Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.01-0012-C0001
Номер на проект: К-02-9
Наименование: Черноморски Енергиен Клъстер - ефективен модел за устойчиво бизнес развитие
Бенефициент: Сдружение "Черноморски енергиен клъстер"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 20.02.2012
Начална дата: 23.03.2012
Дата на приключване: 23.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Черноморски Енергиен Клъстер - ефективен модел за устойчиво бизнес развитие
Дейности: Възнаграждения, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя за персонала на административното тяло на клъстера, изплатени въз основа на трудов договор
Ресурсно обезпечаване на управленското и административно тяло на клъстера
Участия в семинари, тренинги, конференции, информационни събития, обмен на опит, добри практики и други за управителното и административното тяло на клъстера
Одит
Визуализация
Организиране и провеждане на събития за представяне на клъстера и на клъстерни мрежови събития, привличане на нови членове и създаване на мрежи между членовете на клъстера
Актуализиране и разширяване на интернет страница и интранет мрежа за нуждите на клъстера, създаване на информационна система
Услуги, свързани с извършване на маркетингови проучвания, анализ на целевите пазари в страната и в чужбина, разработване на маркетингова, инвестиционна, обща стратегия за развитие на клъстера
Популяризиране името (марката) на клъстера – например: изготвяне и отпечатване на брошури и информационни материали за клъстера и дейностите му.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 170 285 BGN
Общ бюджет: 185 055 BGN
БФП: 135 595 BGN
Общо изплатени средства: 135 595 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 135 595 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 88 098 BGN
2014 47 497 BGN
2015 0 BGN
135 595 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 115 255 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 74 883 BGN
2014 40 373 BGN
2015 0 BGN
115 255 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 339 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 215 BGN
2014 7 125 BGN
2015 0 BGN
20 339 BGN
Финансиране от бенефициента 59 253 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой клъстери – създадени/подкрепени вече съществуващи
Индикатор 2 Проекти, реализирани в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии (брой)
Индикатор 3 Създадени нови работни места в подкрепените клъстери
Индикатор 4 Създадени инвестиции в подкрепените клъстери
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти (брой);
Индикатор 6 Реализирани проекти за подобряване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в предприятията (брой)
Индикатор 7 Сключени трудови договори
Индикатор 8 Участия в международни и национални събития на представители на Административното и Управителното тяло
Индикатор 9 Публикации на сайта на Клъстера
Индикатор 10 Публикации в национален ежедневник
Индикатор 11 Изработени информационни брошури
Индикатор 12 Проведени „Дни на Черноморския Енергиен Клъстер”
Индикатор 13 Изработени интернет страници
Индикатор 14 Разработени Общи стратегии за развитие
Индикатор 15 Разработени Маркетингови стратегии
Индикатор 16 Проведени международни конференции
Индикатор 17 Привлечени нови членове на Клъстера


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз