Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.07-0003-C0001
Номер на проект: ESF-1107-01-07003
Наименование: С нова професия на нова работа
Бенефициент: Дружество "Знание" - София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 06.01.2012
Начална дата: 20.03.2012
Дата на приключване: 20.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Целта на настоящия проект е да обедини усилията на заинтересованите работодатели на малки фирми, включително на НПО, за мотивиране и подкрепа на лицата от целевата група. Насърчаването за включване на лица от уязвимите групи с цел тяхното последващо включване в заетост е основна цел на проектното предложение.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта Създаване на група с представители на водещата организация и партньора, които ще координират и наблюдават изпълнението и завършването на задачите. Ръководителят на проекта от Дружество “Знание” и координатора от ЦПО ”Знание” ще отговарят за всички основни дейности по време на изпълнение на проекта. Координаторът на проекта ще следи дейностите да се извършват в точния срок за постигане на резултатите. Подготовка и организация на дейностите според актуализирания времеви график. Подготовка на междинните и крайния отчети.
Дейност 2: Идентифициране на обезкуражените лица Създаване на система за намиране и подкрепа на обезкуражени лица, за тяхното включване в програмите и мерките на ДБТ за осигуряване на заетост, чрез придобиване на професионална квалификация.
Дейност 3: Мотивационно обучение на обезкуражените лица Подготовка на лицата за включване в дейностите по проекта
Дейност 4: Подбор на бенефициенти за обучението Установяване критерии за подбор на бенефициентите, подходящи за потребностите на проекта. Разработване на информационни листове, имащи за цел събиране на предварителна информация за потенциалните бенефициенти. Събиране на молби от потенциалните бенефициенти за включване в проекта. Процедура за избор на бенефициенти съгласно изискванията на програмата и проведено интервю с потенциалните бенефициенти. Подписване на договори между образователната организация и бенефициентите за участие в обучението.
Дейност 5: Адаптиране на програмите за обучение, съобразени с нуждите на бенефициентите Адаптиране на съдържанието на модулите от рамковата учебна програма за конкретно обучение към нивото на основните умения на бенефициентите, техните потребности от обучение и определяне на корективни мерки за промяна на поведението и активна позиция на пазара на труда. Модулите, които са избрани за всяка професия, отчитат потребностите и изискванията на работодателите за обучението. По този начин обучението ще даде на обучаемите необходимите теоретически и практически умения в съответствие с изискванията на работодателите.
Дейност 6: Предоставяне на обучение за придобиване на професионална квалификация Специализирано професионално обучение, следващо ападтираната програма по професии: деловодител, сътрудник в малък и среден бизнес, работник в озеленяването и строител. Обучението ще се провежда в помещенията на ЦПО „Знание” в 4 групи общо 18 души.
Дейност 7: Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетенции Предоставяне на възможност от придобиване на една от ключовите компетенции- Чужд език – 100 часа, Дигитална компетентност – 45 часа и Умение за учене – 30 часа. Ще бъдат формирани 3 групи и бенефициентите ще бъдат насочени според потребностите и избора на професионално обучение.
Дейност 8: Стажуване Стажуването на 15 лица по избраната професия, ще се провежда на реални работни места в офисите на кандидата - Дружество „Знание” и неговите стопански звена: партньора ЦПО „Знание” ЕООД и Админ Софт ЕООД, ДЕШ ”Знание” ЕООД.
Дейност 9: Предоставяне на посреднически услуги за намиране на работа на лицата пременали мотивационно обучение Да се даде възможност за контакти с работодатели, които имат нужда от обучени специалисти.
Дейност 10: Информиране на общественоста и резултати от проекта Избор на подходящ изпълнител и възлагане на поръчка за изработка на информационни материали. Провеждане на информационна кампания сред обществеността за конкретните дейности по проекта. Срещи с работодатели от общината за запознаване с потенциала на ползвателите за трудова реализация, като средство за преодоляване на социалната изолация. Публикации в местната и централна преса.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 59 774 BGN
Общ бюджет: 50 852 BGN
БФП: 50 852 BGN
Общо изплатени средства: 50 555 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 50 852 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 954 BGN
2013 38 601 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
50 555 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 43 225 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 161 BGN
2013 32 811 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
42 972 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 628 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 793 BGN
2013 5 790 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 583 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, получили посреднически услуги
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 3 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз