи с увреждания.
Дейности: дейност 1 Сформиране на екипа по проекта
дейност 2 Осигуряване на информираност, публичност и визуализация
дейност 3 Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители
дейност 4 Изграждане на три Центъра за настаняване от семеен тип и едно Защитено жилище
дейност 5 Извършване на строителен надзор
дейност 6 Въвеждане в експлоатация на трите Центъра и Защитеното жилище
дейност 7 Доставка и монтаж на оборудване за трите центъра и защитеното жилище
дейност 8 Одит на проекта
дейност 9 Администриране и отчетност по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 394 490 BGN
Общ бюджет: 2 127 690 BGN
БФП: 2 127 690 BGN
Общо изплатени средства: 1 986 406 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 127 690 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 192 976 BGN
2014 793 430 BGN
2015 0 BGN
1 986 406 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 808 537 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 014 029 BGN
2014 674 416 BGN
2015 0 BGN
1 688 445 BGN
В т.ч. Национално финансиране 319 154 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 178 946 BGN
2014 119 015 BGN
2015 0 BGN
297 961 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип
Индикатор 2 Изградени/ ремонтирани/ реконструирани/ обзаведени/ оборудвани защитени жилища
Индикатор 3 Деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 4 Брой деца с увреждания над 3 г. от ДМСГД, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 5 Брой създадени временни работни места.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз