Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.01-0056-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Българо-германска платформа за иновативни политики и решения при социалното включване на правонарушители
Бенефициент: Сдружение "Център за обучение и услуги" - Пазарджик
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 26.01.2012
Начална дата: 26.03.2012
Дата на приключване: 01.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се подобри качеството на живот на хората в България чрез изграждане между България и Германия на платформа за съвместна работа по проекти, насочени към засилване социалното включване на правонарушители.
Дейности: Дейност 1 „Сравнителен анализ на същестуващите политики и практики за социално включване на правонарушители в България и Германия” Дейността включва: - изготвяне общ дизайн на анализа – 2-ма експерти анализ (по един от Германия и България) ще изготвят цялостната методология – аналитичните подходи и инструментите на анализа, като ги съобразят с проектните цели. Съвместно двамата експерти ще определят конкретните сравнителни области и индикатори, които да бъдат проучени и сравнени. - Реализиране на анализа и изготвяне на доклад - 2-ма експерти анализ (по един от България и Германия) ще реализират анализа като си сътрудничат непрекъснато. Ще използват различни източници: база данни в интернет, официални документи на правителства и институции, информация от местни власти и др. Обосновка на дейността: Дейността се обуславя от различните условия, при които се реализират подобни проекти в двете страни. Това ще даде възможност да се сравнят и извлекат само тези практики, които е доказано че работят и които са приложими в съответните условия.
Дейност 2 „Проучване и оценка на приключили и текущи проекти в областта на социалното включване на правонарушители, изпълнявани от партньорските организации в двете страни” Дейността включва: - изготвяне общ дизайн на проучването – 3-ма експерти проучване (по един от всеки партньор) ще изготвят цялостната методология – подходите, инструментите на проучването, съответните анкети и въпросници, като ги съобразят с проектните цели. В проучването ще се търсят успешните практики и модели, реализирани от трите организации. Ще бъде разработен критерии, по които да се идентифицират иновативните резултати. Ще се отбелязват възможностите за трансфер на иновации в партньорските структури. - реализиране на проучването - 3-ма асистенти проучване (по един от всеки партньор), подпомогнати от експертите проучване – ще реализират проучването чрез преглед на документи от реализираните проекти и дейности, описване на конкретните резултати, проучване на отзивите в медиите и интернет пространството, оценка на присъствието на организациите в съответните региони и др. - изготвяне на заключителен доклад с анализ и оценка от проучването - 3-ма експерти проучване (по двама от България и Германия) ще обобщят резултатите по предварително разписаните индикатори. При анализа и оценката ще се използва модел, при който българските експерти оценяват германските иновации и обратно. Обосновка на дейността: Дейността се налага от факта, че множество проекти в областта на социалното включване на правонарушители са реализирали двете партниращи си организации от България в периода 1998 – 2011 година. Същото се отнася и за Германия, но тук причините са съществуващите практики и модели на различни организации. Резултатите от тези проучвания ще подпомогнат процеса по трансфер и внедряване на модела.
Дейност 3 „Трансфер и адаптация на модела HSI (“Haftvermeidung durch soziale Integration” в България” Дейността включва: - техническа и експертна работа по трансфер и адаптиране на модела HSI за условията в България – 3-ма експерт анализи на кандидата, партньори 1 и 2 ще работят в рамките на 4 месеца по трансфера и адаптацията на целия модел. Ще бъде използвана комуникация по интернет и телефон. Дейността ще бъде насочена основно към адаптацията на най-иновативните елементи на модела: работата с работодатели, регионализацията на модела и трансфера на холандски опит като Safety House, работата с млади правонарушители, основни принципи на модела, техническото обезпечаване, устойчивост и др. Като краен продукт ще бъде изготвен доклад за функциониране на модела в България. - разработване на програма за внедряване на модела HSI на регионално и национално ниво - Програмата ще бъде разработена от 3-ма експерти методици на кандидата, партньори 1 и 2 и ще включва 4 основни модула: първи модул: обучение на обучители – експерти и специалисти по програми и проекти за социално включване на правонарушители; втори модул: обучение на ръководители на проекти и програми за социално включване на правонарушители, представители на общини и НПО от България; трети модул: програма за обмяна на опит между ръководители на проекти и програми за социално включване на правонарушители от България и Германия; четвърти модул: учебна практика за внедряване и прилагане на различни елементи на модела; В рамките на програмата ще бъдат разработени и отпечатани ръководства за обучители, материали за обучаеми, информационни и образователни материали. Ще се извършва превод от немски/английски на български. Обосновка на дейността: Това е основната дейност по проекта. Тя се налага от необходимостта да се разработи конкретен подход по трансфер и внедряване на модела.
Дейност 4 „Обучение на обучители в България по първи модул на програмата” Дейността включва: - логистична дейност по организиране на обучението в България – един функционален експерт (на кандидата) ще извършат логистичните дейности по организиране на обучението. - реализиране на обучението – обучението ще се извърши от 2-ва ма експерти на партньор 1 – анализатор и методик в рамките на 5 дни, които ще пътуват за целта в България. Ще участват 8 експерти и специалисти от НПО (кандидата и партньор 2). Обучението ще включва прилагането на разработеният по дейност 3 модул 1 от програмата. По време на обучението ще се провеждат консултации, ще се набележат основните аспекти на процеса по трансфер и адаптация на модела HSI в България. Ще се разработи план-график за процеса по внедряване. Обосновка на дейността: Дейността се налага от необходимостта да се подготвят професионалисти, които да бъдат основните посланици на модела в България.
Дейност 5 „Дейности по внедряване на модела HSI в България” Дейността включва следните елементи: - идентифициране и подбор на участници в процеса по внедряване на модела – дейността ще бъде проведена от функционален експерт на кандидата. Ще бъдат проучени общини и НПО, които са работили или имат потенциал да работят с правонарушители. Ще бъде изготвен дълъг списък на горните, след което ще се изготвят писма до общините и НПО за участие в процеса по внедряване на иновативната практика. След процес по договаряне ще бъде изготвен кратък списък с общини и НПО и с всяка институция/организации ще бъдат подписани споразумения за участие. Накрая ще бъдат определени 30 представители на общини и НПО, които ще участват в целия процес. - обучителни семинари по модул 2 от програмата за внедряване на модела HSI – ще се проведат 2-ва обучителни семинара по 5 дни с по 15 участника от целевата група. Програмата се използват материали, предварително разработени по дейност 3 в рамките на модул 2. Дейността ще бъде логистично подсигурено от функционален експерт на кандидата. Обучението ще се ръководи от обучители на кандидата и партньор 2; - обучителна визата в Германия по модул 3 от програмата за внедряване на модела HSI – 10 от участници в обучението ще посетят в рамките на 5 дни Германия, провинция Бранденбург, за запознаване с модела HSI на място. Посещението ще бъде ръководено от функционален експерт на партньор 1; - учебна практика по модул 4 от програмата за внедряване на модела HSI – прилагане на различни елементи на работата с правонарушители – 10 приложни специалисти от целевата група, участвали в обученията, ще тестват на практика адаптирания вариант на модела HSI. Те ще изпълняват различни елементи на модела, като работят по случаи с правонарушители в рамките на по 60 часа всеки. Дейността ще бъде ръководена от методици на кандидата и партньор 2; Обосновка на дейността: Дейността позволява да се внедри и адаптира целия модел, като по този начин се постига устойчивост на проекта.
Дейност 6 „Разработване и внедряване модела на платформата” Дейността включва следните елементи: - разработване на организационната и методическа структура на българо-германската платформа – 2-ма експерт анализи на кандидата и партньор 1 ще разработят цялостния процес по изграждане на организационна и методическата структура на платформата. Ще се разработят правилник за работа на платформата, правила за членство, стратегия за 5 годишен период, годишна програма, етичен кодекс и други необходими елементи по преценка на експертите и участниците. Ще се подготви пакет от документи за представяне на платформата и за участие в нея. Специално внимание ще се отдели на възможността платформата да заработи приоритетно в един планови регион на България и да се изгради по тясно сътрудничество с провинция Бранденбург; - провеждане на 5 кръгли маси в 5 общини от един планови регион за дискутиране на платформата – участие на 2-ма експерт анализатори от партньор 1 и 2-ма експерт анализатори на кандидата и партньор 1. По време на кръглите маси ще се представи модела на платформата и ще се дискутира нейната структура и функции. Ще бъде направена обратна връзка с участниците – освен представители на целевата група и представители на заинтересованите страни. Във всяко събитие ще участват по 30 участника. От всяка кръгла маса ще се води протокол с решения за участие в платформата. Всички участници ще попълнят анкета за обратна връзка. На последната кръгла маса, която ще се проведе в Пазарджик, ще бъде извършено учредяване на платформата и приемане на документите. Комуникацията с германските партньори ще се осъществява през цялото време чрез интернет и телефон. - работно посещение в Германия на членове на платформата – 6 членове на платформата в рамките на 5 дни ще проведат работно посещение в Германия за запознаване с модела за превенция чрез социална интеграция на правонарушители в провинция Бранденбург. Работата на платформата ще продължи след приключване на срока за реализация на този проект. Обосновка на дейността: Тази дейност се налага, за да се изгради трайно партньорство с провинция Бранденбург и съответно да се институционализират връзките. Дейността има стратегически характер и позволява да се поставят основите за разработване на по мащабни проекти пред ЕСФ.
Дейност 7 „Дейности по промотиране на модела HSI и платформата” – Разработване, издаване и разпространение на 2 вида информационни диплени по проекта в 500 тираж от всеки вид и един вид плакат в 200 броя; – Изработване и поддържане на Специален интернет сайт на проекта – в рамките на 18 месеца; – Редактиране, подготовка за печат, издаване и разпространение на „Наръчник за прилагане на модела HSI” в тираж 500. В изданието ще бъдат приложени всички модули на програмата, правилата за функциониране на платформата и всички релевантни документи; – Заключителна конференция по проекта – един ден; 50 участника; 6-ма лектори. Ще бъдат представени резултатите от проекта. Обосновка на дейността: Дейността се налага от нуждата да се популяризира широко проекта и неговите резултати.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 187 714 BGN
Общ бюджет: 172 242 BGN
БФП: 172 242 BGN
Общо изплатени средства: 172 217 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 172 242 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 37 543 BGN
2013 0 BGN
2014 134 674 BGN
2015 0 BGN
172 217 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 146 405 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 31 911 BGN
2013 0 BGN
2014 114 473 BGN
2015 0 BGN
146 384 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 836 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 631 BGN
2013 0 BGN
2014 20 201 BGN
2015 0 BGN
25 833 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 3 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 4 брой конкретни добри практики
Индикатор 5 брой представени нови идеи пред партньорите 0056
Индикатор 6 брой създадени партньорства 0056
Индикатор 7 брой на представители на целевите групи, участвали в работните посещения
Индикатор 8 брой на представители на целевите групи, участвали в обучения 0056
Индикатор 9 брой разработени анализи 0056
Индикатор 10 брой представители на целевите групи, участвали в учебна практика
Индикатор 11 брой проведени обучения 0056
Индикатор 12 брой на представители на целевите групи, участвали в кръгли маси и заключителна конференция 0056
Индикатор 13 брой проведени съвместни консултации 0056
Индикатор 14 брой проведени работни посещения 0056
Индикатор 15 брой на експертите, участвали в посещенията
Индикатор 16 брой разработени наръчници 0056
Индикатор 17 брой разработени документи на платформата
Индикатор 18 брой организирани кръгли маси
Индикатор 19 брой проведени конференции 0056
Индикатор 20 брой публикации за проекта в медиите 0056


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз